titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 27.5.2010, Martin, poslanec: Bevilaqua Ladislav Ing.

Žiadal o informáciu ohľadom pozemkov pod IBV a vybudovaní infraštruktúry- bolo im prisľúbené, že sa s týmto bude niečo robiť .

stanovisko od: Hrnčiar Andrej Mgr. art., funkcia: primátor mesta Martin, dátum odpovede: 27.5.2010, odpoveď:

Jedná sa o 15 občanov, ktorí chcú vybudovať na ich pozemkoch siete – bolo im povedané, že ak to bude v silách mesta, tak im to mesto pomôže riešiť.


2, dátum interpelácie: 27.5.2010, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

K pešej zóne – dať do poriadku vylámanú dlažbu.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 27.5.2010, odpoveď:

Dlažbu v pešej zóne opravovala firma Sates Morava s.r.o. Žilina v 23. a 24. týždni. Opravu komplikoval nedostatok žulovej dlažby v potrebnej farebnosti, ktorá bola zabezpečovaná v lome Mrákotín na Morave. Farebnosť bola reklamovaná u dodávateľa dlažby . Pri kontrole 21. 06. 2010 stavu prác na Ul. A. Kmeťa vedľa objektu StMC, s. r. o., Martin bolo zistené, že kocky sú položené, investor bol upozornený na kvalitnejšie zhutnenie a zasypanie.


3, dátum interpelácie: 27.5.2010, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Pošta Fornigovo – prečo to doposiaľ nebolo splnené – jednať osobne za prítomnosti poslancov mestskej časti – riešiť to zakúpením poľných poštových schránok.

stanovisko od: Hrnčiar Andrej Mgr. art., funkcia: primátor mesta Martin, dátum odpovede: 27.5.2010, odpoveď:

Bolo jednané so Slovenskou poštou a bola daná jasná odpoveď, že budovať novú poštu už v Martine nebudú – p. primátor dal prísľub, že bude zaslaný list na Slovenskú poštu s touto opakovanou požiadavkou.


...iný dátum interpelácií