titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností

5131, pridané: 02.09.2013, Martin , veľkosť: 312.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát:Tichomír Kořínek) (  )

od: 02.09.2013, do: 17.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie verejnou vyhláškou

5132, pridané: 02.09.2013, Martin , veľkosť: 433.1 kB, typ: pdf

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresáti:Vengrin Štefan, Zapatický René, Hadar Tomáš)  (  )

od: 02.09.2013, do: 17.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

5133, pridané: 03.09.2013, Martin , veľkosť: 215.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Fujda Martin )

od: 03.09.2013, do: 18.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5134, pridané: 03.09.2013, Martin , veľkosť: 151.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Veselka Ján, Dudáš Miroslav, Banyasz Radoslav, Lamoš Zdenko, Nikodem Dušan )

od: 03.09.2013, do: 18.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5135, pridané: 03.09.2013, Martin , veľkosť: 2259.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby. ( stavba "Martin-Priekopa-predĺženie NNK Kováč VEGA Camion") (  )

od: 03.09.2013, do: 18.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5136, pridané: 03.09.2013, Martin , veľkosť: 286.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Holub Anton)  (  )

od: 03.09.2013, do: 18.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5137, pridané: 03.09.2013, Martin , veľkosť: 336.8 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Muriňák Marián)  (  )

od: 03.09.2013, do: 18.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

5138, pridané: 03.09.2013, Martin , veľkosť: 332.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Milanec Marian)  (  )

od: 03.09.2013, do: 18.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5139, pridané: 03.09.2013, Martin , veľkosť: 138.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 03.09.2013 trvalý pobyt občana.  ( Andel Jaroslav, Andelová Andrea, Andelová Patrícia, Andel Patrik, Andel Nicolas )

od: 03.09.2013, do: 18.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5140, pridané: 03.09.2013, Martin , veľkosť: 137.6 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 03.09.2013 trvalý pobyt občana.  ( Dorková Anna )

od: 03.09.2013, do: 18.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o uložení písomností

5141, pridané: 03.09.2013, Martin , veľkosť: 591.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Nátna Denisa 2x) (  )

od: 03.09.2013, do: 18.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5142, pridané: 04.09.2013, Martin , veľkosť: 145.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dorka Ján )

od: 04.09.2013, do: 19.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5143, pridané: 04.09.2013, Martin , veľkosť: 108.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Smolka Miroslav 2x )

od: 04.09.2013, do: 19.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5144, pridané: 04.09.2013, Martin , veľkosť: 149.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Magát Juraj, Maršalová Mária. )

od: 04.09.2013, do: 19.09.2013

DOKUMENT

5145, pridané: 04.09.2013, Martin , veľkosť: 1026.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestným zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2013 o 09,30 na Mestskom úrade v Martine, v zasadačke na 3.poschodí, č.dv.310. (stavba "Rozšírenie parkovacích plôch a výstavba chodníka ul. Uzlovská a ul. Martáka, martin-Priekopa)  (  )

od: 04.09.2013, do: 19.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5146, pridané: 04.09.2013, Martin , veľkosť: 4181.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť a vydáva stavebné povolenie. (stavba "Rekonštrukcia HV rozvodu Martin Sever - etapa 2.,3.") (  )

od: 04.09.2013, do: 19.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5147, pridané: 05.09.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje uloženie listovej zásielky. ( Adresát: Pauček Jaroslav )

od: 05.09.2013, do: 20.09.2013

DOKUMENT

Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií

5148, pridané: 05.09.2013, Martin , veľkosť: 1334.2 kB, typ: pdf

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline ako príslušný orgán štátnej správy vydáva povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií z dôvodu konania športového podujatia. (podujatie " Merida - cyklomaratón po ceste SNP") (  )

od: 05.09.2013, do: 20.09.2013

DOKUMENT

Dražobná vyhláška

5149, pridané: 05.09.2013, Martin , veľkosť: 326.5 kB, typ: pdf

Súdny exekútor Mgr. Milan Somik vydáva dražobnú vyhlášku - oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí. ( dňa 10.09.2013 o 11,00 hod na tunajšom exekútorskom úrade) (  )

od: 05.09.2013, do: 11.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5150, pridané: 06.09.2013, Martin , veľkosť: 148.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia listových zásielok. ( Adresáti: Tremba Miroslav, Kostelný Milan )

od: 06.09.2013, do: 23.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5151, pridané: 06.09.2013, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia listovej zásielky. ( Adresát: Jesenský Ján )

od: 06.09.2013, do: 23.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5152, pridané: 06.09.2013, Martin , veľkosť: 2762.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad prerokoval žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi a po preskúmaní žiadosti vydáva stavebné povolenie. (stavba "Parkovisko ul.Michaelliho, 15 p.m. a stojisko pre smetné nádoby") (  )

od: 06.09.2013, do: 23.09.2013

DOKUMENT

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 09/NP/13

5153, pridané: 06.09.2013, Martin , veľkosť: 1381.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin v súlade so zákonom NR SR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu. (viď dokument) (  )

od: 06.09.2013, do: 24.09.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5154, pridané: 06.09.2013, Martin , veľkosť: 236.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č.99 o hospodárení s majetkom mesta a to: (viď dokument)  (  )

od: 06.09.2013, do: 24.09.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5155, pridané: 06.09.2013, Martin , veľkosť: 314.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to: (viď dokument)  (  )

od: 06.09.2013, do: 24.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

5156, pridané: 06.09.2013, Martin , veľkosť: 1531.2 kB, typ: pdf

Dražobná EPPA, s.r.o., Malacky zverejnuje termín a miesto konania dražby (dňa 24.9.2013 o 13,00hod, v priestoroch Notárského úradu, ul. J.Hollého 645, Šaštín Stráže)  (  )

od: 06.09.2013, do: 25.09.2013

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky.

5157, pridané: 09.09.2013, Martin , veľkosť: 145.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Milanec Marián )

od: 09.09.2013, do: 24.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5158, pridané: 09.09.2013, Martin , veľkosť: 145.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mandík Erik )

od: 09.09.2013, do: 24.09.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

5159, pridané: 09.09.2013, Martin , veľkosť: 212 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kořínek Tichomír )

od: 09.09.2013, do: 24.09.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5160, pridané: 10.09.2013, Martin , veľkosť: 138.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.09.2013 trvalý pobyt občana. ( Majerčík Ján st., Majerčík Ján ml. )

od: 10.09.2013, do: 25.09.2013

DOKUMENT