titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 25.2.2013, Martin, poslanec: Kollár Rudolf

vyjadril sa k parkovaniu na ul. Mudroňovej pred Poliklinikami II.-III.– je potrebné túto
situáciu riešiť- zelený pás je celý zastavaný vozidlami a užý značne zdevastvaný- provizórne by sa to malo vysypať- sú tam veľé jamy a občania tam majú sťažený výstup-VMČ stred by sa mal týmto intenzívne zaoberať

stanovisko od: Ing. Mráziková Jarmila, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: 21.3.2013, odpoveď:

Priestor medzi komunikáciou a chodníkom na Mudroňovej ulici je prenajatý spoločnosťou Turiec a.s., Martin a momentálne sa v tomto priestore pripravuje rekonštrukcia a výstavba parkovacích miest.


2, dátum interpelácie: 25.2.2013, Martin, poslanec: PaedDr. Zanovit

OKS – na ul. Makovického 10 a 12 sú prepadnuté kanály – prosia to odstrániť

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Na Ulici Makovického 10 a 12 sú v zelenom páse pred domom dva prepadnuté kanále, ktoré patria SVB (sú to prípojky bytového domu do kanalizácie patriacej Turvodu). SVB má pripravenú rekonštrukciu týchto kanálov z vlastných prostriedkov a zrealizuje ju okamžite, akonáhle to počasie dovolí.


3, dátum interpelácie: 25.2.2013, Martin, poslanec: Sekerková Zita

OKS – prehodnotiť parkovacie miesto na ul. Nálepkovej – dovoz rómskych detí z Bambusiek autobusom – zaberá priestor na parkovanie občanom žijúcim na Nálepkovej ulici

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Na Ulici Nálepkovej je funkčná zástavka SAD linky číslo 12 a 3. Autobusy tu pravidelne stávajú a občas tam autobus na školákov čaká aj 10-15 min. Rušenie tejto zástavky z dôvodu vytvorenia miest na parkovanie pre obyvateľov Ulice Nálepkovej teda nie je možné. Pozn: Na Ulici Nálepkovej môžu vozidlá v zmysle príslušného zákona o premávke na pozemných komunikáciách stáť na východnej (teda opačnej) strane tejto komunikácie. Po obidvoch stranách státie aj tak nie je dovolené, pretože potom by nezostali zákonom predpísane dva jazdné pruhy pre prechádzajúce vozidlá.


4, dátum interpelácie: 25.2.2013, Martin, poslanec: Ing. Bernát

interpeloval p. Petráša – stanovisko ako stojí stav s pamätnou tabuľou na žel. Stanici

stanovisko od: Mgr. Petráš, funkcia: vedúci oddelenia komunikácie..., dátum odpovede: -, odpoveď:

-Šetrením sme zistili, že pamätná tabuľa na budove ŽST Martin, súpisné číslo 547 nachádzajúca sa na pozemku parcela č. 4353/1 a zapísaná na LV č. 3357 v prospech ŽSR je v správe ŽSR Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia žel. tratí a stavieb. Primátor Andrej Hrnčiar požiadal o stretnutie s generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky Štefanom Hlinkom. Zatiaľ nemáme potvrdený termín stretnutia. O ďalšom postupe vás budeme informovať hneď po stretnutí.


...iný dátum interpelácií