titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 20.8.2012, Martin, poslanec: Mgr. Matin Sukup

k hl. inžinierovi – či je možné spraviť bezbariérové nájazdy na novobudované cyklotrasy

stanovisko od: Ing. Povoda, funkcia: hlavný inžinier mesta, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Dodávateľ stavby EUROBUILDING Bratislava je zmluvne zaviazaný zrealizovať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou. Táto dokumentácia zohľadňuje aj bezbariérové prechody v styku s inými dopravnými cestami tam, kde to bezpečnosť cestnej premávky umožňuje. Vo veľkej miere sú komunikačné styky úrovňové, nivelačne rovné. Pri vjazdoch na frekventovanejšie automobilové cesty sú s nábehom, ktorý upozorňuje cyklistu, že vchádza na automobilovú komunikáciu.


2, dátum interpelácie: 20.8.2012, Martin, poslanec: MUDr. Marián Fedor

obrubníky – chodníky od náletu tráv – treba to poodstraňovať

stanovisko od: Ing. Mráziková, funkcia: vedúca odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Pri ústnej komunikácií s p. poslancom MUDr. Fedorom bolo vysvetlené, že sa budú chemicky ošetrovať všetky chodníky patriace Mestu Martin v roku 2013 v čase, kedy je postrek najúčinnejší (apríl, máj).


3, dátum interpelácie: 20.8.2012, Martin, poslanec: Ing. bernát

zaradiť do rozpočtu položku- náklady na pamatnú tabuľu p.plk. Otta (zatiaľ len bez sumy)

stanovisko od: Ing. Grajciarová, funkcia: vedúca ekonomického odboru, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Na základe Vašej interpelácie vznesenej na mestskom zastupiteľstve dňa 20.8.2012 Vám oznamujem, že do rozpočtu mesta bola v bežnom rozpočte v podprograme 11.2 doplnená akcia: - Výdavky na pamätnú tabuľu na železničnej stanici Martin. Táto položka je zatiaľ bez uvedenia rozpočtovanej čiastky“ . Týmto považujem Vašu interpeláciu za vybavenú. Váš návrh na zmenu textu na pamätnej tabuli a jeho konzultáciu s príslušnými orgánmi som odstúpila mailom vedúcemu Útvaru komunikácie, marketingu, protokolu a zahraničných vzťahov.


...iný dátum interpelácií