titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 8.3.2011, Martin, poslanec: Mgr. Bruno Horecký

interpelovať náčelníka MsP-akým spôsobom sa riešia vodiči, ktorí parkujú ako zásobovanie na ul. Daxnerovej do pešej zóny - žiada zvýšiť kontroly zo strany MsP v tomto úseku.

stanovisko od: JUDr. Jozef Ťapaj, funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 16.3.2011, odpoveď:

-Mestská polícia na Ul. Daxnerovej v Martine zistila od 01. 01. 2011, do 15. 03. 2011 57 dopravných priestupkov, z ktorých 11 bolo vyriešených napomenutím a 46 v blokovom konaní na sumu 455.-€ Uvedenej lokalite je zo strany Mestskej polície venovaná pozornosť v rámci výkonu služby aj naďalej.


2, dátum interpelácie: 8.3.2011, Martin, poslanec: PaedDr. Peter Vons

žiada vedenie mesta- resp. zástupcov mesta v DR o informáciu ohľadom Turvodu. Aký bude mať dopad na výšku ceny vody v meste situácia okolo budovania a realizácie projektu "Ostredok" a následne žiada predložiť zdôvodnenie vzniku novej spoločnosti Turvod m.h.-ako bude môcť byť táto spoločnosť zo strany mesta kontrolovaná-žiada písomnú odpoveď.

stanovisko od: Ing. Milan Malík, funkcia: zástupca primátora, dátum odpovede: -, odpoveď:

- do programu MsZ 31.3.2011 bude zaradený bod "Informácia o súčasnej situácii v Turvode a.s" a tu bude zodpovedané na vznesenú interpeláciu.


3, dátum interpelácie: 8.3.2011, Martin, poslanec: Ing. Rudolf Kollár

interpelovať vedúceho OKS - na nadjazde (slimák) z MsĆ Sever na Podháj je zábradlie v značnej miere poškodené a narušené - aký je spôsob likvidácie škôd spôsobených dopravnými nehodami-či mesto sa dostáva k zápisom z týchto poškodení a či sa vymáhajú náklady na opravy od vodičov , ktorí to spôsobili

stanovisko od: Ing. Vladimír Plžík, funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: -, odpoveď:

-V termíne od 29.11.2010 do 17.03.2011 došlo v dôsledku dopravných nehôd k 3 poškodeniam mostného zábradlia na Ul Č. armády – „slimáku“. Pri prvej nehode bol známy vinník dopravnej nehody o čom ORPZ ODI Martin spísal a poslal na MsÚ záznam dopravnej nehody. Po následnej oprave je výška škody na majetku mesta vo výške 246 € vymáhaná z PZP vinníka. V ostatných dvoch prípadoch je vinník dopravnej nehody neznámy. Finančné krytie faktúr za opravu týchto škôd /253€ a 215€/ je hradené z rozpočtu mesta a následne riešené cez poisťovňu, s ktorou má mesto uzatvorenú poistnú zmluvu na majetok. Výška spoluúčasti mesta je v poistnej zmluve dohodnutá vo výške 166 €, tzn. že rozdiel medzi nákladmi na opravu a výškou spoluúčasti bude hradený poisťovňou. V súčasnosti je „slimák“ opravený, opravy boli vykonané do konca 11. týždňa 2011.


4, dátum interpelácie: 8.3.2011, Martin, poslanec: Ing. Peter Sovík

žiada prednostku MsÚ zabezpečiť osvetlenie cesty I/18-vjazd do Záturčia od Compelu-jedná sa úsek cesty na ktorej je množstvo dopravných kolízií - ako prebiehajú rokovania s vlastníkom komunikácií a ako chce mesto tento nehododvý úsek riešiť

stanovisko od: JUDr. Katarína Katinová, funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Problematika verejného osvetlenia cesty I/18-vjazd do Záturčia od Compelu bola riešená v zmysle úlohy výboru mestskej časti Záturčie. V minulosti bolo zo strany mesta zvolaných niekoľko rokovaní k problematike verejného osvetlenia. Správca komunikácie I/18 SSC Bratislava ako aj VÚC Žilina nemali žiadne námietky vybudovať v úseku medzi COMPEL - om a Partizánskym cintorínom na ulici Francúzskych partizánov verejné osvetlenie, samozrejme bez ich vecnej a finančnej spoluúčasti. Mesto Martin za týmto účelom /ale nielen kvôli osvetleniu / dalo spracovať dopravno-technickú štúdiu, ktorá riešila usporiadanie celého úseku. V predchádzajúcom období bol deklarovaný záujem poslancov mesta za mestskú časť Záturčie vyčleniť z rozpočtu mesta za účelom vybudovania tohto osvetlenia finančné prostriedky. Celý problém vybudovania osvetlenia v tomto úseku je v nedostatku financií /úsek chodníka v dĺžke cca 1000,00 m*65 €/m t.j. je potrebných minimálne 65 000,- € + osvetlenie cca 35.000 € t.j. cca 100 tis. €/. Tieto prostriedky by mohli byť pridelené aj etapovite v jednotlivých rokoch ako aj v kombinácii s prostriedkami pridelenými VMČ Záturčie. S cieľom získať finančné prostriedky prebehlo rokovanie poslancov VMČ Záturčie – p. Zanovit a p. Torok s prednostkou MsÚ a následne bol riaditeľ IV SSC požiadaný o vyjadrenie k možnosti financovania vybudovania verejného osvetlenia. Slovenská správa ciest na základe vyjadrenia riaditeľa v súčasnosti financuje havarijné stavy komunikácií a sanujú komunikácie po zosuvoch pôdy a povodniach. Verejné osvetlenie budujú v prípadoch, keď sa jedná o vyvolanú investíciu pri výstavbe nových komunikácií, čo nie je úsek, kde je požadovaná investícia zo strany mesta.


5, dátum interpelácie: 8.3.2011, Martin, poslanec: Ing. Stanislav Thomka

žiada podať informáciu aký je schválený rozpočet CVČ Kamarát na r. 2011

stanovisko od: Mgr. art. Andrej Hrnčiar, funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: -, odpoveď:

-Schválený rozpočet výdavkov CVČ Kamarát na rok 2011 je spolu vo výške 60.552,- € (podprogram 13.3. Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity- bod č. 2 a 3). Z uvedenej sumy je čiastka 4.340,- € narozpočtovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu za prijaté vzdelávacie poukazy; výdavky z vlastných zdrojov rozpočtovej organizácie (poplatky od členov záujmových útvarov, príjmy z prenájmov a pod.) tvoria sumu 20.000,- €; zo zdrojov mesta bola narozpočtovaná suma 36.212,- €. Po prijatí VZN č. 88 a jeho dodatku č. 1 prináleží zo zdrojov mesta pre CVČ Kamarát ročne suma 67.009,- €, z ktorej je mesačne poskytovaná dotácia vo výške 1/12-tiny.


6, dátum interpelácie: 8.3.2011, Martin, poslanec: Ing. Stanislav Thomka

žiada vedenie mesta podať informáciu aký výdaj je plánovaný na neštátne šk.zariadenia-v akej výške prišlo skutočné navýšenie na nešt.šk.zariadenia v mesiaci I.-II./2011 a či táto výška skutočne zodpovedá plánovanej výške z Min.financií a či zodpovedá požiadavkám úradu - ak je čiastka vyššia, malo by dôjsť k naýšeniu príspevku pre šk.zariadenia. Prečo tento údaj nie je uvedený v rozpočte mesta

stanovisko od: Mgr. art. Andrej Hrnčiar, funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: -, odpoveď:

V schválenom rozpočte bol v časti bežných výdavkov, programe 13 vzdelávanie, podprograme 13.5. Neštátne školy a školské zariadenia rozpočtovaný výdavok vo výške 1.003.831,- €. Dotácie na prevádzku a mzdy pre školy a školské zariadenia sú poskytované v zmysle zák. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len VZN). Po schválení VZN č. 88, ktoré bolo schválené v MsZ Martin dňa 16.12.2010 uznesením č. 187/10 a jeho dodatku č. 1, ktorý bol schválený v MsZ Martin dňa 20.01.2011 uznesením č. 9/11, prináleží neštátnym školám a školským zariadeniam ročne suma 1.178.445,- €, z ktorej im je mesačne poskytovaná dotácia vo výške 1/12-tina. Nariadenie vlády SR č. 531/2010 zo dňa 15.12.2010, ktorým sa mení nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou obciam a vyšším územným celkom. Ide o vykonávací právny predpis zákona č. 564/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje rozpočtové určenie, termíny poukazovania, spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov. Uvedené právne predpisy teda upravujú, ako je výnos dane z príjmov fyzických osôb rozdelený zo štátneho rozpočtu (prostredníctvom príslušných daňových úradov) do rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov. V zmysle § 5 ods. 1) písm. f) zák. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu príjmom rozpočtu obce. Mesto má povinnosť v zmysle zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov stanoviť všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zariadených na území obce – Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 88, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 187/10 zo dňa 16. decembra 2010. Dňa 20. januára 2011 bol schválený mestským zastupiteľstvom jeho dodatok č. 1 – týkal sa legislatívnej zmeny napočítavania počtu detí v centrách voľného času. Finančné prostriedky, ktoré sú školám a školským zariadeniam (obecným, cirkevným, súkromným) prideľované v zmysle VZN č. 88 a zák. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov tvoria výdavkovú časť mestského rozpočtu. Prehľad o prijatej výške dane je uvedený v prílohe k listu, kde je uvedené aj porovnanie so skutočným výnosom tejto dane v roku 2010 (nie prognózou MF SR, ktorá bola zverejnená v decembri 2009 na rok 2010 a ktorá bola oproti skutočne poukázanej dane vyššia o 1 558 410,- €). rok prognóza MF SR z decembra skutočne prijatá daň rozdiel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2009 16 062 907,- € 13 608 489,- € - 2 454 418,- € 2010 12 766 106,- € 11 207 696,- € - 1 558 410,- € 2011 14 336 044,- € Daň je posielaná zo štátneho rozpočtu prostredníctvom daňového úradu jednou sumou a nie je z nej samostatne vyčleňovaný podiel na školstvo. Zodpovedá táto suma plánovanej výške podľa údajov Ministerstva financií? Zatiaľ nie je možné zodpovedne predpovedať vývoj dane, pretože táto je každoročne v období I. polroka zasielaná veľmi nerovnomerne. Najväčší výpadok dane sa predpokladá v mesiaci jún. Ak by mala byť prognóza reálna, mal by byť mesačný príjem vyšší oproti skutočnosti roku 2010 cca o 27,9%. V januári je skutočný príjem vyšší o 4,45% a vo februári o 17,36%. Zodpovedá táto suma (podhodnotenému) rozpočtovanému príjmu úradníkmi mestského úradu ? Ak je vyššia, prečo nedošlo k stanoveniu nových normatívov na školské zariadenia? Za prvé dva mesiace je daň mierne vyššia ako je rozpočtovaný príjem. Najväčšie výkyvy pri poukazovaní dane však bývajú v mesiacoch marec – jún. Až po tomto období je možné reálne odhadnúť výšku dane z príjmu. K stanoveniu nových normatívov môže dôjsť iba zmenou všeobecne záväzného nariadenia mesta. Nie je možné každý mesiac zasielať rôznu výšku dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, pretože platná legislatíva stanovuje, že sa táto zasiela zriaďovateľom mesačne 1/12 zo schváleného normatívu.


7, dátum interpelácie: 8.3.2011, Martin, poslanec: Ing. Stanislav Thomka

žiada písomne predložiť do najbližšieho MsZ prehľad o finančných príjmoch pre centrá voľného času - aký príjem v rozpočte je plánovaný na neštátne školské zariadenia a aké je navýšenie podielových daní do mestského rozpočtu z Min.financií.

stanovisko od: Mgr. art. Andrej Hrnčiar, funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: 15.3.2011, odpoveď:

V rozpočte mesta Martin, ktorý bol na rok 2011 schválený v MsZ dňa 25.11.2010 uznesením č. 157/10 je rozpočtovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb vo výške 11 760 000,- € v podpoložke 111003 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve. Podľa platnej rozpočtovej klasifikácie vydanej MF SR pod č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, podľa ktorej je samospráva povinná zostavovať svoje rozpočty, sa príjem z výnosu dane rozpočtuje len vo vyššie uvedenej podpoložke, pričom sa skladba výnosu dane samostatne nerozpočtuje. Z uvedeného dôvodu nie je v rozpočte samostatne vyčleňovaný príjem na neštátne školy a školské zariadenia. Prognóza MF SR býva zverejnená koncom mesiaca december. Mesto spracováva návrh rozpočtu od mesiaca august a prerokovávaný je v mesiaci november, kedy nie sú známe čísla z prognózy MF SR.


8, dátum interpelácie: 8.3.2011, Martin, poslanec: Ing. Staniíslav Thomka

žiada vedenie mesta pripraviť zmenu rozpočtu v súvislosti s vyňatím položiek z komunálnych služieb, ktoré môžu robiť zamestnanci z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu-jednať z Úradom práce a koordinátorom a zistiť, ktoré činnosti pre úrad môžu títo pracovníci vykonávať - žiada informovať na najbližšom MsZ

stanovisko od: Mgr.art. Andrej Hrnčiar, funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: 23.3.2011, odpoveď:

„Aktivační pracovníci“, teda evidovaní nezamestnaní uchádzači o zamestnanie (UoZ) , vykonávajú menšie obecné služby formou aktivačnej činnosti, ktoré sú organizované aj v roku 2011 na základe dohody č. 01/§52/2011/NP V-2 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Mestom Martin, podľa §52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Predmetom činnosti týchto UoZ je predovšetkým udržiavanie čistoty životného prostredia, zbieranie odpadkov a nečistôt, zametanie a drobné úpravy chodníkov a verejných priestranstiev, hrabanie lístia, natieranie zábradlí a konštrukcií ihrísk, v zimnom období hlavne odstraňovanie snehu a námrazy z chodníkov a schodísk a ich posyp. Tieto práce vykonávajú v rozsahu 15 hodín týždenne v určených lokalitách, pričom k jednotlivým pracovným skupinám sú určení vedúci skupín, ktorí zabezpečujú organizovanie, zabezpečenie a kontrolu vykonávaných činností. Ide o činnosti, pri ktorých mesto spolupracuje s firmou Brantner Fatra s.r.o. na základe platnej zmluvy, preto je potrebné dohodnúť, kde a v akom rozsahu môžu aktivační pracovníci zabezpečovať čistotu a nakládku napr. nahrabaného lístia do kontajnerov, vriec a pod. v náväznosti na odvoz odpadu. Prostriedky na aktivačnú činnosť (oprávnené náklady) sú Mestu Martin preplácané prostredníctvom UPSVaR z programu ESF (Európskeho sociálneho fondu). Z týchto prostriedkov je možné uhrádzať iba náklady na nákup presne špecifikovaného pracovného náradia a ochranných pracovných pomôcok, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, igelitových vriec na odpad, 1x mesačne je možné objednať a vyfakturovať pristavenie a odvoz jedného veľkokapacitného kontajnera. Z uvedených prostriedkov však nie je možné objednávať ani nárokovať preplatenie akýchkoľvek iných služieb alebo mechanizmov (napr. vozidlá s hydraulickou rukou, vysokozdvižné plošiny, čistiace pojazdné stroje, fekálne vozidlá a pod.) Pri zamestnávaní tejto skupiny občanov je ešte potrebné brať do úvahy aj skutočnosť, že aktivační pracovníci sú zväčša dlhodobo nezamestnaní občania z problémových a neprispôsobivých sociálnych komunít, u ktorých prioritným zámerom sociálneho programu ESF je obnovenie základných pracovných návykov a dodržiavanie pracovnej disciplíny. V súčasnosti pracujú tri hodiny denne, nie je reálne od nich očakávať špecializované činnosti, sú určení na jednoduché manuálne neodborné práce so zameraním na zabezpečenie čistoty mesta prípadne iné jednoduché činnosti.


...iný dátum interpelácií