titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

4801, pridané: 22.05.2013, Martin , veľkosť: 108.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Papp Zdenko )

od: 22.05.2013, do: 06.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4802, pridané: 22.05.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Čapičík Milan )

od: 22.05.2013, do: 06.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4803, pridané: 22.05.2013, Martin , veľkosť: 147.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Karlíková Jana, Karlík Miroslav )

od: 22.05.2013, do: 06.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4804, pridané: 22.05.2013, Martin , veľkosť: 375.2 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin zastupujúci dotknutú obec Martin, oznamuje, že navrhovateľ Nový Martin, a.s. Astrova 2/A, 821 01 Bratislava predložil zámer "IBV Nový Martin - sektor D ". Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k zámeru "IBV Nový Martin - sektor D" doručiť na adresu: Obvodný úrad životného prostredia , Nám.S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná. (  )

od: 22.05.2013, do: 12.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4805, pridané: 22.05.2013, Martin , veľkosť: 2821.5 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje termín a miesto dobrovoľnej dražby. (6.6.2013 o 10,00 hod, Kaviareň Žltá ponorka, Vajanského námestie č.2, Martin - vchod Kino Strojár, 1.poschodie) (  )

od: 22.05.2013, do: 07.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4806, pridané: 23.05.2013, Martin , veľkosť: 646.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky týmto v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 v spojení s § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania a súčasne nariaďuje konanie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na deň: 18.6.2013 o 9,30 hod. na Mestskom úrade v Martine, v budove na nám. S.H. Vajanského č. 1, v zasadačke odboru komunálnych služieb na 3. poschodí, č. dv. 310. (  )

od: 23.05.2013, do: 07.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4807, pridané: 23.05.2013, Martin , veľkosť: 90 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 23.05.2013 trvalý pobyt občana.  ( Kluch Miroslav )

od: 23.05.2013, do: 07.06.2013

DOKUMENT

ROZHODNUTIE

4808, pridané: 23.05.2013, Martin , veľkosť: 1859.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe výsledku prerokovania a po preskúmaní žiadosti povoľuje stavbu "Zahustenie TS POD JEDNOTKOU"  (  )

od: 23.05.2013, do: 07.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4809, pridané: 24.05.2013, Martin , veľkosť: 148.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Rolinec Milan, Dotko Blažej )

od: 24.05.2013, do: 10.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4810, pridané: 24.05.2013, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Murgoš Ivan )

od: 00.00.0000, do: 10.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4811, pridané: 24.05.2013, Martin , veľkosť: 108.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Krivka Miroslav )

od: 24.05.2013, do: 10.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4812, pridané: 24.05.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Géczy Marek )

od: 24.05.2013, do: 10.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4813, pridané: 24.05.2013, Martin , veľkosť: 1331.2 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty oznamuje začatie kolaudačného konania a nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 17.6.2013 (pondelok) o 9,30 hod., v zasadačke zhotoviteľa stavby VÁHOSTAV-SK,a.s., Záborského 2, 036 01 Martin. (  )

od: 24.05.2013, do: 10.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4814, pridané: 24.05.2013, Martin , veľkosť: 335.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina pobočka Martin,oznamuje miesto uloženia písomnosti. (adresát Kopta Vladimír) (  )

od: 24.05.2013, do: 10.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4815, pridané: 27.05.2013, Martin , veľkosť: 796.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade s §36 stavebného zákona po doplnení požadovaných podkladov oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a na uplatnenie námietok a pripomienok stanovuje lehotu 7 pracovných dní od doručenia oznámenia. (stavba "Martin-Zetor:Zahustenie TS") (  )

od: 27.05.2013, do: 11.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4816, pridané: 27.05.2013, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.05.2013 trvalý pobyt občana.  ( Benko Pavol )

od: 27.05.2013, do: 11.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4817, pridané: 27.05.2013, Martin , veľkosť: 91.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 27.05.2013 trvalý pobyt občana.  ( Strmeňová Nina )

od: 27.05.2013, do: 11.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4818, pridané: 27.05.2013, Martin , veľkosť: 108.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Anton Balun )

od: 27.05.2013, do: 11.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4819, pridané: 27.05.2013, Martin , veľkosť: 147.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Tomík Dušan )

od: 27.05.2013, do: 11.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4820, pridané: 27.05.2013, Martin , veľkosť: 146.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Macharová Martina )

od: 27.05.2013, do: 11.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4821, pridané: 27.05.2013, Martin , veľkosť: 148.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dušan Glejtek )

od: 27.05.2013, do: 11.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4822, pridané: 27.05.2013, Martin , veľkosť: 149 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Dagmar Martinkovičová, Denisa Dotková )

od: 27.05.2013, do: 11.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4823, pridané: 28.05.2013, Martin , veľkosť: 146.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Ďureje )

od: 28.05.2013, do: 12.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4824, pridané: 28.05.2013, Martin , veľkosť: 144.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Mayer )

od: 28.05.2013, do: 12.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4825, pridané: 28.05.2013, Martin , veľkosť: 148 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Oľga Staníková )

od: 28.05.2013, do: 12.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4826, pridané: 28.05.2013, Martin , veľkosť: 154.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Fatma Cicková, Juraj Magát, Tomáš Vadel, Juraj Račko, Dávid Baláž )

od: 28.05.2013, do: 12.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4827, pridané: 28.05.2013, Martin , veľkosť: 323.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomností. ( adresát: Ondrej Kubov) (  )

od: 28.05.2013, do: 12.06.2013

DOKUMENT

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin

4828, pridané: 28.05.2013, Martin , veľkosť: 1135.3 kB, typ: pdf

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 5/NP/2013 podľa zverejnenej ponuky na úradnej tabuli mesta a webovom sídle Mesta Martin. (viď dokument) (  )

od: 28.05.2013, do: 03.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4829, pridané: 29.05.2013, Martin , veľkosť: 146.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Monika Púčková )

od: 29.05.2013, do: 13.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4830, pridané: 29.05.2013, Martin , veľkosť: 147.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: René Blahušiak )

od: 29.05.2013, do: 13.06.2013

DOKUMENT