titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 25.3.2010, Martin, poslanec: Zanovit Tomáš PaedDr.

K MsP - dodal, že bola zriadená na ochranu verejného poriadku –
práca po mestských častiach – domnieva sa, že naša MsP supľuje prevažne prácu dopravnej polície.

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 25.3.2010, odpoveď:

MsP prihliada na verejný poriadok a takisto aj na dopravnú políciu – existuje inštitút napomínania a existuje aj bloková pokuta – každý policajt by sa mal týmito krokmi riadiť – poukázal na oblasti, ktoré sú v meste najpálčivejšie.


2, dátum interpelácie: 25.3.2010, Martin, poslanec: Bevilaqua Ladislav Ing.

K IBV – pred časom už žiadal o informáciu v akom stave je táto oblasť , čo je s jej budovaním – aké sú možnosti (v akom stave je príprava Lokalít).

stanovisko od: Dúbravec Robert Mgr. art., funkcia: riaditeľ UHA Martin, dátum odpovede: 25.3.2010, odpoveď:

-


3, dátum interpelácie: 25.3.2010, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Lampy na pešej zóne strácajú farebnosť – zrealizovať reklamáciu.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 25.3.2010, odpoveď:

Farebnosť svetla stožiarov verejného osvetlenia na pešej zóne posúdi osobne technický dozor mesta spolu s dodávateľom stavby a následne podľa výsledkov kontroly bude uplatnená písomná reklamácia do 30.4.2010.


4, dátum interpelácie: 25.3.2010, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Ku kruhovej križovatke na Podháji – kedy končí záruka jej rekonštrukcie.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 25.3.2010, odpoveď:

Podľa zmluvy o dielo zo 14. 05. 2005 je záručná doba 60 mesiacov (5 rokov) od odovzdania a prevzatia ukončenej stavby. Preberacie a odovzdávacie konanie stavby bolo dňa 19. 06. 2006, o čom bol spísaný Záznam o odovzdaní a prevzatí stavby Z711. Kolaudačné konanie prebehlo 26. 06. 2006 a nedorobky z kolaudačného konania boli zápisom prevzaté dňa 24. 07. 2006. Záručná lehota bude končiť dňom 19. 06. 2011.


5, dátum interpelácie: 25.3.2010, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Riešiť súčasný stav na pešej zóne.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 25.3.2010, odpoveď:

Poškodenú dlažbu na novej časti pešej zóny - Ul.A.Kmeťa západ sme reklamovali 8.4.2010 na firme SATES MORAVA a.s., ktorá dal prísľub opravy do 30.4.2010. Poškodená dlažba v časti II.etapy pešej zóny na uliciach divadelnej a Štefánika bola tiež reklamovaná a nakoľko dodávateľ nemá na sklade náhradnú dlažbu rovnakej kvality a rozmeru, je potrebné túto objednať v príslušnom lome v ČR. Predpoklad dodávky a opravy dlažby je máj 2010.


6, dátum interpelácie: 25.3.2010, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Chodník na ul. Bottova – požiadal o jeho vyčistenie.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 25.3.2010, odpoveď:

Ulica Bottová bola očistená 1.4.2010 aj strojovo aj ručne.


7, dátum interpelácie: 25.3.2010, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Vyvalený zabraňovač vjazdu pri Aliansi – požiadal o nápravu.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 25.3.2010, odpoveď:

Na základe telefonického hovoru s p. Ing. Bernátom dňa 23.4.2010 bolo dohodnuté že stĺpik sa nebude osádzať (bol už raz vyvalený). V uvedenom priestore je dostatočné dopravné značenie, diera po vyvalení stĺpika bude vyspravená do 29.4.2010.


8, dátum interpelácie: 25.3.2010, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Upozornil na prepadnutú šachtu pri NC medzi ul. Pribinovou
a Rastislavovou.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 25.3.2010, odpoveď:

12. 04. 2010 bola vykonaná obhliadka a vzhľadom k tomu, že uličné vpuste sa nachádzajú na pozemnej komunikácii – ceste III/065053 – Sklabinská, ktorej vlastníkom je VÚC Žilina a správcom Správa ciest ŽSK, závod Turiec v Martine, tak sme vlastníka ako i správcu na tento stav písomne upozornili.


...iný dátum interpelácií