titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 25.8.2011, Martin, poslanec: Ing. Kollár

OKS - pri vývoze 110 l zber. nádob vyteká tekutina –žiadal to preveriť

stanovisko od: Ing. Plžík, funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 27.8.2011, odpoveď:

Pri fyzickej kontrole počas vývozu odpadu koncom augusta 2011 nebolo zistené vytekanie tekutiny z nádob. Uvedený jav nebol zistený ani začiatkom septembra 2011 na opakovanej kontrole.


2, dátum interpelácie: 25.8.2011, Martin, poslanec: Ing. Bernát

- k fontánam na pešej zóne dodal, že je potrebné ich zfunkčniť – ak majú ísť, je potrebné do nich viac investovať

stanovisko od: JUDr. Katinová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 27.9.2011, odpoveď:

Z prostriedkov mesta /500 €/ boli v roku 2011 prevádzkované len 2 picie fontány na pešej zóne. Ostatné fontány v pešej zóne spolu s fontánou v Hviezdoslavovom parku boli funkčné v mesiacoch júl, august až do 15.9.2011. Nakoľko neboli na prevádzku týchto fontán v roku 2011 pridelené žiadne finančné prostriedky, ich prevádzku a údržbu zabezpečovala f. Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Martin.


...iný dátum interpelácií