titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 25.3.2013, Martin, poslanec: JUDr. Gallová

interpelovala vedenie mesta – stavebný úrad –vykonať dohľad nad novostavbou na Krónerovej ulici – pri výstavbe bol údajne zásah do detského ihriska-chýba označenie, oplotenie a pod.

stanovisko od: Ing. Povoda, funkcia: hlavný inžinier, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Dňa 16.07.2013 stavebný úrad vykonal obhliadku predmetnej stavby a zistil nasledovné skutočnosti: Pre stavbu „Polyfunkčný bytový dom LE MONDE“ bolo Mestom Martin dňa 17.07.2012 vydané stavebné povolenie. Stavenisko je riadne označené a oplotené. Oplotenie detského ihriska je poškodené zo severnej strany a nie zo strany, kde sa uskutočňuje novostavba. Stavebník stavebnými prácami nespôsobil poškodenie oplotenia detského ihriska. Týmto považujem Vašu interpeláciu za zodpovedanú.


2, dátum interpelácie: 25.3.2013, Martin, poslanec: JUDr. Gallová

OKS – zabezpečiť vyčistenie lokality cesta na Medokýš

stanovisko od: Ing. Mráziková Jarmila, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: 25.3.2013, odpoveď:

toto spadá do kompetencií povodia Váhu – akonáhle bude vyhovujúci čas pristúpi sa k očiste


3, dátum interpelácie: 25.3.2013, Martin, poslanec: Bc. Mikula Juraj

- interpeloval náčelníka MsP – rekonštrukcia MsP a s tým súvisiace kamerový systém – mesto bolo doteraz neúspešné – či mesto sa uchádza o nejaké europrojekty

stanovisko od: Mgr. Húska Igor, funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Poslanca p.Mikulu som hneď po MsZ informoval o tom, že mesto Martin podalo žiadosť o dotáciu na mestský kamerový systém, ktorú poskytuje Rada vlády SR pre prevenciu kriminality zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality. Náš projekt má názov Monitorovací kamerový systém v meste Martin - rozšírenie a modernizácia. V rámci tohto projektu sa počíta aj s umiestnením kamery na monitorovanie priestoru námestia Francúzskych partizánov.


4, dátum interpelácie: 25.3.2013, Martin, poslanec: Ing. Bernát

odpredaj výmenníkovej stanice v Jahodníkoch – požiadal prednostku úradu o písomné stanovisku k postupu pri odpredaju tej časti, ktorú p. Karak nemá vo vlastníctve

stanovisko od: JUDr. Katinová, funkcia: prednostka úradu, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Po kladnom stanovisku VMČ Jahodníky-Ľadoveň k odpredaju a následnom zabezpečení vypracovania znaleckého posudku mestom, bude ponúknutá časť VS na odpredaj spolu s pozemkom do materiálov na rokovanie MsZ pravdepodobne v máji 2013. Nesmie sa opomenúť STEFE, ako vlastník technológie vo VS umiestnenej, aby s prípadným odpredajom bolo zabezpečené vecné bremeno v prospech vlastníka technológie.


...iný dátum interpelácií