titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 17.12.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Interpeloval vedenie mesta, aby zabezpečil účasť konateľa na PFPIC na zasadnutiach MsZ.

stanovisko od: Hrnčiar Andrej Mgr. art., funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: 21.1.2010, odpoveď:

Konateľ PFPIC sa bude od 28.1.2010 zúčastňovať zasadaní MsZ.


2, dátum interpelácie: 17.12.2009, Martin, poslanec: Homola Igor MUDr.

Vstup do pešej zóny majú občania na základe dopravnej značky auta – zvážiť, či by to nemalo byť na základe občianskeho preukazu.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 21.1.2010, odpoveď:

V zmysle dodatku č.4 k VZN č.76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, s účinnosťou od 17.12.2009 : Podľa §35 ods.2 je presne zadefinované, na základe čoho sa potvrdenie na vjazd do pešej zóny vydáva. Potvrdenie na evidenčné číslo motorového vozidla sa vydáva len v prípadoch trvalého pobytu v pešej zóne. Prípadné uvedenie ev.č. motorového vozidla v potvrdení môže tunajší úrad zvážiť podľa objektívnych skutočností. V prípade žiadostí podľa §35 ods. 2 písm. b)- r) VZN č. 76 sa vydáva potvrdenie na vlastníka nehnuteľnosti, na prevádzku, na fyzickú osobu, potvrdenia/subjektu žiadateľa, telefonického ohlásenia MsP Martin a v jednom prípade na základe predloženia iného dokladu preukazujúceho potrebu vjazdu do HC – nepredvídané udalosti.


3, dátum interpelácie: 17.12.2009, Martin, poslanec: Sovík Peter Ing.

Interpeloval OKS –chodník na ul. Záturčianskej zaradiť do Plánu zimnej údržby.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 21.1.2010, odpoveď:

Chodník na ul. Záturčianskej bol zaradený v mestskom operačnom pláne zimnej údržby. Firma vykonávajúca zimnú údržbu bola na túto skutočnosť upozornená 21.12.2009.


4, dátum interpelácie: 17.12.2009, Martin, poslanec: Haščík Peter Ing.

Pri pošte od CVČ je rozbité sklo – požiadal o odstránenie – v závere poďakoval OKS za spoluprácu.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 21.1.2010, odpoveď:

Sklo bolo odstránené 18.12.2009.


5, dátum interpelácie: 17.12.2009, Martin, poslanec: Haščík Peter Ing.

Na ul. Novákova pri autobusovom nástupišti nefunguje osvetlenie.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 21.1.2010, odpoveď:

Osvetlenie bolo opravené v 52. týždni.


...iný dátum interpelácií