titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 25.2.2010, Martin, poslanec: Bevilaqua Ladislav Ing.

Požiadal o písomnú informáciu v súvislosti s individuálnou bytovou výstavbou – sú vytipované lokality, kde by sa mala táto výstavba realizovať – v akom je to stave, či sa bude pokračovať v tomto smere
– interpeloval p. primátora, riaditeľa ÚHA a vedúceho OKS

stanovisko od: Dúbravec Robert Mgr.art., funkcia: riaditeľ ÚHA, dátum odpovede: 8.3.2010, odpoveď:

Pre výstavbu IBV je v rámci platného územného plánu mesta vytypovaných niekoľko lokalít. Niektoré z lokalít sú zadefinované len ako fukčné plochy s potrebou ďalšieho stupňa rozpracovania, na niektoré sú už spracované dokumentácie, ktoré riešia územia podrobnejšie ako podklad pre ÚR – napr. IBV Priekopa – Klin, IBV Parkville, IBV Záturčie, IBV Lipová, IBV Veľká hora. Pokiaľ územia nebudú dobudované po stránke prístupových komunikácií a inžinierskych sietí, nie je možná výstavba objektov RD – iba v prípade sprístupnenia z exist. komunikácií.


2, dátum interpelácie: 25.2.2010, Martin, poslanec: Sekerková Zita

Ako sa preplácajú diakonii v Sučanoch príspevky pri umiestnení občanov a komu sa prispieva – podľa čoho sa občania vyberajú komu sa dá príspevok a komu nie - žiada o písomnú odpoveď.

stanovisko od: Boďová Katarína PaedDr., funkcia: vedúca OSS, dátum odpovede: 8.3.2010, odpoveď:

Odbor spoločenských služieb v súlade so zákonom č.448/2008Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby pre občanov mesta Martin, ktorým bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti stupeň II.- VI. v zariadení pre seniorov/ ďalej ZpS/. Vzhľadom na to, že mesto Martin nemá v súčasnosti vlastné zariadenie pre seniorov, uzatvorilo zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v ZpS so 4 zariadeniami, neverejnými poskytovateľmi nasledovne: Dom sv. Martina, Martin Stredisko evanjelickej diakónie, Sučany, Senion, n.o.Rudinka Ohel David, Bratislava ( špecializované zariadenie, v roku 2009,t.č. už tam klienta nemáme) Pri žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby postupujeme transparentne ( údaje o počte umiestnených a čakateľoch sú uverejnené aj na web stránke mesta Martin a zoznamy máme prístupné k nahliadnutiu ) a v súlade so zákonom 448/2008 Z.z.. Zároveň sme vypracovali pracovný postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby do ZpS a postupujeme podľa neho. Vzhľadom na to, že k dispozícii máme v rozpočte na rok 2010 80 000,- EUR, čo je postačujúce pre ročný pobyt 16 občanov v ZpS a tento limit je už pre tento rok vyčerpaný, pre 6 klientov v poradovníku by sme potrebovali už teraz ďalších 30 000,- EUR. Ďalšie spolufinancovanie pobytu občanov v ZpS zo strany mesta Martin je možné iba po uvoľnení týchto miest v ZpS. K 1.3.2010 je umiestnených 16 občanov, máme vytvorený poradovník čakateľov a v ňom je k 1.3.2010 zaradených 6 občanov, z nich 3 už sú umiestnení v ZpS a sú samoplatcovia, t. z. mesto Martin týmto ZpS neposkytuje finančný príspevok na prevádzku ani finančný príspevok na sebaobsluhu klienta a klient ich uhrádza sám - ( čo predstavuje okolo 720.- EUR na osobu a mesiac pobytu. ) Situáciu riešime poskytovaním opatrovateľskej služby v domácnosti klienta do času, kým sa klient môže umiestniť vo vybranom zariadení. V prípade mimoriadnej, život klienta občana mesta Martin ohrozujúcej situácie je z poradovníka čakateľov uprednostňovaný klient v súlade s § 8, ods.6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Do tohto času sme však uvedené ešte neuplatnili ani raz.


3, dátum interpelácie: 25.2.2010, Martin, poslanec: Sekerková Zita

V okolí bývalej odborovej rady je veľký neporiadok-požiadala MsP o častejšie monitorovanie tohto priestoru.

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 8.3.2010, odpoveď:

MsP priestor v okolí bývalej odborovej rady pravidelne monitoruje formou hliadkovej a obchádzkovej činnosti v rámci bežného výkonu služby.


4, dátum interpelácie: 25.2.2010, Martin, poslanec: Vons Peter PaedDr.

Na Kolónii hviezda hrozilo odpojenie od vody – nateraz sú napojení, ale čo sa v tomto smere pripravuje do budúcna, aby k odpojeniu nedošlo.

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 25.3.2010, odpoveď:

V súčasnosti /10. týždeň 2010/ rieši problém TurVod a.s. Martin. Podľa ich vyjadrenia, TurVod spracúva podklady pre zadanie a následné vypracovanie projektovej dokumentácie Martin – Ostredok na rozšírenie vodovodu. Podľa zámerov TurVod vybuduje v tejto lokalite novú čerpaciu stanicu, pričom realizácia je naplánovaná do konca roka 2010. TurVod listom z 16.3.2010 navrhol vlastníkovi vodovodu, kanalizácie a čerpacej stanice – Štátnym lesom – variantu, že prevezme do nájmu tieto objekty až do doby, keď sa zrealizuje vyššie uvedený projekt, ktorý bude riešiť zásobovanie vodou v tejto lokalite v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a kanalizácii č. 442/2002 v platnom znení.


5, dátum interpelácie: 25.2.2010, Martin, poslanec: Vons Peter PaedDr.

k bežeckej trati, ktorá bola vybudovaná na M.H. – jednať s PRO SKI o jej údržbe

stanovisko od: Andrej Hrnčiar Mgr. art., funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: 8.3.2010, odpoveď:

K bežeckým tratiam na Martinských Holiach dodal, že zo strany PRO SKI bol daný prísľub , že budú podporovať aj tento šport.


6, dátum interpelácie: 25.2.2010, Martin, poslanec: Vons Peter PaedDr.

Premiestnenie odpadových nádob na konečnej zastávke MHD Kolónia hviezda, žiada promptne odstrániť neporiadok okolo nich.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 8.3.2010, odpoveď:

Po upresnení, jedná sa o vybudovanie stojiska pre kontajnery na komunálny odpad. Stojisko po dohode s urbárskym spoločenstvom sa začne budovať v apríli 2010. Následne po vybudovaní budú kontajnery od konečnej zastávky MHD na ul. Kol. Hviezda premiestnené na novovybudované stojisko na otoči pri vstupe do lesoparku Jedľoviny.


7, dátum interpelácie: 25.2.2010, Martin, poslanec: Vons Peter PaedDr.

Ul. Volgogradská (ihrisko pre šport) – je tam plocha, ktorá už nespĺňa funkciu ihriska – je potrebné naplniť uznesenie, ktoré ukladalo odovzdať všetky športoviská do SŠZ a túto predmetnú plochu by bolo potrebné zaradiť a sprevádzkovať ako športovisko.

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 25.3.2010, odpoveď:

Geometrické zameranie starej plochy ihriska na ul. Volgogradskej č.p. KN 1759/134 je zadané geotetickej kancelárii GO s.r.o. , dátum odovzdania geometrického plánu je 15.4.2010 . Po tomto termíne bude ihrisko odovzdané SŠZ.


8, dátum interpelácie: 25.2.2010, Martin, poslanec: Šuch Slavomír MUDr.

K okružnej križovatke v Košútoch – križovatka je už teraz v zlom technickom stave – bolo by potrebné urobiť jej opravu (rozpadajúce obrubníky a pod.)

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 8.3.2010, odpoveď:

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline (KÚpCDaPK v ZA), ako príslušný cestný správny orgán a tiež špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy písomne vyzval investora listom č. 2010/00388-001 zo dňa 27. 01. 2010, aby zabezpečil opravu MOK v termíne do 20. 02. 2010. Keďže investor MOK neopravil, vydal KÚpCDaPK v ZA Rozhodnutie v ktorom nariaďuje zabezpečiť opravu MOK v termíne do 30. 04. 2010 s tým, že ak termín nebude dodržaný uloží investorovi sankčný postih. Keďže Mesto Martin nie je pre cesty I. triedy cestným správnym orgánom nemôže opravu MOK investorovi nariadiť.


9, dátum interpelácie: 25.2.2010, Martin, poslanec: Zuberec Ján Mgr.

Kedy sa plánuje jarná očista mesta ?

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 8.3.2010, odpoveď:

Jarná očista mesta , čo sa týka rozmiestnenia VKK v jednotlivých mestských častiach začína od 20.3.2010. Ručná očista začala od 1.3.2010 mestskou časťou Záturčie.


10, dátum interpelácie: 25.2.2010, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

Parkoviská v okolí polikliniky na ul. Mudroňovej – sú nedostačujúce.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 8.3.2010, odpoveď:

Bude vykonaná obhliadka parkovísk nachádzajúcich sa pri zdravotníckych zariadeniach na Ul. Mudroňovej v termíne do 30. 04. 2010 s tým, že budú odkontrolované podmienky dané v stavebnom a kolaudačnom konaní pre jednotlivé zariadenia a potom budú prijaté opatrenia na sprístupnenie parkovísk pre klientov, nielen pre pracovníkov zdravotníckych zariadení.


11, dátum interpelácie: 25.2.2010, Martin, poslanec: Haščík Peter Ing.

Parkoviská v okolí ul. Novákovej (5 a 4) – základná dlažba je rozbúraná, požiadal o opravu.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 8.3.2010, odpoveď:

Dlažba na predmetných parkoviskách bola rozobratá v októbri a novembri 2009 z dôvodu káblovej poruchy na verejnom osvetlení. V prípade priaznivých poveternostných podmienok bude dlažba okamžite daná do pôvodného stavu.


...iný dátum interpelácií