titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 28.4.2011, Martin, poslanec: Mgr. Gallová

- požiadala o predloženie výkladu zákona k odpredaju pozemkov – do
dvoch mesiacov


stanovisko od: JUDr. Katinová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Aby bolo možné zistiť, čo mal zákonodarca na mysli, keď prijal normu, v ktorej ustanovil možnosti predaja formou dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné sa obrátiť na tvorcu tejto právnej normy (Ministerstvo financií Slovenskej republiky), ktoré je oprávnené podať autentický výklad zákona. Mesto Martin tak urobilo listom zo dňa 9.7.2010 (týkalo sa uzatvárania nájomných zmlúv). Odpoveď Ministerstva financií Slovenskej republiky bola mestu doručená dňa 2.8.2010, pričom MF SR uviedlo: „Zákon o majetku obcí pri prenechávaní majetku obce do nájmu nekonkretizuje prípady hodné osobitného zreteľa. Je v pôsobnosti obecného zastupiteľstva, aby podľa § 9a ods. 9 písm,. c) zákona o majetku obcí rozhodlo trojpätinovou väčšinou prítomných (pozn. teraz všetkých) poslancov, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa“


2, dátum interpelácie: 28.4.2011, Martin, poslanec: Hasčík

interpeloval OKS-MsČ stred –orezávka stromov- ul. A.Kmeťa 5-
pozabudlo sa na tieto stromy-požiadal o orezanie

stanovisko od: Ing. Plžík, funkcia: vedúci odboru OKS, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Orezávka stromov vykonaná dňa 10.5.2011.


...iný dátum interpelácií