titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 26.11.2012, Martin, poslanec: Vons Peter

v súvislosti s parkoviskom pred šport. halou požiadal o lepšie osvetlenie

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Verejné osvetlenie pred športovou halou nie je v správe mesta Martin.


2, dátum interpelácie: 26.11.2012, Martin, poslanec: Bernát Jozef

interpeloval stavebný úrad ohľadom plechovej predajni na konci Ľadovni pri Garážach – v akom je to stave – či je to skolaudované

stanovisko od: Ing. Povoda, funkcia: hlavný inžinier, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Na základe Vašej žiadosti, evidovanej pod písm. D., bod 2, zápisnice č. 1 zo zasadnutia VMČ Jahodníky-Ľadoveň-Tomčany, konaného dňa 14.01.2013, Vám dávam nasledovné vyjadrenie: Stavebný úrad listom zo dňa 29.1.2013 upovedomil stavebníka /údaje v prílohe sú cielene vymazané, v súlade s legislatívou/ a vyzval ho, aby správnemu orgánu podal vysvetlenie prečo a kedy bude predmetná stavba skolaudovaná. Avšak, podľa platnej legislatívy, ak stavebník nedokončí stavbu v stanovenom termíne uvedenom v stavebnom povolení , stavebné povolenie nestráca platnosť. Týmto považujem Vašu interpeláciu za zodpovedanú.


...iný dátum interpelácií