titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

4981, pridané: 11.07.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Sochuláková Monika )

od: 11.07.2013, do: 26.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4982, pridané: 11.07.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hes Martin )

od: 11.07.2013, do: 26.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4983, pridané: 11.07.2013, Martin , veľkosť: 147.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Guzmická Marta, Klája Ivan )

od: 11.07.2013, do: 26.07.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4984, pridané: 11.07.2013, Martin , veľkosť: 1811.1 kB, typ: pdf

Obec Sučany ako príslušný stavebný úrad posúdil namietky a vyjadrenia účastníkov konania a na základe výsledku prerokovania vydal rozhodnutie o umietnení stavby. (stavba "Rozšírenie parkovacích plôch a výstavba chodníka na ul. Uzlovská a Martáka, Martin-Priekopa") (  )

od: 11.07.2013, do: 26.07.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4985, pridané: 11.07.2013, Martin , veľkosť: 1143.6 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemnných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. (stavba "Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany") (  )

od: 11.07.2013, do: 29.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4986, pridané: 12.07.2013, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pavlík Marcel )

od: 12.07.2013, do: 29.07.2013

DOKUMENT

Rozhodnutie

4987, pridané: 12.07.2013, Martin , veľkosť: 3740.7 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia stavebného zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zastúpené primátorom mesta Martin,ako príslušným správnym orgánom preskúmal návrh, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe výsledku prerokovania vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby. (stavba "Martin-Zetor:Zahustenie TS") (  )

od: 12.07.2013, do: 29.07.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodnmého osobitného zreteľa

4988, pridané: 12.07.2013, Martin , veľkosť: 744.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysleVZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to: (viď doklad) (  )

od: 12.07.2013, do: 30.07.2013

DOKUMENT

Rozhodnutie

4989, pridané: 12.07.2013, Martin , veľkosť: 811.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov preskúmal návrh na predlženie platnosti predmetného územného rozhodnutia primerane podľa §37 stavebného zákona a v súlade s ustanovením §40 ods. 3 stavebného zákona predlžuje platnosť uvedeného územného rozhodnutia do 3.7.2015.  (  )

od: 12.07.2013, do: 29.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4990, pridané: 15.07.2013, Martin , veľkosť: 138.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 15.07.2013 trvalý pobyt občana. ( Kendra Ivan, Kendrová Mária, Kendrová Ema )

od: 15.07.2013, do: 30.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4991, pridané: 16.07.2013, Martin , veľkosť: 144.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Bizoň Peter )

od: 16.07.2013, do: 31.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4992, pridané: 16.07.2013, Martin , veľkosť: 150.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Boďa Ľubomír, Cicková Fatma )

od: 16.07.2013, do: 31.07.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

4993, pridané: 17.07.2013, Martin , veľkosť: 231.4 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Tichomír Kořínek )

od: 17.07.2013, do: 01.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4994, pridané: 17.07.2013, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marek Pokorný )

od: 17.07.2013, do: 01.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4995, pridané: 17.07.2013, Martin , veľkosť: 147.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jašurková Valéria )

od: 17.07.2013, do: 01.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4996, pridané: 17.07.2013, Martin , veľkosť: 147.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Blahušiak René )

od: 17.07.2013, do: 01.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4997, pridané: 17.07.2013, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Horník Peter )

od: 17.07.2013, do: 01.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o upustení od dražby

4998, pridané: 17.07.2013, Martin , veľkosť: 272.3 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. upúšťa od dražby nehnuteľnosti. Predmetná dražba sa mala konať dňa 15.07.2013 so začiatkom o 10:20hod., miesto konania dražby: Palace Hotel Polom, P.O. Hviezdoslava 22,010 01 Žilina. (  )

od: 17.07.2013, do: 18.07.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4999, pridané: 17.07.2013, Martin , veľkosť: 2323.4 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje do 30.11.2014 časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov. (viď dokument)  (  )

od: 17.07.2013, do: 02.08.2013

DOKUMENT

Verejná výhláška

5000, pridané: 18.07.2013, Martin , veľkosť: 347.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Balúnová Silvia)  (  )

od: 18.07.2013, do: 29.07.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

5001, pridané: 22.07.2013, Martin , veľkosť: 1047.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestným zisťovaním. (06.augusta 2013 o 10,00 hod,na Mestskom úrade v Martine, zasadačka na 3.poschodí ,č. dv. 310) (  )

od: 22.07.2013, do: 07.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

5002, pridané: 22.07.2013, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Komár Štefan, Mundier Martin )

od: 22.07.2013, do: 06.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5003, pridané: 22.07.2013, Martin , veľkosť: 145.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lacková Anna )

od: 22.07.2013, do: 06.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5004, pridané: 22.07.2013, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Lovásová Katarína )

od: 22.07.2013, do: 06.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5005, pridané: 22.07.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Sliacky Andrej )

od: 22.07.2013, do: 06.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5006, pridané: 22.07.2013, Martin , veľkosť: 145.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Buzák Ján )

od: 22.07.2013, do: 06.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5007, pridané: 22.07.2013, Martin , veľkosť: 146.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Sopóci Martin )

od: 22.07.2013, do: 06.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5008, pridané: 22.07.2013, Martin , veľkosť: 147 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Sochuláková Monika )

od: 22.07.2013, do: 06.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5009, pridané: 22.07.2013, Martin , veľkosť: 147.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vidlák František )

od: 22.07.2013, do: 06.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

5010, pridané: 22.07.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Duda Michal )

od: 22.07.2013, do: 06.08.2013

DOKUMENT