titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4771, pridané: 14.05.2013, Martin , veľkosť: 92.7 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.05.2013 trvalý pobyt občana. ( Baláž Augustín )

od: 14.05.2013, do: 29.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4772, pridané: 14.05.2013, Martin , veľkosť: 92.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 14.05.2013 trvalý pobyt občana. ( Záborský Milan )

od: 14.05.2013, do: 29.05.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4773, pridané: 14.05.2013, Martin , veľkosť: 1659.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad I. stupňa verejnou vyhláškou vydáva rozhodnutie stavebné povolenie na stavbu "Garáž so záhradným altánkom". (  )

od: 14.05.2013, do: 29.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4774, pridané: 15.05.2013, Martin , veľkosť: 114.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Smolka Miroslav, Kubín Petr, Kroščen Dušan, Gregorová Mária )

od: 15.05.2013, do: 30.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4775, pridané: 15.05.2013, Martin , veľkosť: 112.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Křupala Tomáš, Dudáš Miroslav )

od: 15.05.2013, do: 30.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4776, pridané: 15.05.2013, Martin , veľkosť: 114.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Kopeček Václav, Štefundová Zdenka, Lamoš Zdenko )

od: 15.05.2013, do: 30.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4777, pridané: 15.05.2013, Martin , veľkosť: 111 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Murgoš Milan )

od: 15.05.2013, do: 30.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4778, pridané: 15.05.2013, Martin , veľkosť: 110.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Hronček Milan )

od: 15.05.2013, do: 30.05.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4779, pridané: 16.05.2013, Martin , veľkosť: 3247.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní a po preskúmaní stavebného zákona vydal rozhodnutie na stavbu ( Horúcovodné prípojky a OST pre objekty Základná škola Hurbanova a bytový dom Hurbanova 21,23,25. Stavebné povolenie povoľuje. (viď dokument) (  )

od: 16.05.2013, do: 31.05.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4780, pridané: 16.05.2013, Martin , veľkosť: 1106.7 kB, typ: pdf

Obec Sučany ako vecne a územne príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 10.6.2013 /pondelok/ o 9,00 hod. so stretnutím pozvaných v zasadačke MsÚ Martin, nám. S.H. Vajanského 1,Martin, 3. posch.,č.dv. 310. (  )

od: 16.05.2013, do: 31.05.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4781, pridané: 16.05.2013, Martin , veľkosť: 347.1 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina,pobočka Martin verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. (adresát: Erika Kubová) (  )

od: 16.05.2013, do: 31.05.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4782, pridané: 16.05.2013, Martin , veľkosť: 342.5 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. (adresát Nikolas Kysela) (  )

od: 16.05.2013, do: 31.05.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4783, pridané: 16.05.2013, Martin , veľkosť: 1615.6 kB, typ: pdf

Obec Turany, ako Obvodným úradom Žilina - odborom výstavby a bytovej politiky určený stavebný úrad oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčastne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestným zisťovaním na deň 31.5.2013, ktroé bude zahájené o 10,00 hod.  (  )

od: 16.05.2013, do: 31.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie

4784, pridané: 16.05.2013, Martin , veľkosť: 1102.4 kB, typ: pdf

Aeoroklub Martin ,o.z., Letisko Martin oznamuje rozhodnutie Leteckého úradu SR, ktorým boli vyznačené ochranné pásma Letiska Tomčany(viď dokument).  (  )

od: 16.05.2013, do: 17.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4785, pridané: 17.05.2013, Martin , veľkosť: 108.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielky. ( Adresát: Tobola Anton )

od: 17.05.2013, do: 03.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4786, pridané: 17.05.2013, Martin , veľkosť: 113.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia zásielok. ( Adresáti: Goliat Matej, Balážová Matilda, Cicko Erik, Sochulák Tomáš )

od: 17.05.2013, do: 03.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4787, pridané: 17.05.2013, Martin , veľkosť: 92.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 17.05.2013 trvalý pobyt občana.  ( Boričová Ivana, Boričová Veronika )

od: 17.05.2013, do: 03.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4788, pridané: 20.05.2013, Martin , veľkosť: 5022.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,preskúmal návrh podľa stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.Na základe výsledku prerokovania vydýva rozhodnutie o umiestnení stavby "Výstavba optickej siete TKR Martin - Priekopa" (  )

od: 20.05.2013, do: 04.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4789, pridané: 20.05.2013, Martin , veľkosť: 1379 kB, typ: pdf

Obec Turany, ako Obvodným úradom Žilina - odborom výstavby a bytovej politiky určný stavebný úrad podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o úzmnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 6.6.2013,ktoré bude zahájené o 10,00 hod. so stretnutím účastníkov v zasadačke MsÚ Martin, miestnosť č. 101-I.N.P. (  )

od: 20.05.2013, do: 04.06.2013

DOKUMENT

Verejná Vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností.

4790, pridané: 21.05.2013, Martin , veľkosť: 487.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Inšpektor Peter, Šibíková Věra )

od: 21.05.2013, do: 05.06.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

4791, pridané: 21.05.2013, Martin , veľkosť: 256.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin Verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Zghlut Jozef )

od: 21.05.2013, do: 05.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4792, pridané: 21.05.2013, Martin , veľkosť: 148.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Klája Ivan, Müller Jozef )

od: 21.05.2013, do: 05.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení písomností.

4793, pridané: 21.05.2013, Martin , veľkosť: 150 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Jašurek Marián, Lacková Soňa )

od: 21.05.2013, do: 05.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4794, pridané: 21.05.2013, Martin , veľkosť: 147.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Goňová Alexandra )

od: 21.05.2013, do: 05.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4795, pridané: 21.05.2013, Martin , veľkosť: 147.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Bučko Dušan )

od: 21.05.2013, do: 05.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4796, pridané: 21.05.2013, Martin , veľkosť: 145.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Balún Anton )

od: 21.05.2013, do: 05.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4797, pridané: 21.05.2013, Martin , veľkosť: 146.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šeplák Peter )

od: 21.05.2013, do: 05.06.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4798, pridané: 21.05.2013, Martin , veľkosť: 2505.9 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o. oznamuje termín a miesto dobrovoľnej dražby. (5.6.2013 o 10,00 hod, Kaviareň Žltá ponorka, Vajanského námestie č.2, Martin - vchod Kino Strojár, 1.poschodie) (  )

od: 21.05.2013, do: 05.06.2013

DOKUMENT

pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin

4799, pridané: 21.05.2013, Martin , veľkosť: 74 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva na 27. mája 2013 (podnelok) o 9,00 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin. (  )

od: 21.05.2013, do: 28.05.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4800, pridané: 22.05.2013, Martin , veľkosť: 145.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dotko Mário )

od: 22.05.2013, do: 06.06.2013

DOKUMENT