titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 27.5.2013, Martin, poslanec: Mgr. Imrich Žigo

ako sa vyvíja napĺňanie rozp.položky poplatky za zber a znešk. kom. odpadov – zvlášť u podnikateľov podnikajúcich v oblasti reštauračných a ubytovacích zariadeniach

stanovisko od: Ing. Grajciarová Vlasta, funkcia: vedúca ekonomického odboru, dátum odpovede: -, odpoveď:

- V roku 2012 boli prevádzkovatelia reštauračných, kaviarenských a iných pohostinských služieb a prevádzkovatelia ubytovacích a zdravotných služieb spoplatnení: a) za zamestnanca vo výške 0,0597 € na osobu a deň (21,79 €/rok) b) za miesto a kalendárny deň vo výške 0,0298 € (10,88 €/rok) c) za priemerný počet hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb vo výške 0,0298 € (10,88 €/rok) Právnické osoby podnikatelia a živnostníci boli spoplatnení: a) za zamestnanca vo výške 0,0822 € na osobu a deň (30 €/rok) Ostatné právnické osoby, ktoré boli zriadené na iný účel ako na podnikanie: a) za zamestnanca vo výške 0,0597 € na osobu a deň (21,79 €/rok) Na základe protestu prokurátora doručeného na Mestský úrad Martin dňa 6.11.2012 bolo mestu vytknuté, že vo VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určilo rozdielne sadzby poplatkov pre osoby spadajúce do jednej kategórie poplatníkov (§ 77 ods. 2 zákona 582/2004 Z. z. ), čím sa dopustilo porušenia uvedeného zákona. Mesto Martin uznesením č. 229/12 v tejto časti vyhovelo protestu prokurátora a pozmeňovacím návrhom k návrhu VZN o miestnych daniach zjednotilo sadzby poplatku za komunálne odpady pre všetky právnické osoby zriadené na podnikanie a živnostníkov. V roku 2013 je platná nasledovné sadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov: Právnické osoby podnikatelia a živnostníci: a) vo výške 0,0822 € za zamestnanca a za osobu hospitalizovanú alebo ubytovanú alebo za miesto určené na poskytovanie služby (30 €/rok) Právnické osoby, ktoré boli zriadené na iný účel ako na podnikanie: a) 0,0597 € za kalendárny deň za zamestnanca a za osobu hospitalizovanú alebo ubytovanú (21,79 €/rok). Vzhľadom k tomu, že pre prevádzkovateľov reštauračných, pohostinských a kaviarenských služieb, ale aj ubytovacích služieb narástol poplatok za zamestnanca a aj poplatok za miesto (stoličky) alebo za počet ubytovaných osôb, narástla aj celkový výška poplatku za komunálne odpady na rok 2013. Nárast súvisí najmä s množstvom miest na poskytovanie služieb. Všeobecne platí, čím malo zariadenie viac stoličiek, tým je vyšší nárast poplatku. Riešením pre poskytovateľov reštauračných, pohostinských a kaviarenských služieb, hotely a ubytovacie zariadenia je prihlásiť sa na množstvový zber, pri ktorom každý prevádzkovateľ takéhoto zariadenia platí za množstvo vyvezeného odpadu. Sadzby schválené na množstvový zber: 0,0251 €/liter odpadu pre všetky typy nádob. Výška poplatku sa vypočíta ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby. V súčasnosti sa používajú zberné nádoby: 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l. Mesto Martin eviduje spolu 72 prevádzkovateľov reštauračných, pohostinských, kaviarenských služieb a ubytovacích služieb, ktorí sú spoplatnení podľa počtu zamestnancov a počtu miest pri stole alebo počtu ubytovaných osôb, z ktorých 22 prevádzkovateľov do 30. 5. 2013 požiadalo o množstvový zber. Ďalších 19 prevádzkovateľov je prihlásených na množstvový zber už z predchádzajúceho obdobia. Úhrada poplatku: - poplatok doteraz z vyššie uvedených 72 subjektov uhradilo 30 poplatníkov - prevádzkovateľov reštauračných, pohostinských, kaviarenských služieb a ubytovacích služieb.


2, dátum interpelácie: 27.5.2013, Martin, poslanec: Ing. Bernát Jozef

Dodávateľ veľmi znečisťuje komunikáciu – rozbahnený priestor na Jahodníckom cintoríne – spraviť tam dozor, aby sa takémuto stavu predišlo – je tam veľký neporiadok

stanovisko od: Ing. Jarmila Mráziková, funkcia: vedúca odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 11.6.2013, odpoveď:

Prístupovou komunikáciou sa dováža na Jahodnícky cintorín nákladnými vozidlami štrk a materiál na rekonštrukciu chodníkov. Keďže časť komunikácie je nespevnená, v prípade dlhotrvajúcich dažďov niekedy dôjde aj k znečisteniu asfaltovej komunikácie popri cintoríne. Táto komunikácia však vždy na koniec dňa býva vyčistená, pracovníkmi realizačnej firmy. Neporiadok na cintoríne – cintorín je momentálne stavenisko a je tam aj uskladnený materiál, čo môže pôsobiť na nezainteresovaného ako neporiadok. V skutočnosti však ide o štrky a obrubníky na paletách potrebné k rekonštrukcií, ktorá tam momentálne prebieha. Obrubníky sú rozmiestnené na paletách po celom cintoríne popri rekonštruovaných chodníkoch tak, aby pracovníci nemuseli tento materiál ručne prenášať na veľké vzdialenosti. Rozvoz týchto paliet po cintoríne je možný len za slnečného a suchého počasia, pretože počas dažďa sa tam mechanizmy (vysokozdvižné vozíky) nedostanú.


3, dátum interpelácie: 27.5.2013, Martin, poslanec: Bc. Mikula Juraj

aká je situácia v zabezpečení kamerového systému- jeho rozšírení aj do ďalších častí mesta - zamerať sa na novozrekonštruované námestie Fr. partizánov

stanovisko od: Mgr. Igor Húska, funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 28.5.2013, odpoveď:

Mesto Martin podalo žiadosť o dotáciu na modernizáciu a rozšírenie mestského kamerového systému a prvýkrát v histórii bolo aj úspešné. Z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality dostalo 9000 €. Názov podaného projektu je Monitorovací kamerový systém v meste Martin - rozšírenie a modernizácia. V rámci tohto projektu sa počíta aj s umiestnením kamery na monitorovanie priestoru námestia Francúzskych partizánov.


...iný dátum interpelácií