titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

4471, pridané: 06.02.2013, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mária Gregorová )

od: 06.02.2013, do: 21.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4472, pridané: 06.02.2013, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Milan Hronček )

od: 06.02.2013, do: 21.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4473, pridané: 06.02.2013, Martin , veľkosť: 94.5 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 06.02.2013 trvalý pobyt občana.  ( Balát Miloš, Balátová Margita, Balátová Viktória, Dubovich Andrej )

od: 06.02.2013, do: 21.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4474, pridané: 06.02.2013, Martin , veľkosť: 96.2 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 06.02.2013 trvalý pobyt občana.  ( Bízik Miloš, Bíziková Viera, Bíziková Janka, Bízik Filip, Bíziková Natália )

od: 06.02.2013, do: 21.02.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

4475, pridané: 07.02.2013, Martin , veľkosť: 857.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť o dodatočnom povolení dopravnej stavby "Štrková úprava komunikácie v záhradkárskej osade"v k.ú.Martin-Záturčie stavebníkov MUDr.Mirko Zibolen a RNDr.Mirko Zibolen,J.Kráľa 30,Miroslav Belan,ul.M.Jankolu 4,Martin. (  )

od: 07.02.2013, do: 25.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4476, pridané: 08.02.2013, Martin , veľkosť: 1791.6 kB, typ: pdf

Martinská dražobná spoločnosť, s.r.o.,E.B.Lukáča 2,Martin, požiadala Mesto Martin o zverejnenie "oznámenia o dobrovoľnej dražbe, ktorá sa bude konať 26.02.2013 o 10,00 hod v priestoroch Kaviareň Žltá ponorka,Vajanského nám.č.2, Martin.Predmet dražby :byt č.49,vchod 8 v dome č.súp.5338,ul.Š.Nahálku, Martin (  )

od: 08.02.2013, do: 26.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4477, pridané: 08.02.2013, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ján Padúch )

od: 08.02.2013, do: 25.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4478, pridané: 08.02.2013, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miroslav Košťan )

od: 08.02.2013, do: 25.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4479, pridané: 08.02.2013, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Anton Klučinec )

od: 08.02.2013, do: 25.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4480, pridané: 08.02.2013, Martin , veľkosť: 62 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ladislav Dömeny )

od: 08.02.2013, do: 25.02.2013

DOKUMENT

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č.2/NP/2

4481, pridané: 08.02.2013, Martin , veľkosť: 1015.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin v súlade so zákonom NRSRč.258/2009 Z.z.,vyhlasuje ponuku na prenájom nasledov.nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu a to :nebytové priestory v budove na Ul.divadelná 17,nebytové priestory v administrat.budove na Ul.Kollárova 90,na Ul.A.Stodolu 25,Ul.Štúrovo nám.112,na Ul.A.Stodolu 28 ,J.Jesenského 23-prefabr.garáž,Ul.Lermontova v objekte EB garáž,nebyt.priestor na Ul.N.Hejnej č.2,EB I ul.Štúr.nám., EB T 14 Košúty,na Ul.Galandu ... (  )

od: 08.02.2013, do: 23.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4482, pridané: 08.02.2013, Martin , veľkosť: 92.8 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 08.02.2013 trvalý pobyt občana. ( Kováč Michal )

od: 08.02.2013, do: 25.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4483, pridané: 08.02.2013, Martin , veľkosť: 92.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 08.02.2013 trvalý pobyt občana. ( Senčák Imrich )

od: 08.02.2013, do: 25.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4484, pridané: 08.02.2013, Martin , veľkosť: 91.9 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 08.02.2013 trvalý pobyt občana. ( Stasinková Anna, Stasinka Jozef )

od: 08.02.2013, do: 25.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4485, pridané: 08.02.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Juraj Argay )

od: 08.02.2013, do: 25.02.2013

DOKUMENT

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4486, pridané: 08.02.2013, Martin , veľkosť: 414.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to :odpredaj nehnuteľností v kat.ú.Priekopa,a to stavby súp.č.10048, odpredaj pozemku parc.č. KN-C304/46,ostatné plochy. (  )

od: 08.02.2013, do: 26.02.2013

DOKUMENT

Zverejnenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

4487, pridané: 08.02.2013, Martin , veľkosť: 219.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to ,nehnuteľnosí v k.ú.Priekopa (  )

od: 08.02.2013, do: 26.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4488, pridané: 11.02.2013, Martin , veľkosť: 61 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Daniela Končeková )

od: 11.02.2013, do: 26.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby

4489, pridané: 12.02.2013, Martin , veľkosť: 327.7 kB, typ: pdf

DUPOS dražobná,spol.s r.o.,Tomaškovičova 17,Trnava, oznamuje o upustení od dobrovoľnej dražby od navrhovateľa dražby:Slovenská sporiteľňa,a.s.Bratislava .Predmetom dražby bol byt a nebytový priestor v bytovom dome k.ú.Priekopa,Správa katastra Martin  (  )

od: 12.02.2013, do: 26.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o podaní odvolania

4490, pridané: 12.02.2013, Martin , veľkosť: 972.5 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval nepovolenú stavbu s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania a na základe výsledkov konania nariadilo Ing.Adriane Komanderovej,bytom ul.Republiky 1042/28,Žilina, odstránenie stavby "Stavebné úpravy bytu č.7" v bytovom dome súp.č.3968 na poz.parc.č.KNC 658/10 k.ú.Záturčie,na ul.Bellova 6, Martin (  )

od: 12.02.2013, do: 27.02.2013

DOKUMENT

Verejná vyhláška"Rozhodnutie"

4491, pridané: 12.02.2013, Martin , veľkosť: 584.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť o stavebné povolenie na stavbu " Novostavba rodinného domu"k.ú.Priekopa a konanie prerušuje do 01.03.2013 pre stavebníkov : Peter Vaňko a Mgr.Martina Vaňková,bytom Ul.priehradná č.22,Martin (  )

od: 12.02.2013, do: 27.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4492, pridané: 12.02.2013, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát&. Ján Buzák )

od: 12.02.2013, do: 27.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4493, pridané: 12.02.2013, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Eva Dudášová )

od: 12.02.2013, do: 27.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4494, pridané: 12.02.2013, Martin , veľkosť: 58 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miroslav Smolka )

od: 12.02.2012, do: 27.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4495, pridané: 12.02.2013, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Monika Pučíková )

od: 12.02.2013, do: 27.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4496, pridané: 12.02.2013, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ján Veselka )

od: 12.02.2013, do: 27.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4497, pridané: 13.02.2013, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Helena Štrkáčová )

od: 13.02.2013, do: 28.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4498, pridané: 13.02.2013, Martin , veľkosť: 62.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ivan Šípoš, Mária Facunová )

od: 13.02.2013, do: 28.02.2013

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4499, pridané: 13.02.2013, Martin , veľkosť: 61.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ján Veselka, Marián Milanec )

od: 13.02.2013, do: 28.02.2013

DOKUMENT

V "Rozhodnutie Stavebné Povolenie"

4500, pridané: 14.02.2013, Martin , veľkosť: 2784.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:"Modernizácia tepelnej sústavy Martin-Priekopa pre stavebníka STEFE Martin, a.s. so sídlom na Ul.východná č.14, 036 01 Martin a stavbu povoľuje. (  )

od: 13.02.2013, do: 27.02.2013

DOKUMENT