titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

Oznámenie o uložení zásielky.

3931, pridané: 08.08.2012, Martin , veľkosť: 60.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Peter Šeplák )

od: 08.08.2012, do: 23.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3932, pridané: 08.08.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Radoslav Banyasz )

od: 08.08.2012, do: 23.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3933, pridané: 08.08.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Jaroslav Cabala )

od: 08.08.2012, do: 23.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3934, pridané: 08.08.2012, Martin , veľkosť: 60 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti.  ( Adresát: Ján Mráz )

od: 08.08.2012, do: 23.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie

3935, pridané: 08.08.2012, Martin , veľkosť: 2854.4 kB, typ: pdf

Public auction, s.r.o. oznamuje termín, miesto a predmet dražby. (27.09.2012) (  )

od: 08.08.2012, do: 23.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie

3936, pridané: 08.08.2012, Martin , veľkosť: 289.6 kB, typ: pdf

NDS, a.s. pozýva verejnosť 15. augusta 2012 na verejné prerokovanie materiálu "Hodnocení vlivu na lokality soustavy Natura 2000" diaľnice D1 Turany - Hubová ( Pozvánka na verejné prerokovanie materiálu k diaľnici Dl Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS, a.s.) pozýva verejnosť 15. augusta 2012 na verejné prerokovanie materiálu "Hodnocení vlivú na lokality soustavy Natura 2000" diaľnice Dl Turany - Hubová. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Obecného úradu v Kraľovanoch 15. augusta o 16.00 h. a jeho cieľom je podrobne informovať verejnosť o dobrovoľnom hodnotení vplyvov stavby diaľnice Dl Turany - Hubová na lokality sústavy Natura 2000, ktoré vypracoval RNDr. Petr Roth s kolektívom. Materiál je k dispozícii počas úradných hodín v priestoroch Obecného úradu v Kraľovanoch, na webovej stránke Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. www.ndsas.sk a na webovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR www.mindop.sk.  )

od: 08.08.2012, do: 16.08.2012

DOKUMENT

Rozhodnutie

3937, pridané: 09.08.2012, Martin , veľkosť: 4273.4 kB, typ: pdf

Stavba „Zahustenie trafostanice IBV za Poľnohospodárskym družstvom Martin - Tomčany " na pozemkoch pare. č. KN-C 7654/6, KN-C 7654/9, KN-C 7654/10, KN-C 7654/15, KN- C 7654/16, KN-C 7654/14, KN-C 7654/1 katastrálne územie Martin a KN-E 81, KN-E 82, KN-E 83/1, KN-C 199/8, KN-C 199/62, KN-C 210/2, KN-C 204/19 katastrálne územie Tomčany sa podľa § 66 stavebného zákona a §-u 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje.  (  )

od: 08.08.2012, do: 23.08.2012

DOKUMENT

Rozhodnutie

3938, pridané: 09.08.2012, Martin , veľkosť: 3090.5 kB, typ: pdf

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY "Rekonštrukcia sústavy CZT ul. J.Palkoviča, Zvolenská a Jilemnického" na pozemkoch parc. č. KNC 502/531, 502/496, 502/12, 502/8, 502/29, 502/384 a 502/87 v katastrálnom území Záturčie. (  )

od: 09.08.2012, do: 24.08.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

3939, pridané: 09.08.2012, Martin , veľkosť: 2184.4 kB, typ: pdf

ROZHODNUTIE Obvodný úrad životného prostredia v Martine, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa §-u 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a podľa §-u 61 a §-u 71 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, §-u 88a ods. 4 zák.č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle §-u 73 vodného zákona a v súlade s ustanoveniami zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v y dáva dodatočné povolenie Turčianskej vodárenskej spoločnosti a.s., Kuzmányho 25. 036 80 Martin, IČO 36 672 084, na zriadenie vodnej stavby „Martin - Ostredok, kanalizácia" podľa projektu stavby vypra-covaného Ing. Ľubicou Dulovou. HYDROEC'O s.r.o.. Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica v máji 2012.  (  )

od: 08.08.2012, do: 23.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie

3940, pridané: 09.08.2012, Martin , veľkosť: 337.9 kB, typ: pdf

Správca SPAS INVEST s.r.o., Bušovce 124, 059 93 Bušovce oznamuje termín, miesto a predmet dražby. (14.09.2012) (  )

od: 08.08.2012, do: 15.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie

3941, pridané: 09.08.2012, Martin , veľkosť: 4285.6 kB, typ: pdf

Dražobná spoločnosť, a.s. oznamuje miesto a termín konania opakovanej dražby. (03.09.2012) (  )

od: 09.08.2012, do: 04.09.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3942, pridané: 09.08.2012, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Martin Sopóci )

od: 09.08.2012, do: 24.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3943, pridané: 09.08.2012, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Monika Strkáčová. )

od: 09.08.2012, do: 24.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3944, pridané: 09.08.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ivan Kubov. )

od: 09.08.2012, do: 24.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3945, pridané: 10.08.2012, Martin , veľkosť: 406.7 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Žiline oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ján Váňa )

od: 10.08.2012, do: 27.08.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3946, pridané: 13.08.2012, Martin , veľkosť: 887.7 kB, typ: pdf

Martinská teplárenská a.s. , Robotnícka 17, Martin podala dňa 24.04.2012 na Mesto Martin návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia HV rozvodu Martin Sever - etapa 2.,3.,4" na pozemkoch pare. č. KN-C 494/5,6,7,16,19,502/7,13,20,21,29,35,47,51,54,58,63,69,85,87,378,384,489,491,496,497,532,551 552,553,555,556,558,736,508/1,332,1350,1352,1353,1347 katastrálne územie Záturčie. Uvedeným dňom začalo územné konanie. Mesto Martin ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade s § 36 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 30.08.2012 o 09.00 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Martine, Nám S.H. Vajanského č. 1, 3.posch., č. dverí 310.  (  )

od: 13.08.2012, do: 31.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3947, pridané: 14.08.2012, Martin , veľkosť: 61.3 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Lívia Bartoňová )

od: 14.08.2012, do: 30.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

3948, pridané: 14.08.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresát: Mária Maršalová )

od: 14.08.2012, do: 30.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3949, pridané: 14.08.2012, Martin , veľkosť: 62.4 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ladislav Dömeny )

od: 14.08.2012, do: 30.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3950, pridané: 14.08.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Monika Sochuláková )

od: 14.08.2012, do: 30.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

3951, pridané: 14.08.2012, Martin , veľkosť: 63 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Elemír Baláž, Zdena Hluzáková )

od: 14.08.2012, do: 30.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

3952, pridané: 14.08.2012, Martin , veľkosť: 64.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad Martin oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: René Zapatický, Jana Bellová )

od: 14.08.2012, do: 30.08.2012

DOKUMENT

Verejná vyhláška

3953, pridané: 14.08.2012, Martin , veľkosť: 498 kB, typ: pdf

Oznámenie o začatí stavebného konania Vlasníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Novomeského 6,Martin,zastúpení predsedom SVB a NP Novomeského v Martine, Ing. Ivaškom, podali 25.06.2012 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:"Stavebné úpravy pre odstránenie porúch nosných stien bytového domu Ul. Novomeského č. 20/6 Martin" na pozemku parc. č. KN-C183/4 k.ú. Martin (  )

od: 14.08.2012, do: 29.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie

3954, pridané: 14.08.2012, Martin , veľkosť: 439.7 kB, typ: pdf

o vyvesení Verejnej vyhlášky vydanej Daňnovým úradom Žilina (Richard Astaloš) (  )

od: 14.08.2012, do: 29.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3955, pridané: 16.08.2012, Martin , veľkosť: 60.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Pavol Lány )

od: 16.08.2012, do: 31.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3956, pridané: 16.08.2012, Martin , veľkosť: 60.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Rácová Dana )

od: 16.08.2012, do: 31.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3957, pridané: 16.08.2012, Martin , veľkosť: 58.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Prokop Jaroslav )

od: 16.08.2012, do: 31.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

3958, pridané: 16.08.2012, Martin , veľkosť: 64.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Štrkáčová Margita, Kováč Tibor )

od: 16.08.2012, do: 31.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielok.

3959, pridané: 16.08.2012, Martin , veľkosť: 64.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomností. ( Adresáti: Hák Richard, Kiššová Ela )

od: 16.08.2012, do: 31.08.2012

DOKUMENT

Oznámenie o uložení zásielky.

3960, pridané: 16.08.2012, Martin , veľkosť: 61.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( Adresát: Ďakulič Marián )

od: 16.08.2012, do: 31.08.2012

DOKUMENT