titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o dražbe

4561, pridané: 07.03.2013, Martin , veľkosť: 2181 kB, typ: pdf

JUDr.Jozef Šperka správca SPAS INVEST s.r.o.,Bušovce oznamuje termín a miesto konania opakovanej dražby (21.3.2013) (  )

od: 07.03.2013, do: 22.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4562, pridané: 07.03.2013, Martin , veľkosť: 284.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin oznamuje miesto uloženia písomností. ( Mesto Martin, upozorňuje občanov, ktorým bol ku dňu 19. 02. 2013 zrušený trvalý pobyt podľa § 7 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a miestom ich trvalého pobytu je „ MARTIN “, aby si prevzali platobné výmery na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 osobne na Mestskom úrade v Martine, Klientske centrum (prízemie) do 31. 03. 2013. Zoznam občanom s trvalým pobytom „ Martin“ sa nachádza v Klientskom centra (prízemie) a na webovej stránke Mesta Martin www.martin.sk, v časti „úradná tabuľa“.  )

od: 07.03.2013, do: 31.03.2013

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky.

4563, pridané: 08.03.2013, Martin , veľkosť: 110.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Peter Gulyás )

od: 08.03.2013, do: 25.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4564, pridané: 08.03.2013, Martin , veľkosť: 111.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: František Chovanec )

od: 08.03.2013, do: 25.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4565, pridané: 08.03.2013, Martin , veľkosť: 110.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Milan Ševčík, Peter Vicha )

od: 08.03.2013, do: 25.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4566, pridané: 08.03.2013, Martin , veľkosť: 115.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Rozália Facunová, Matej Poliačik, Jana Pravňanová, Zuzana Kubisová )

od: 08.03.2013, do: 25.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4567, pridané: 08.03.2013, Martin , veľkosť: 239.2 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina, pobočka Martin oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Milanec )

od: 08.03.2013, do: 25.03.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4568, pridané: 11.03.2013, Martin , veľkosť: 376.8 kB, typ: pdf

Mesto Nové Zámky je správcom dane daňového subjektu ŽP EKO QELET,a.s.,Československej armády 1694,Martin.Z dôvodu, že pobyt účastníka konania nie je známy,doručuje sa písomnosť Mestského úradu Nové Zámky verejnou vyhláškou. (  )

od: 11.03.2013, do: 27.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4569, pridané: 12.03.2013, Martin , veľkosť: 107.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jaroslav Jusko )

od: 12.03.2013, do: 27.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4570, pridané: 12.03.2013, Martin , veľkosť: 110.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mária Kubíková )

od: 12.03.2013, do: 27.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4571, pridané: 12.03.2013, Martin , veľkosť: 109.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Marián Ondruš )

od: 12.03.2013, do: 27.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4572, pridané: 12.03.2013, Martin , veľkosť: 110.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ľubomír Križák )

od: 12.03.2013, do: 27.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie

4573, pridané: 12.03.2013, Martin , veľkosť: 11644.9 kB, typ: pdf

Spoločnosť SPP-distribúcia,a.s. so sídlom v Bratislave, oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Martin a Záturčie,ktoré sú vedené ako parcely č. viď priložený zoznam vlastníkov parciel-KN Martin a Záturčie,že sa za účelom rekonštrukcie plynárenského zariadenia pod názvom stavby "Obnova NTL plynovodov Martin-ul.Gorkého,Podhájska,Riečiny,Sadová,Zámocká,Timravy,Chalúpku,Palárikova,Veterná,Jánošíkova,Košarišťanová,Golianova,Žingorova,Dobšinského,Olšanova,Kriváňska,Fatranská,Matúškova,Pivovarská,Hlboká,Štepnická,Záturčianska,Mládeže" na základe Rozhodnutia stavebného úradu, mesta Martin vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov.Vstup na pozemky sa bude uskutočňovať v priebehu obdobia 18.03.2013 do 30.11.2013. (  )

od: 12.03.2013, do: 12.04.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4574, pridané: 12.03.2013, Martin , veľkosť: 2465.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin Verejnou vyhláškou oznamuje začatie územného konania a pozýva na ústne pojednávanie vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby " D1 Dubná Skala-Turany,preložka cesty III/018254" v rozsahu :SO 140-01 Preložka cesty III/018254,SO 757-01 Ochrana káblov ST ( )  (  )

od: 12.03.2013, do: 27.03.2013

DOKUMENT

Rozhodnutie

4575, pridané: 12.03.2013, Martin , veľkosť: 2107.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad na základe výsledku prerokovania vydáva rozhodnutie o umietnenie stavby "Zahustenie TS POD JEDNOTKOU" (  )

od: 12.03.2013, do: 27.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4576, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 110.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Durdiak Vladimír )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4577, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 111.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adrestát: Brčík Jaroslav )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4578, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 111.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dudášová Katarína )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4579, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 920.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad oznamuje Verejnou vyhláškou, začatie stavebného konania a stanovenie lehoty na vyjadrenie námietok a pripomienok(stavba Obnova bytového domu č.súp. 5194 na ul.P.V.Rovniaka1,3 a 5 a na ul.D.Makovického 34 a 36 v Martine  (  )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4580, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Adamková Nicol )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4581, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 92.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Bihary Dušan )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4582, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 92.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Facuna Emil, Facuna Norbert, Holubová Oľga )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4583, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 91.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Nemsilová Eva )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4584, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 93.4 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Uhliarik Vladimír )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4585, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 5105.9 kB, typ: pdf

Obvodný úrad Žilina oznamuje verejnou vyhláškou začatie konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania-stavba "Diaľnica D1 Dubná Skala-Turany /26.3.2013 utorok o 9,00hod./ ( )  (  )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4586, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 95 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Glejtek Dušan, Horváthová Iveta, Glejteková Nikola )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4587, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 97.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Staňo Miroslav st., Lacková Michaela, Staňová Dominika, Staňo Miroslav ml. )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4588, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 90.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Huntata Peter )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4589, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 95.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Rusnáková Miriama, Rusnák Patrik, Rusnák Samuel, Rusnák Martin )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4590, pridané: 13.03.2013, Martin , veľkosť: 94.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 13.03.2013 trvalý pobyt občana.  ( Turanská Alena, Turanský Tomáš )

od: 13.03.2013, do: 28.03.2013

DOKUMENT