titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 28.4.2010, Martin, poslanec: Sekerková Zita

Autá, ktoré chodia do kasární by nemali stáť pred domami na Ul. Jilemnického a Tomášiková – žiada, aby sa tomu zamedzilo – nájsť riešenie, kde by mali parkovať.

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 28.4.2010, odpoveď:

V zmysle interpelácie bol oslovený veliteľ práporu výcviku na Severe a bol požiadaný o sprístupnenie priestorov na parkovanie vo vojenskom útvare a o zabezpečenie parkovania príslušníkov ozbrojených síl v týchto priestoroch s cieľom uvoľniť Ul. Jilemnického a Tomášikovú pre účely parkovania občanov mesta Martin. Súčasne bola zo strany mesta zaslaná písomná oficiálna žiadosť na riešenie predmetnej problematiky.


2, dátum interpelácie: 28.4.2010, Martin, poslanec: Adamko Tibor

Požiadavka na Matru, n.o. – ako k investorovi výstavby bytového domu v Košútoch II. – žiada udržovať poriadok v okolí tejto stavby.

stanovisko od: Gallo Ján Mgr., funkcia: riaditeľ Matra, n.o., dátum odpovede: 28.4.2010, odpoveď:

Upozornili sme zhotoviteľa stavby A3 – 32 b. j. Martin – Košúty na túto skutočnosť a zhotoviteľ nás ubezpečil, že bude v rámci maximálnej starostlivosti dbať o to, aby bol poriadok dodržiavaný.


3, dátum interpelácie: 28.4.2010, Martin, poslanec: Lettrich Ľudovít

Úprava na križovatke Ul. Sokolíka a Hviezdoslavova – krík pri Hoteli Turiec treba zostrihať – bráni výhľadu .

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 28.4.2010, odpoveď:

Problematika krovitých porastov v križovatke ulíc Sokolíka a Hviezdoslava z dopravného hľadiska nie je akútna. Dňa 24.5.2010 bola situácia posudzovaná so zástupcom majiteľa pozemku, na ktorom rastú nízko rastúce ihličnaté dreviny, riaditeľom hotela Turiec p. Pobehom, ktorý sa vyjadril po konzultácii s p. Rantom, že odstránenie vyššie uvedených porastov nie je potrebné. Zdravotný stav drevín je dobrý bez zjavných mechanických poškodení, bez napadnutia živočíšnami škodcami a chorobami. Trvajú na posune označenia prechodu pre chodcov smerom od Ul. Hviezdoslavovej k hotelu Turiec.


4, dátum interpelácie: 28.4.2010, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

Požiadala o odstránenie nefunkčného osvetlenia medzi Košútmi I a II. v pôvodnej trase chodníka a vybudovanie nového chodníka buď v pôvodnej trase alebo inom vhodnom riešení a s tým súvisiace majetkové vysporiadanie pod chodníkom, resp. iná forma riešenia (vecné bremeno alebo iná dohoda s vlastníkmi, prípadne odkúpenie pozemkov pod trasu chodníka) - poslancom nepostačuje odpoveď že sa nejedná o mestské pozemky a tým pádom akákoľvek investícia je nemožná – nájsť riešenie.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 28.4.2010, odpoveď:

Na uvedených parcelách v zmysle platného územného plánu je v budúcnosti povolená výstavba viacerých polyfunkčných objektov. Riešenie chodníka cez túto lokalitu v súčasnosti by bolo teda len dočasným riešením. Po výstavbe polyfunkčných objektov vznikne medzi nimi viac ciest, ktoré budú umožňovať presuny medzi Košútmi I. a II. rôznymi smermi.


5, dátum interpelácie: 28.4.2010, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

Požiadala o oplotenie chodníka v Košútoch – cenová kalkulácia a zahrnutie do investičných akcií.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 28.4.2010, odpoveď:

Cena za 1 m zábradlia popri chodníku spájajúcemu Košúty I a II sa pohybuje v rozmedzí od 45 do 55 EUR s DPH (v závislosti od konštrukcie zábradlia a dodávateľa). Dĺžka chodníka od odbočky na Ul. Jilemnického po napojenie na Ul. Košútsku je cca 150 m, čo znamená, že náklady na oplotenie chodníka sa pohybujú okolo 8.000 € /upresnené bude , v prípade realizácie, po ujasnení si typu zábradlia, jeho výšky a výsledku verejného obstarávania/.


6, dátum interpelácie: 28.4.2010, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

Pošta v Košútoch I. – by mohla byť umiestnená v pôvodných priestoroch pri potravinách – vyvolať rokovanie o jej sprevádzkovaní.

stanovisko od: Zajac Ján Ing., funkcia: vedúci odboru majetku a služieb, dátum odpovede: 28.4.2010, odpoveď:

Predmetom interpelácie bola možnosť umiestnenia novej pobočky Slovenskej pošty v Košútoch 1, kde sa uvoľnil priestor, kde aj pôvodne pobočka pošty sídlila. Podľa záverov osobných rokovaní primátora mesta Martin s vedením Slovenskej pošty, SP nemá záujem na otváraní nových pobočiek. Každá ďalšia iniciatíva je zbytočná.


7, dátum interpelácie: 28.4.2010, Martin, poslanec: Sovík Peter Ing.

Požiadal o štátny stavebný dohľad na stavbe „Nový Martin“ – ul. je znečistená – po bokoch ulice je zemina, ktorá zužuje vozovku.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 28.4.2010, odpoveď:

Dňa 04. 05. a 06. 05. 2010 bol vykonaný stavebný dohľad a tiež dohľad cestného správneho orgánu na staveb NOVÝ MARTIN. Bolo zistené, že investor očistil pozemnú komunikáciu – Ul. Hlboká a odviezol prebytočnú zeminu a čiastočne upravil svah na pozemnou komunikáciou. Dňa 06. 05. 2010 investor súhlasil s návrhom Mesta Martin ako cestným správnym orgánom s tým, že vybuduje odvodňovací rigol popri Ul. Hlboká s napojením do dažďovej kanalizácie a taktiež osadí odtokovú tvárnicu na konci chodníka, aby povrchové vody z komunikácie NOVÝ MARTIN odtekali do odvodňovacieho žľabu a netiekli po pozemnej komunikácie – Ul. Hlboká do kolaudačného konania stavby – I. etapy .


8, dátum interpelácie: 28.4.2010, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

Požiadal o očistenie brehov Jordánu – sú značne znečistené.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 28.4.2010, odpoveď:

Brehy okolo potoka Jordán vyzbierali aktivační pracovníci dňa 13.5.2010. V súčasnosti /19.5.2010/ prívalová voda znovu naplavila nečistoty, ktoré priebežne obdobným spôsobom vyčistíme.


...iný dátum interpelácií