titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

4951, pridané: 02.07.2013, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jaroslav Poništ )

od: 02.07.2013, do: 17.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4952, pridané: 02.07.2013, Martin , veľkosť: 146.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Milan Hronček )

od: 02.07.2013, do: 17.07.2013

DOKUMENT

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav

4953, pridané: 02.07.2013, Martin , veľkosť: 713.3 kB, typ: pdf

Obvodný pozemkový úrad v Martine ako príslušný orgán nariaďuje konanie o začatí pozemkvých úprav (prípravné konanie). Účelom prípravného konania je preverenie dôvodov, naliehavosti a hospodárskej účelovosti vykonania pozemkových úprav a zároveň určenie hraníc obvodu pozemkových úprav, určenia pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav. (  )

od: 02.07.2013, do: 17.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o začatí konania o náprave

4954, pridané: 02.07.2013, Martin , veľkosť: 1535.9 kB, typ: pdf

Krajský pamiatkový úrad Žilina, oznamuje začatie konania o náprave na národnej kultúrnej pamiatke - rímskokatolický kostol Povýšenia sv. Kríža, č. súpisné 2005, parcela č. KN 1,k.u. Priekopa. (  )

od: 02.07.2013, do: 17.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie

4955, pridané: 02.07.2013, Martin , veľkosť: 277.3 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin, zastupujúci dotknutú obec Martin, oznamuje, že Obvodný úrad životného prostredia v Martine na základe zámeru "IBV Nový Martin-sektor D", rozhodol,že sa predložený zámer nebude posudzovať. (viď dokument) (  )

od: 02.07.2013, do: 02.08.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4956, pridané: 03.07.2013, Martin , veľkosť: 147.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Gíreth Milan, Gíreth Peter )

od: 03.07.2013, do: 18.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4957, pridané: 03.07.2013, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Poništ Jaroslav )

od: 03.07.2013, do: 18.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4958, pridané: 03.07.2013, Martin , veľkosť: 145.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hadar Tomáš )

od: 03.07.2013, do: 18.07.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4959, pridané: 03.07.2013, Martin , veľkosť: 1498 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovnskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. (viď dokument)  (  )

od: 03.07.2013, do: 18.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4960, pridané: 03.07.2013, Martin , veľkosť: 3217.4 kB, typ: pdf

Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o, oznamuje termín a miesto konania dražby. (19.7.2013 o 11,30hod. MsÚ Martin, zasadacia miestnosť č. 310, 3.poschodie)  (  )

od: 03.07.2013, do: 22.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4961, pridané: 04.07.2013, Martin , veľkosť: 138.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 04.07.2013 trvalý pobyt občana. ( Pančík Jozef )

od: 04.07.2013, do: 19.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4962, pridané: 04.07.2013, Martin , veľkosť: 137.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 04.07.2013 trvalý pobyt občana. ( Zupková Viera )

od: 04.07.2013, do: 19.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4963, pridané: 08.07.2013, Martin , veľkosť: 145.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lány Pavol  )

od: 08.07.2013, do: 23.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4964, pridané: 08.07.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Cerjan Karol )

od: 08.07.2013, do: 23.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4965, pridané: 08.07.2013, Martin , veľkosť: 147.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Štrbák Stanislav, Dotko Mário (2x) )

od: 08.07.2013, do: 23.07.2013

DOKUMENT

4966, pridané: 08.07.2013, Martin , veľkosť: 660.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kořínek Lukáš, Kratková Gabriela ) (  )

od: 08.07.2013, do: 23.07.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4967, pridané: 08.07.2013, Martin , veľkosť: 1950.4 kB, typ: pdf

Obec Sučany ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §117 a §119 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa §37 a §38 stavebného zákona,zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.Na základe výsledku prerokovania vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby (stavba "Rozšírenie parkovacích plôch Martin-KOšútyII,ul. F.Štefunku")  (  )

od: 08.07.2013, do: 23.07.2013

DOKUMENT

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č.07/NP/1

4968, pridané: 08.07.2013, Martin , veľkosť: 1333.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin v súlade zo zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom následovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu. (viď dokument) (  )

od: 08.07.2013, do: 23.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4969, pridané: 09.07.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Dotko Juraj, Kurnota Jozef )

od: 09.07.2013, do: 24.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4970, pridané: 09.07.2013, Martin , veľkosť: 147 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Laštiak Vladimír )

od: 09.07.2013, do: 24.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4971, pridané: 09.07.2013, Martin , veľkosť: 108.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Gregor Tibor )

od: 09.07.2013, do: 24.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4972, pridané: 09.07.2013, Martin , veľkosť: 146.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lvočník Erik )

od: 09.07.2013, do: 24.07.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

4973, pridané: 09.07.2013, Martin , veľkosť: 265.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mišík Peter )

od: 09.07.2013, do: 24.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4974, pridané: 09.07.2013, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Putík Róbert )

od: 09.07.2013, do: 12.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4975, pridané: 09.07.2013, Martin , veľkosť: 142.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 09.07.2013 trvalý pobyt občana. ( Babušík Milan, Babušík Ladislav, Babušík Marcel, Babušíková Nikola, Babušíková Vanesa, Babušíková Dana, Babušík Adam )

od: 09.07.2013, do: 24.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4976, pridané: 09.07.2013, Martin , veľkosť: 136.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 09.07.2013 trvalý pobyt občana. ( Velits Vratislav )

od: 09.07.2013, do: 24.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4977, pridané: 10.07.2013, Martin , veľkosť: 150.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Štefunda Kamil, Jesesnký Ján )

od: 10.07.2013, do: 25.07.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4978, pridané: 10.07.2013, Martin , veľkosť: 265.2 kB, typ: pdf

Upovedomenie o konaní Valného zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v uznanom poľovnom revíry Necpaly LU - 177/1993-Pg. (  )

od: 10.07.2013, do: 23.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4979, pridané: 11.07.2013, Martin , veľkosť: 150.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Hanzel Ľubomír, Tomek Lukáš )

od: 11.07.2013, do: 26.07.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4980, pridané: 11.07.2013, Martin , veľkosť: 145.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Kučera Pavel )

od: 11.07.2013, do: 26.07.2013

DOKUMENT