titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

5461, pridané: 03.12.2013, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lacko Štefan )

od: 03.12.2013, do: 18.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5462, pridané: 03.12.2013, Martin , veľkosť: 147.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ing. Miroslav Čierny )

od: 03.12.2013, do: 18.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5463, pridané: 03.12.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Lukašík Peter, Mišík Peter )

od: 03.12.2013, do: 18.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5464, pridané: 03.12.2013, Martin , veľkosť: 138.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 03.12.2013 trvalý pobyt občana. ( Majkovičová Anna )

od: 03.12.2013, do: 18.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5465, pridané: 03.12.2013, Martin , veľkosť: 142.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 03.12.2013 trvalý pobyt občana. ( Chudý Peter st., Chudá Ľuboslava, Chudý Peter ml., Chudá Kristína )

od: 03.12.2013, do: 18.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5466, pridané: 03.12.2013, Martin , veľkosť: 237.7 kB, typ: pdf

Návrh VZN č. 38 Zmeny a doplnky č. 5 ( Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 38 - Zmeny a doplnky č. 5 , ktorým sa vyhlásia záväzné časti Zmien a doplnkov č.5 Územného plánu sídelného útvaru Martin . )

od: 03.12.2013, do: 20.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5467, pridané: 04.12.2013, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cicko Miroslav )

od: 04.12.2013, do: 19.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5468, pridané: 04.12.2013, Martin , veľkosť: 145.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pačan Zdeno )

od: 04.12.2013, do: 19.12.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5469, pridané: 04.12.2013, Martin , veľkosť: 347.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to: ( viď dokument )

od: 04.12.2013, do: 20.12.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru prenajať nahnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5470, pridané: 04.12.2013, Martin , veľkosť: 586.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to: ( viď dokument  )

od: 04.12.2013, do: 20.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5471, pridané: 05.12.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Durdiak Vladimír )

od: 05.12.2013, do: 20.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

5472, pridané: 05.12.2013, Martin , veľkosť: 336.1 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa, oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti.  ( adresát:Gregor Mário )

od: 04.12.2013, do: 19.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5473, pridané: 05.12.2013, Martin , veľkosť: 146 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Huntoš Dušan )

od: 05.12.2013, do: 20.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5474, pridané: 05.12.2013, Martin , veľkosť: 146 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Krpeľan Martin )

od: 05.12.2013, do: 20.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5475, pridané: 05.12.2013, Martin , veľkosť: 431.9 kB, typ: pdf

Zdravotná pôoisťovňa Dôvera, oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomností.  ( adresáti:Kratochwill Boris, Dőmeny Ladislav, Lamoš Marian, Hanzelová Katarína  )

od: 05.12.2013, do: 20.12.2013

DOKUMENT

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov formou priameho nájmu 11/NP/2013

5476, pridané: 05.12.2013, Martin , veľkosť: 424.4 kB, typ: pdf

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 11/NP/2013.  ( viď dokument )

od: 05.12.2013, do: 13.12.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5477, pridané: 05.12.2013, Martin , veľkosť: 345.9 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin oznamuje, že obstarávateľ Obec Bystrička, Obecný úrad Bystrička predložil oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Návrh územného plánu obce Bystrička - Zmeny a doplnky č.2". Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnúť na Útvare hlavného architekta mesta Martin,Nám. S.H. Vajanského č.1,číslo dverí 424 v pondelok až štvrtok od 07,00hod.-15,00hod. a v piatok od 07,00hod.- 12,00hod. po dobu 14 dní od zverejnenia. ( viď dokument )

od: 05.12.2013, do: 18.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5478, pridané: 06.12.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Froľo Dušan )

od: 06.12.2013, do: 23.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5479, pridané: 06.12.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Baláž Ondřej )

od: 06.12.2013, do: 23.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5480, pridané: 06.12.2013, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Milancová Jarmila )

od: 06.12.2013, do: 23.12.2013

DOKUMENT

Ponuka na nájom vyhradených parkovacích miest-stanovištia TAXI formou priameho nájmu č. 2/2013

5481, pridané: 10.12.2013, Martin , veľkosť: 6485.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Martin č. 101 o výkone taxislužby na území mesta Martin vyhlasuje ponuku na nájom vyhradených parkovacích miest-stanivištia TAXI na miestnych komunikáciach prípadne iných verejných priestranstvách vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu. ( viď dokument )

od: 10.12.2013, do: 02.01.2014

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5482, pridané: 10.12.2013, Martin , veľkosť: 150.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Čavajda Stanislav, Androvičová Božena )

od: 10.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5483, pridané: 10.12.2013, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Souček Michal )

od: 10.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5484, pridané: 10.12.2013, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kubisová Iveta )

od: 10.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5485, pridané: 10.12.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Feneš Jozef )

od: 10.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5486, pridané: 10.12.2013, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Duda Michal )

od: 10.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5487, pridané: 10.12.2013, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Majerov Viktor )

od: 10.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o 1. opakovanej dobrovoľnej dražbe

5488, pridané: 10.12.2013, Martin , veľkosť: 2637.2 kB, typ: pdf

Aukčný Dom, s.r.o. Hlohovec zverejnuje termín a miesto konania 1. opakovanej dobrovoľnej dražby.  (  dňa 18.12.2013 o 10,00 hod, Priestory dražobnej spoločnosti Dražby a aukcie, s.r.o., so sídlom Jilemnického 4012/30,Martin )

od: 10.12.2013, do: 19.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5489, pridané: 11.12.2013, Martin , veľkosť: 138.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.12.2013 trvalý pobyt občana. ( Fašianok Michal )

od: 11.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5490, pridané: 11.12.2013, Martin , veľkosť: 138.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 11.12.2013 trvalý pobyt občana. ( Hlaváčik Peter, Hlaváčiková Erika )

od: 11.12.2013, do: 27.12.2013

DOKUMENT