titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Dražobná vyhláška

5041, pridané: 02.08.2013, Martin , veľkosť: 1051.9 kB, typ: pdf

Súdny exekútor JUDr. Iveta Tóthová vydáva dražobnú vyhlášku v súlade s ustanovením v platnom znení vyhlasuje dražbu nehnuteľností. (22.8.2013 o 11,00hod.)  (  )

od: 02.08.2013, do: 23.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

5042, pridané: 02.08.2013, Martin , veľkosť: 2494.9 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť , s.r.o. oznamuje konanie dobrovoľnej dražby ( Kaviareň Žltá ponorka , dňa 21.8.2013o 10,00 hod. )  (  )

od: 02.08.2013, do: 22.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dražbe

5043, pridané: 02.08.2013, Martin , veľkosť: 2011.5 kB, typ: pdf

Dražby a aukcie, s.r.o. oznamuje konanie dražby ( v priestoroch budovy na ulici Jilemnickoého 4012/30,miestnosť č.d.14 dňa 26.8.2013 o 10,00 hod. )  (  )

od: 02.08.2013, do: 27.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5044, pridané: 02.08.2013, Martin , veľkosť: 1097.2 kB, typ: pdf

Poľnohospodárske družstvo "Cesta mieru" Necpaly -Žabokreky,Urbárske spoločenstvo Žabokreky-pozemkové spoločenstvo,Pozemkové spoločenstvo vlastníkov súkromných lesov a lúk v lese Necpaly,Urbárske -pozemkové spoločenstvo Necpaly zvolávajú zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Necpaly. (14.8.2013 o 10,30 hod v Necpaloch, v Kultúrnom dome)  (  )

od: 02.08.2013, do: 12.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5045, pridané: 05.08.2013, Martin , veľkosť: 380.4 kB, typ: pdf

Mesto Banská Bystrica, ako správca dane oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Matúš Oľha)  (  )

od: 05.08.2013, do: 20.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5046, pridané: 05.08.2013, Martin , veľkosť: 2279.2 kB, typ: pdf

Obvodný úrad životného prostredia v Martine ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydáva povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (stavba "Martinské hole,chatová výstavba lokalita 1-A, 1-B, 2, vonkajší vodovod a kanalizácia") (  )

od: 05.08.2013, do: 20.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5047, pridané: 05.08.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kozol Rastislav )

od: 05.08.2013, do: 20.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5048, pridané: 05.08.2013, Martin , veľkosť: 146.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kágerová Iveta )

od: 05.08.2013, do: 20.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

5049, pridané: 06.08.2013, Martin , veľkosť: 259.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šimko Milan )

od: 06.08.2013, do: 21.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5050, pridané: 06.08.2013, Martin , veľkosť: 332 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ing.Lipták Jaroslav)  (  )

od: 06.08.2013, do: 21.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5051, pridané: 07.08.2013, Martin , veľkosť: 147.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Staníková Oľga )

od: 07.08.2013, do: 22.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5052, pridané: 07.08.2013, Martin , veľkosť: 146.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Konček Michal )

od: 07.08.2013, do: 22.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5053, pridané: 07.08.2013, Martin , veľkosť: 152 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kubov Ivan, Záborský Martin, Pišútová Nikola, Barbuščák Matej )

od: 07.08.2013, do: 22.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5054, pridané: 08.08.2013, Martin , veľkosť: 137.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 08.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Mišenka Pavol )

od: 08.08.2013, do: 23.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5055, pridané: 08.08.2013, Martin , veľkosť: 143 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hronček Milan )

od: 08.08.2013, do: 23.08.2014

DOKUMENT

Ponuka na prernájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 08/NP/13

5056, pridané: 08.08.2013, Martin , veľkosť: 1354.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin v súlade zo zákonom NR SR č.258/2009 Z.z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č.99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom následovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu: (viď dokument) (  )

od: 08.08.2013, do: 23.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5057, pridané: 09.08.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Šeplák Peter 2x )

od: 09.08.2013, do: 26.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení uloženia písomnosti.

5058, pridané: 09.08.2013, Martin , veľkosť: 213.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hadár Peter )

od: 09.08.2013, do: 26.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5059, pridané: 09.08.2013, Martin , veľkosť: 1074 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční 26.8.2013 o 09,00hod. v miestnosti č.310 na 3.poschodí Mestského úradu v Martine. (stavba "Martin-Priekopa-predĺženie NNK Kováč VEGA Camion") (  )

od: 09.08.2013, do: 26.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5060, pridané: 12.08.2013, Martin , veľkosť: 1035.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 03.09.2013 o 9,30 hod, na Mestskom úrade v Martine , Nám. S.H.Vajanského č.1, v zasadačke na 3. poschodí, č.dv.310. (stavba "Parkovisko ul. Michaelliho, 15 p.m. a stojisko pre smetné nádoby")  (  )

od: 12.08.2013, do: 28.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5061, pridané: 12.08.2013, Martin , veľkosť: 147.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cicko František )

od: 12.08.2013, do: 27.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5062, pridané: 12.08.2013, Martin , veľkosť: 147.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ing. Štefan Boršoš )

od: 12.08.2013, do: 27.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5063, pridané: 12.08.2013, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Páleš Igor )

od: 12.08.2013, do: 27.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5064, pridané: 12.08.2013, Martin , veľkosť: 149.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Křupala Tomáš, Dudáš Miroslav )

od: 12.08.2013, do: 27.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5065, pridané: 12.08.2013, Martin , veľkosť: 1829.3 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením. (stavba "Diaľnica D1 Dubná Skala-Turany) (  )

od: 12.08.2013, do: 27.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5066, pridané: 12.08.2013, Martin , veľkosť: 295.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Hájičková Naďa) (  )

od: 12.08.2013, do: 27.08.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5067, pridané: 12.08.2013, Martin , veľkosť: 330.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin oznamuje verejnou yvyhláškou miesto uloženia písomnosti. (adresát: Dušan Uhliarik) (  )

od: 12.08.2013, do: 27.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5068, pridané: 13.08.2013, Martin , veľkosť: 147 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ševčík Milan )

od: 13.08.2013, do: 28.08.2013

DOKUMENT

Výzva na odstránenie starého vozidla

5069, pridané: 13.08.2013, Martin , veľkosť: 326.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin žiada majiteľa vozidla značky Škoda Favorit , modrej farby, nachádzajúce sa na ul. C.Majerníka, Martin, EČV MT 307 BK, o jeho odstránenie z verejného priestranstva, nakoľko narušuje estetický vzhľad obce a zaberá verejné priestranstvo, v termíne do 15.09.2013. (  )

od: 13.08.2013, do: 28.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

5070, pridané: 13.08.2013, Martin , veľkosť: 140.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.08.2013 trvalý pobyt občana. ( Facunová Iveta, Facunová Aisha, Facunová Sofia )

od: 13.08.2013, do: 28.08.2013

DOKUMENT