titulna > úradná tabuľa

úradná tabuľa - archív

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | nasledujúca strana

oznámenie o uložení zásielky

3121, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 76.9 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresáti - Dušan Kormančík, Zuzana Puškáčová )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3122, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 73 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Orlický )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3123, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 76 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Vladimír Valkovský )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3124, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 72.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Naď )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3125, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Pavol Lány )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3126, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 74.6 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Martin Horanský )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3127, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 72.1 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Marián Naď )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3128, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 71.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Máia Maršalová )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhlálška

3129, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 80.9 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Vladimír Kušnierik )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

3130, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 304.2 kB, typ: pdf

Stredoslovenská energetika oznamuje vlastníkom pozemkov v časti mesta Martin - časť Priekopa, ul. CHotárna, Medňanského, Kolónia I,II,III, Kolónia Hviezda, Helsinská, Fínska, Priekopská, Sučianska, Majerčíkova, Kratinova, že bude vykonávať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a porastov v blizkosti elektrických vedení. (  )

od: 29.11.2011, do: 01.04.2012

DOKUMENT

oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

3131, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 305.5 kB, typ: pdf

Stredoslovenská energetika oznamuje vlastníkom pozemkov v k.ú. Tomčany, že bude vykonávať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a porastov v blizkosti elektrických vedení. (  )

od: 29.11.2011, do: 01.04.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3132, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 84.1 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Silvia Balúnová )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3133, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 84.3 kB, typ: pdf

Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Martin oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Vlasta Pramuková )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o zrušení trvalého pobytu

3134, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 60.1 kB, typ: pdf

Ohlasovňa pobytu v Martine na návrh vlastníkov bytu zrušila dňom 25.11.2011 trvalý pobyt občana. ( Ľubomír Zubaj )

od: 29.11.2011, do: 14.12.2011

DOKUMENT

Návrh registra obnovenej evidencie pozemkov v kat. území Priekopa

3135, pridané: 29.11.2011, Martin , veľkosť: 1182.3 kB, typ: pdf

Správa katastra Martin, ako príslušný správny orgán v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, v zmysle §7 zákona NRSR č. 180/1995 zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom zverejňuje návrh Registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Priekopa. (  )

od: 29.11.2011, do: 01.01.2012

DOKUMENT

verejná vyhláška

3136, pridané: 30.11.2011, Martin , veľkosť: 581 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začiatie stavebného konania. ( stavba "Obnov NTL plynovodov Martin - stred, 1. stavebný celok" )

od: 30.11.2011, do: 15.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3137, pridané: 30.11.2011, Martin , veľkosť: 455 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou oznamuje začiatie stavebného konania. ( stavba "Obnova NTL plynovodov Martin - stred, 5. stavebný celok" )

od: 30.11.2011, do: 15.12.2011

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

3138, pridané: 30.11.2011, Martin , veľkosť: 114.2 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č. 8/NP/2011. (  )

od: 30.11.2011, do: 16.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3139, pridané: 30.11.2011, Martin , veľkosť: 101.9 kB, typ: pdf

Útvar hlavného architekta mesta Martin verejnou vyhláškou oznamuje doručenie záverečného stanoviska z procesu posudzovania činnosti. ( "Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov - Martin" )

od: 30.11.2011, do: 17.12.2011

DOKUMENT

zámer prenájmu nehnuteľného majetku

3140, pridané: 30.11.2011, Martin , veľkosť: 76.6 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 30.11.2011, do: 16.12.2011

DOKUMENT

zámer prevodu nehnuteľného majetku

3141, pridané: 30.11.2011, Martin , veľkosť: 182.9 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (  )

od: 30.11.2011, do: 16.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3142, pridané: 02.12.2011, Martin , veľkosť: 134.3 kB, typ: pdf

Mesto Martin verejnou vyhláškou doručuje upovedomenie o odvolaní. ( stavba "Stavebné úpravy bytu č. 27 v bytovom dome č.s. 3804 na ul. Hurbanova č. 13, Martin" )

od: 02.12.2011, do: 19.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o opakovanej dražbe

3143, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 457.5 kB, typ: pdf

DUPOS dražovná spoločnosť oznamuje termín a miesto konania dražby. (  )

od: 02.12.2011, do: 16.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3144, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 68.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Ctibor Cibiri )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3145, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 68.5 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Michal Pompa )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3146, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 68.8 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Pavol Ulbricht )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

oznámenie o uložení zásielky

3147, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 73.7 kB, typ: pdf

Mestský úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Igor Rác )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3148, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 80.6 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Martine oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Peter Trofimenko )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

ponuka na prenájom nebytových priestorov

3149, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 171.8 kB, typ: pdf

Mesto Martin zverejňuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č. 9/NP/2011. (  )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT

verejná vyhláška

3150, pridané: 08.12.2011, Martin , veľkosť: 91.3 kB, typ: pdf

Daňový úrad v Dubnici nad Váhom oznamuje miesto uloženia písomnosti. ( adresát - Oľga Jamrišková )

od: 08.12.2011, do: 23.12.2011

DOKUMENT