titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 18.1.2012, Martin, poslanec: MUDr. Adamicová Katarína

p. Adamicová - 22.11. žiadala opraviť zastávku na Jesenského ul. (sklenené výplne sú rozbyté)- požiadala o opravu ak to bude možné ešte teraz

stanovisko od: Ing. Vladimír Plžík, funkcia: ved.odboru Komunálnych služieb, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Objednávka je vystavená, realizácia možná pri vhodných klimatických podmienkach, nakoľko pri mínusových teplotách tmel spájajúci sklo s rámom nie je účinný .


2, dátum interpelácie: 18.1.2012, Martin, poslanec: MUDr. Adamicová Katarína

p. Adamicová - roh Bottovej a Priehradky – dve búdky (SPP) – chodník okolo sú
ihličňany- opadávajú – nik sa o to nestará – udržiavať ho


stanovisko od: Ing. Plžík Vladimír, funkcia: ved.odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: -, odpoveď:

-- -V zmysle platnej legislatívy o schodnosť chodníkov sú povinní sa postarať vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území a hraničia s miestnou komunikáciou. Upravuje to § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Mesto Martin v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 hore citovaného zákona povinnosti s prihliadnutím na miestne pomery upravila všeobecne záväzným nariadením č. 83 o verejnom poriadku, kde podľa § 9 ods. 3 „Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta a susediacich s cestou alebo s miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti. Pokiaľ tieto závady vznikli znečistením chodníka, sú povinní odstrániť závady v celom rozsahu znečistenia.


3, dátum interpelácie: 18.1.2012, Martin, poslanec: MUDr. Katarína Adamicová

p. Adamicová - písomne – k zimnej údržbe – údržba chodníkov mestských –
v prípade, že si niekdo privodí úraz na mestskom chodníku (je
v dezolátnom stave) , či má nárok na uplatnenie škody


stanovisko od: Ing. Vladimír Plžík, funkcia: ved. odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 18.1.2012, odpoveď:

p. primátor - zodpovedné je mesto – máme uzatvorené na tento účel poistku


4, dátum interpelácie: 18.1.2012, Martin, poslanec: Ing. Jozef Bernát

p. Bernát - p. prednostku – zaradiť na nasledujúce MsZ bod situačná správa n.o.
Centrum kultúry Martin - v akom stave sa to momentálne nachdáza,
v akom postavení je riaditeľ n.o. –(krátenie daní- čo pre neho z toho bude vyplývať)

stanovisko od: JUDr. Katarína Katinová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií