titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 21.10.2013, Martin, poslanec: Ing. Bernát

k súťaži na opravu ciest – metóda, ktorou robia opravy vysprávok na cestách nieje dobrá - je neporiadok po cestách – odstrániť materiál, ktorý zostal po úprave

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: 21.11.2013, odpoveď:

Trysková metóda opravy komunikácií je štandardnou modernou opravou menších výtlkov a trhlín komunikácií. Na Ulici N.Hejnej, Gorkého, Záturčians, Mládeže,... sa takýmto spôsobom opravovali poškodenia komunikácie počas doby cca 2 týždňov (na každej komunikácií). Po vyspravení celých komunikácií sa komunikácie vyzametali od zvyškov kameniva, ktoré sa nezatlačilo do asfaltovej emulzie. Priebežné zametanie by nebolo bývalo ekonomické. Áno došlo k čiastočnému zníženiu komfortu užívania týchto komunikácií počas doby cca 2 týždňov, no bolo to potrebné nielen z hľadiska predpísaných technologických postupov (kamenivo sa do asfaltovej emulzie zatláča zavalcovaním kolesami prechádzajúcich vozidiel) ale tiež v záujme zníženia finančnej náročnosti týchto opráv (komunikácia sa vyzametala až po celej oprave).


2, dátum interpelácie: 21.10.2013, Martin, poslanec: p. Sekerková

na nám. Fr. partizánov nesvieti elektrika – je tam nejaká porucha a nejdu ani hodiny – žiada o nápravu

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


3, dátum interpelácie: 21.10.2013, Martin, poslanec: PaedDr. Vons

požiadal o informáciu ohľadom prichádzajúcej zimnej seźóny (zástupca Pro sky)-ako je stredisko pripravené – k odpadu z M.H. – ako sa uvažuje o likvidácii odpadu

stanovisko od: Mgr. art. Andrej Hrnčiar, funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


4, dátum interpelácie: 21.10.2013, Martin, poslanec: Ing. Kollár

bola sprístupnená turistická atrakcia – Feratový chodník – bol si pozrieť nástupný priestor na túto atrakciu – občania ju majú už v podvedomí – požiadal p. prednostku, aby sa preverilo vlastníctvo pozemkov v danej lokalite – vozidlá čo tu prichádzajú nemajú kde parkovať

stanovisko od: JUDr. Katinová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Oddelenie majetku preverilo vlastníctvo pozemkov v časti Stráne – v lokalite pod bývalým Horským hotelom smerom k údolnej stanici bývalej lanovky na Martinské hole. V predmetnej lokalite sa vo vlastníctve mesta Martin nachádza iba pozemok parc. č. KN-C 6993/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4864 m2, k. ú. Martin, ktorý je v súčasnosti využívaný ako parkovacia plocha pre turistov a návštevníkov. Väčšina pozemkov v tejto lokalite nemá založený list vlastníctva. Po schválení registra obnovenej evidencie pozemkov sa ich vlastníctvo zapíše v katastri nehnuteľností v prospech fyzických a právnických osôb.


...iný dátum interpelácií