titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 24.9.2012, Martin, poslanec: Ing. Thomka

požiadal o informáciu, prečo nie sú zavesené na web.stránke mesta faktúry za obedy poskytované počas MsZ a MsR

stanovisko od: Ing. Ľubica Turčanová, funkcia: vedúca odbor všeobecnej správy, dátum odpovede: -, odpoveď:

Občerstvenie a obedy poskytované na zasadnutiach MsR a MsZ sú platené v hotovosti do pokladne dodávateľa - faktúry sa nevystavujú. Poskytovanie stravovacích služieb sa realizuje v súlade s čl. 5 časť B ods. 3 zmluvy č. 1978/2008 zo dňa 30.5.2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.12.2010.


...iný dátum interpelácií