titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 26.5.2011, Martin, poslanec: Haščík

p. Haščík - chodník na Novomestského ul. – z objektu futbal. štadiónu stromy zasahujú do chodníka-požiadal, aby bol vyzvaný majiteľ zrealizovanie tejto požiadavky

stanovisko od: Katarína Katinová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Jedná sa o parcelu KN 176/57 k.ú. Martin vo vlastníctve Športového klubu futbalu ZŤS Martin, ktorý je v konkurze. Uvedená parcela, je na základe informácie pracovníka správcu konkurznej podstaty, prenajatá Sport Gimer p. Jovan Ninič, ktorá bola, z dôvodu zaistenia bezpečnosti chodcov, požiadaná o vykonanie uvedeného zásahu.


...iný dátum interpelácií