titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č.10/NP/2

4321, pridané: 04.12.2012, Martin , veľkosť: 150.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu  (  )

od: 04.12.2012, do: 20.12.2012

DOKUMENT

pozvánka za zasadnutie mestského zastupiteľstva

4322, pridané: 05.12.2012, Martin , veľkosť: 111.1 kB, typ: pdf

Primátor mesta Martin zvoláva na deň 12. decembra 2012 /streda/ o 9,00 hod. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Martine. (  )

od: 05.12.2012, do: 13.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4323, pridané: 05.12.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dotko Blažej )

od: 05.12.2012, do: 20.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4324, pridané: 05.12.2012, Martin , veľkosť: 60.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Štrbák Milan )

od: 05.12.2012, do: 20.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška Rozhodnutie

4325, pridané: 06.12.2012, Martin , veľkosť: 2416 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako vecne a územne príslušný stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka Martico a.s., Východná 14, 036 01 Martin, a rozhodol. Stavba Rekonštrukcia sústavy CZT Ul. J. Palkoviča, Zvolenská a Jilemnického v katastrálnom území Záturčie sa povoľuje. Predmetom stavby je horúcovodný rozvod tepla a domové výmenníkové stanice tepla.  (  )

od: 06.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4326, pridané: 06.12.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Šedaj Miroslav )

od: 06.12.2012, do: 21.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4327, pridané: 06.12.2012, Martin , veľkosť: 279.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vladimír Valkovský Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove Mestského úradu v Martine, III. poschodie, č.dv. 316. )

od: 06.12.2012, do: 21.12.2012

DOKUMENT

Záznam z verejného prerokovania materiálu „Dálnice D1, úsek Turany – Hubová

4328, pridané: 06.12.2012, Martin , veľkosť: 14343.3 kB, typ: pdf

Záznam z verejného prerokovania materiálu „Dálnice D1, úsek Turany – Hubová, Hodnocení dodatečných technických opatření na zmírnění vlivu dálnice D1 na území soustavy Natura 2000“, ktoré sa konalo dňa 19. Novembra 2012 o 16.00 h na Obecnom úrade v Kraľovanoch.  (  )

od: 06.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4329, pridané: 07.12.2012, Martin , veľkosť: 565.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresáti: Vladimír Valkovský, Ivona Rybanská. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove Mestského úradu v Martine, III. poschodie, č.dv. 316. )

od: 07.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4330, pridané: 07.12.2012, Martin , veľkosť: 59.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Balún Milan )

od: 07.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

ROZHODNUTIE

4331, pridané: 10.12.2012, Martin , veľkosť: 3949 kB, typ: pdf

SIŽP,Inšpektorát ŽP Žilina,odbor integrovaného povoľovania a kontroly(ďalej len inšpekcia) mení integrované povolenie a vydáva stavebné povolenie na stavbu: "Suchý odber popolčeka z K4 a doplnenie triedenia odpadového piesku pre ďalšie využitie"pre stavebníka:Martinská teplárenská,a.s.Robotnícka 17,Martin (  )

od: 10.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4332, pridané: 10.12.2012, Martin , veľkosť: 62.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Rác Igor, Jašurek Marian, Hanko Pavol )

od: 10.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4333, pridané: 10.12.2012, Martin , veľkosť: 63.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Andrejková Beáta, Ing., Lány Pavol )

od: 10.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4334, pridané: 10.12.2012, Martin , veľkosť: 60.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Králik Vladimír )

od: 10.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4335, pridané: 10.12.2012, Martin , veľkosť: 60.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lihan Tomáš )

od: 10.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4336, pridané: 10.12.2012, Martin , veľkosť: 60.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Sopóci Martin )

od: 10.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

4337, pridané: 10.12.2012, Martin , veľkosť: 93.3 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 10.12.2012 trvalý pobyt občana. ( Miroslav Čierny )

od: 10.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

oznámenie VEREJNÁ VYHLÁŠKA

4338, pridané: 11.12.2012, Martin , veľkosť: 272.3 kB, typ: pdf

Útvar hlavn.architekta mesta Martin,zastupujúci dotknutú obec Martin, oznamuje,že navrhovateľ TRIXPA s r.o.,Priekopská 104, Martin predložil zámer "Parkoviská pre novostavbu Polyfunkčného objektu XXX" .  (  )

od: 11.12.2012, do: 31.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č.7/2012

4339, pridané: 11.12.2012, Martin , veľkosť: 1968.5 kB, typ: pdf

Vyhlasovateľ OVS Mesto Martin, v zastúpení Mgr.art.A.Hrnčiar-primátor mesta Martin a kontaktná osoba Ing.Z.Mlynčeková,vyhlasuje Obch.ver.súťaž č.7/2012,predmetom predaja je nehnuteľný majetok vedený správou kat.Martin zapísaný na LV3734,k.ú.Martin,pozemok parc.č.KN-C 6280,ost.plochy o výmere 402 m2 k.ú.Martin (  )

od: 11.12.2012, do: 28.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o Obchodnej verejnej súťaže č.8/2012

4340, pridané: 11.12.2012, Martin , veľkosť: 2316 kB, typ: pdf

Vyhlasovateľ OVS Mesto Martin, v zastúpení Mgr.art.Andrej Hrnčiar-primátor mesta a kontaktná osoba.Ing.Z.Mlynčeková,vyhlasuje obchodnú ver.súťaž č.8/2012,predmetom OVS je nehnuteľný majetok a to pozemok parc.č.KN-C 1759/2012,ostatné plochy o výmere 446 m2 k.ú.Priekopa . (  )

od: 11.12.2012, do: 28.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4341, pridané: 11.12.2012, Martin , veľkosť: 57.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Gregor Tibor, Gregor Michal )

od: 11.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4342, pridané: 11.12.2012, Martin , veľkosť: 62.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Ertel Miroslav, Kurnota Jozef, Balaga Alojz, Blahušiak René )

od: 11.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4343, pridané: 11.12.2012, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Novák Peter )

od: 11.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

4344, pridané: 12.12.2012, Martin , veľkosť: 282 kB, typ: pdf

Daňový úrad Žilina verejnou vyhláškou oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Rybanská Ivona )

od: 12.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4345, pridané: 12.12.2012, Martin , veľkosť: 64.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Cerjanová Gizela, Dancso Róbert. )

od: 12.12.2012, do: 27.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

4346, pridané: 12.12.2012, Martin , veľkosť: 798.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť stavebníka Bc.Michal Kapalka,bytom Martin,Ul.Devínska č.3727/7,Martin-Priekopa na "Stavebné úpravy bytu č.40 v bytovom dome č.s.3727 na Ul.Devínska č.7,Martin-Priekopa a povoľuje užívanie stavby. (  )

od: 12.12.2012, do: 28.12.2012

DOKUMENT

ROZHODNUTIE-Verejná vyhláška-

4347, pridané: 12.12.2012, Martin , veľkosť: 924.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:"Stavebné úpravy bytu č.71 bytového domu č.s.4418"Ul.J.Mazúra 12-18 v Martine,pre stavebníka Zdeněk Křížovský a Marta Křížovská.  (  )

od: 12.12.2012, do: 28.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4348, pridané: 13.12.2012, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ján Veselka )

od: 13.12.2012, do: 28.12.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4349, pridané: 13.12.2012, Martin , veľkosť: 65.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Dušan Kormančík, Zuzana Hyklová, Róbert Andrášik )

od: 13.12.2012, do: 28.12.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE

4350, pridané: 14.12.2012, Martin , veľkosť: 1918.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin,ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa prerokoval žiadosť stavebníka Martico,s.r.o, Martin na stavbu "Rekonštrukcia sústavy CZT Ul.J.Palkoviča,...a povoľuje stavbu  (  )

od: 13.12.2012, do: 31.12.2012

DOKUMENT