titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Verejná vyhláška

3991, pridané: 23.08.2012, Martin , veľkosť: 674.4 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania. MP Slovreviz s.r.o., Rázusova 2677/10, Poprad podala dňa 23.03.2012 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Prestavba bytového domu átrium dostavbou balkónov", Ul. A. Pietra č. 17, 19, Martin, na pozemkoch parc. č. KN-C 846/29, 846/30, 847/6 k.ú. Martin.  (  )

od: 23.08.2012, do: 06.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

3992, pridané: 23.08.2012, Martin , veľkosť: 1080.7 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebník BM Trans real, s.r.o., IČO 44161930, Timravy 23, 036 01 Martin podal dňa 13.08.2012 na Mesto Martin žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu "Bytový dom Podhájske 3, Martin - SO 07 Komunikácie a spevnené plochy" na pozemku parc. č. KNC 3527/126 v k.ú. Martin. Mesto Martin ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 11. 09.2012 o 13.h na Mestskom úrade v Martine v zasadačke na 3. poschodí č. dv. 310.  (  )

od: 23.08.2012, do: 06.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

3993, pridané: 23.08.2012, Martin , veľkosť: 3638.4 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje rohodutie o umiestnení stavby "MARTIN - Martinské Hole: Zahustenie TS URBÁR".  (  )

od: 23.08.2012, do: 06.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

3994, pridané: 23.08.2012, Martin , veľkosť: 4214.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje rozhodnutie o umiestnení stavby Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu na bytový dom, Ul. P.O. Hviezdoslava č. 13, Martin.  (  )

od: 23.08.2012, do: 06.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

3995, pridané: 23.08.2012, Martin , veľkosť: 6823.3 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie. TRIXPA, s.r.o., Priekopská 104, Martin zastúpená PROGEONET, s.r.o., Záborského 2, Martin podala dňa 22.05.2012 na Mesto Martin návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Novostavba polyfunkčného objektu XXX Martin - Košúty" na pozemkoch parc. č. KN 3079/1 katastrálne Priekopa a KN-E 1346 katastrálne územie Záturčie. Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 6.9.2012 o 9.h na Mestskom úrade na 3. poschodí č. dverí 310.  (  )

od: 23.08.2012, do: 06.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3996, pridané: 23.08.2012, Martin , veľkosť: 62.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Konyveš Miroslav )

od: 23.08.2012, do: 07.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3997, pridané: 23.08.2012, Martin , veľkosť: 62.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Mikulajčík Jozef )

od: 23.08.2012, do: 07.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3998, pridané: 23.08.2012, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jesenská Zdenka )

od: 23.08.2012, do: 07.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3999, pridané: 23.08.2012, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lány Pavol )

od: 23.08.2012, do: 07.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4000, pridané: 23.08.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Manda Milan )

od: 23.08.2012, do: 07.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4001, pridané: 23.08.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Bella Peter )

od: 23.08.2012, do: 07.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4002, pridané: 23.08.2012, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( AdresátI. Goňová Barbara, Dotková Anna, Talapka Marek )

od: 23.08.2012, do: 07.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4003, pridané: 24.08.2012, Martin , veľkosť: 3889.1 kB, typ: pdf

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava zastúpený splnomocnenou spoločnosťou Dopravaprojekt, a.s. Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava požiadal dňa 09.08.2012 o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany.  (  )

od: 24.08.2012, do: 07.09.2012

DOKUMENT

Dodatok k dražbe

4004, pridané: 24.08.2012, Martin , veľkosť: 1440.8 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov zverejňuje k Oznámeniu o dražbe zo dňa 2.8.2012 dodatok.  (  )

od: 24.08.2012, do: 04.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4005, pridané: 27.08.2012, Martin , veľkosť: 61.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Michaela Bizoňová )

od: 27.08.2012, do: 11.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4006, pridané: 27.08.2012, Martin , veľkosť: 60.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ľudovít Karak )

od: 27.08.2012, do: 11.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4007, pridané: 27.08.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Igor Gregor )

od: 27.08.2012, do: 11.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4008, pridané: 27.08.2012, Martin , veľkosť: 61.2 kB, typ: pdf

Ing. Ľubica Turčanová Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Zdenek Štrkáč )

od: 27.08.2012, do: 11.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4009, pridané: 28.08.2012, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Karol botoš )

od: 28.08.2012, do: 12.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4010, pridané: 28.08.2012, Martin , veľkosť: 62 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Miriam Ježíková )

od: 28.08.2012, do: 12.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4011, pridané: 28.08.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Peter Novák )

od: 28.08.2012, do: 12.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

4012, pridané: 28.08.2012, Martin , veľkosť: 63.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Roman Šípoš, Ingrid Šípošová )

od: 28.08.2012, do: 12.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4013, pridané: 30.08.2012, Martin , veľkosť: 62.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Richard Krásny )

od: 30.08.2012, do: 14.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4014, pridané: 30.08.2012, Martin , veľkosť: 1091.1 kB, typ: pdf

Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia líniovej stavby "Komunikácie a inžinierske siete - PARKVILE MARTIN" pre budúcu výstavbu rodinných domov v lokalite Háj v katastri Záturčie a Martin zo dňa 28.05.2010 žiadateľa HKZ Plus, a.s., E.B.Lukáča 407/2, 036 01 Martin v novom prerokovaní takto rozhodol: prerušuje v termíne do 2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy na dplnenie podania.  (  )

od: 30.08.2012, do: 13.09.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

4015, pridané: 30.08.2012, Martin , veľkosť: 706.6 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania. Stavebník Martico, a.s., IČO 36 395714 s sídlom Ul. Východná 14, Martin podal dňa 27.07.2012 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Rekonštrukcia a modernizácia sústav CZT, okruhy Severná a Východná, Martin " SO Montáž KOST a prípojka HV - Bellova 3-4, 5-6, na pozemkoch parc. č. KN-C 658/10 a 658/41 v obci Martin v k.ú. Záturčie. Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a na uplatnenie pripomienok stanovuje lehotu 7 pracovných dní od doručenia oznámenia.  (  )

od: 30.08.2012, do: 13.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

4016, pridané: 30.08.2012, Martin , veľkosť: 2198.6 kB, typ: pdf

Spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o. organizuje Dobrovoľnú dražbu, ktorá sa uskutoční dňa 13.09.2012.  (  )

od: 30.08.2012, do: 13.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4017, pridané: 03.09.2012, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Vladimír Valkovský )

od: 03.09.2012, do: 18.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4018, pridané: 03.09.2012, Martin , veľkosť: 61.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Dušan Rakyta )

od: 03.09.2012, do: 18.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4019, pridané: 03.09.2012, Martin , veľkosť: 62.2 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Jaroslav Pauček )

od: 03.09.2012, do: 18.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

4020, pridané: 03.09.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Milan Rolinec )

od: 03.09.2012, do: 18.09.2012

DOKUMENT