titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 17.6.2013, Martin, poslanec: Ing. Sovík

interpeloval prednostku MsÚ vo veci ľavého odbočenia zo Záturčia – ul. Záturčianksa na cestu 1/18 v smere do Priekopy – žiada o informáciu ako chce mesto túto požiadavku riešiť-opakovane to pripomienkujú v zápisoch z VMČ

stanovisko od: Ing. Mráziková Jarmila, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


2, dátum interpelácie: 17.6.2013, Martin, poslanec: Ing. Bernát Jozef

vymeniť zastávku pri NC (v rámci zmluvy s EURO AVK)

stanovisko od: Ing. Mráziková Jarmila, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: 26.6.2013, odpoveď:

už by sme ju boli dali dávno vymeniť, len je tam navrhnutá stavba súčasťou, ktorej by mal byť aj nový prístrešok pre túto AZ. Stavebníkom je zatiaľ Rental house, s. r. o., IČO 36 415 766, Ul. Fatranská č. 2, 038 61 Vrútky. Územné rozhodnutie je právoplatné, stavebné povolenie prerušené. Požiadam s. r. o., Rental house o informáciu či budú vo vybavovaní stavebného povolenia pokračovať, alebo nie, aby sme vedeli ako máme ďalej postupovať z dôvodu, že chceme zabezpečiť výmenu AP.


3, dátum interpelácie: 17.6.2013, Martin, poslanec: MUDr. Adamicová

- kontrolovať a opraviť kanalizáciu po mesta (napr. pri kat.kostole je veľmi zarastená burinou)

stanovisko od: Ing. Mráziková Jarmila, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-dňa 10.06.2013 ste zaslali požiadavku na vyčistenie kanálových vpustí v meste Martin. Čistenie kanálových vpustí mesto Martin začalo od 29.4.2013. Čistenie je vykonávané systematicky v jednotlivých MČ. Do dnešného dňa sú vyčistené MČ Sever, Stred, Košúty a Priekopa. Od 17.6.2013 sme začali čistiť Tomčany nasleduje Ľadoveň a Jahodníky. Mesto Martin čistí kan. vpuste len na cestách ktorých je správcom. Zarastený kanál na hlavnej ceste za kostolom smerom k cintorínu, predpokladám že sa jedná o ul. Kohútovu, je v správe Slovenskej správy ciest. Uvedenej organizácii bol zaslaný e-mail s upozornením na vyčistenie kan. vpustí na ul. Kohútova.


4, dátum interpelácie: 17.6.2013, Martin, poslanec: MUDr. Adamicová

opraviť autobusovú zastávku v smere na B. Bystricu (diaľkové spoje)

stanovisko od: Ing. Mráziková Jarmila, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Objednávka na opravu prístrešku autobusovej dopravy na ul. Jesenského je u zhotoviteľa opravy (Brantner Fatra), kde momentálne prebieha obstarávanie materiálu na opravu. O termíne opravy Vás budem informovať.


5, dátum interpelácie: 17.6.2013, Martin, poslanec: MUDr. Adamicová

opraviť zvyškové výtlky – ul. Petroviča smerom ku Stavbárskej

stanovisko od: Ing. Mráziková Jarmila, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


6, dátum interpelácie: 17.6.2013, Martin, poslanec: Mgr. Gallová

- interpelovala MsP – v centre pred budovou UNIcredit bank, kde sa zlučujú bezdomovci-riešiť túto situáciu (združujú sa tu bezdomovci-pije sa alkohol na verejnom priestranstve, odpadky )

stanovisko od: Mgr. Húska Igor, funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: -, odpoveď:

-mestská polícia sa pravidelne venuje problematike bezdomovcov nielen v centre mesta, ale aj v iných lokalitách - centrum mesta je pravidelne kontrolované hliadkami msP - pri kontrole MsP využíva aj kamerový systém - od 1.5. 23.6. MsP cedlkovo zakročila pri problematike bezdomovcov 101 krát, čo je znakom, že táto problematika nie je MsP ľahostajná , ale venuje jej veľkú pozornosť. V prípade, že hliadky MsP sa nenachádzajú priamo na mieste, kde je narušovaný verejný poriadok, môže každý občan kedykoľvek využiť tiesňovú linku č. 159 a túto skutočnosť oznámi na oparačné stredisko MsP.


...iný dátum interpelácií