titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 30.11.2009, Martin, poslanec: Sovík Peter Ing.

Kedy sa vykoná čistenie od napadaného lístia v Záturčí.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 30.11.2009, odpoveď:

Vyhrabávanie opadaného lístia v mestskej časti Záturčie sa začalo aktivačnými pracovníkmi dňa 7.12.2009 a pokračuje pracovníkmi Brantner Fatra Martin. Vykonáva sa podľa počasia v prípade priaznivých klimatických podmienok. V 1. etape sa vyčistili vnútrobloky Rovnianka, Makovického a líniová zeleň okolo Ulice A. Stodolu po potraviny Jednota.


2, dátum interpelácie: 30.11.2009, Martin, poslanec: Sovík Peter Ing.

Interpeloval p. prednostku – ZŠ A. Stodolu dodnes nemá dokumentáciu súvisiacu s výstavbou pavilónov ZŠ,( dokumentáciu od telocvične má) – kde sa uvedená dokumentácia na meste nachádza - podobná situácia je aj s minifutbalovým ihriskom pri ZŠ – tiež sa nevie dopátrať tejto dokumentácie, VMČ chce investovať na okolitých pozemkoch, ale chýba polohopis
ihriska. Približne polroka mu nevie ÚHA povedať, kde je polohopis ihriska – podľa neho ide o neštandardnú situáciu.

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 30.11.2009, odpoveď:

Pri podrobnom preverení boli v archíve nájdené doklady týkajúce sa futbalového miniihriska s tým, že v dokladovej časti je len situácia ihriska. Súčasťou spisu sú ešte faktúry, stavebný denník, zmluva o dielo, CD s projektovou dokumentáciou, technickou správou a foto ako i iné doklady súvisiace s danou stavbou. Obdobným spôsobom bola nájdená i dokumentácia ZŠ. Dokumentácia ZŠ A. Stodolu a ihriska teda bude skompletizovaná a odovzdaná riaditeľke školy do 22.12.2009. Výškopis a polohopis je výstup geodetického merania, ktorý je potrebný pre projektanta za účelom osadenia stavby. V predloženom spise sa výškopis a polohopis ihriska nenachádzajú. Pre účely VMČ odporúčam podklad katastrálnej mapy s hranicami pozemkov.


3, dátum interpelácie: 30.11.2009, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

Prečo sa už dlhšie nedeje zber papiera po panelákoch.

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 30.11.2009, odpoveď:

Zber papiera v roku 2009 zabezpečovala firme Brantner Fatra v mestskej časti Sever. Do 1.1.2009 bude predložený harmonogram zberu vo všetkých mestských častiach a v pravidelných intervaloch, ktorý bude zverejnený v médiách.


4, dátum interpelácie: 30.11.2009, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

Čistenie chodníkov z napadaného lístia na ul. Zelenej v Priekope.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 30.11.2009, odpoveď:

Čistenie v Priekope bolo vykonané v dňoch 8. a 9. 12.2009.


5, dátum interpelácie: 30.11.2009, Martin, poslanec: Markovič Milan Ing.

Či bude riešený problém čistenia trávnatých plôch na sídliskách –
hlavne sa jedná o prístupové chodníky.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 30.11.2009, odpoveď:

Čistenie prístupových chodníkov v mestských častiach sa vykonáva priebežne zametacou technikou podľa denných poveternostných podmienok. V súčasnosti sú prístupové komunikácie a chodníky na frekventovaných ťahoch vyčistené.


6, dátum interpelácie: 30.11.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Čo sa uvažuje s objektom bývalého areálu Brantnera ?

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 30.11.2009, odpoveď:

Mesto Martin vypísalo na areál Brantner, s.r.o. obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku č. 3/2009 s termínom uzávierky 04.12.2009. Nakoľko o areál nebol prejavený záujem, mesto dá návrh na prenájom objektu, resp. čiastočne využije pre vlastné účely.


7, dátum interpelácie: 30.11.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Prečo nie je opravená dlažba pri rohu objektu bývalej polície ?

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 30.11.2009, odpoveď:

Pán Hablák, ako majiteľ objektu, pri prestavbe ktorého bola poškodená dlažba, bol na uvedenú situáciu upozornený. Podľa jeho vyjadrenia stará dlažba bola ukradnutá a nová je objednaná (podľa vyjadrenia stavbyvedúceho p. Maretu by mala byť dodaná do konca 51. týždňa). Oprava bude vykonaná okamžite po jej dodaní (pravdepodobne do 20.12.2009).


8, dátum interpelácie: 30.11.2009, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

Upozornila na sťažnosti občanov Košúty II. – bezbarierový dom je v dezolátnom stave - zateká im – ako chce Matra zabezpečovať
opravy a ďalej riešiť správu a údržbu tohto bytového domu.

stanovisko od: Gallo Ján Mgr., funkcia: riaditeľ Matra, n.o., dátum odpovede: 30.11.2009, odpoveď:

O situácii v Bytovom dome na ul. Alexyho 2, 4, v ktorom bývajú nájomníci TŤZP máme dobré informácie. V minulom roku sme nechali pripraviť projektovú dokumentáciu na realizáciu tohto bytového domu. V rámci našich finančných možností a schopností sa snažíme zabezpečiť prevádzku Bytového domu Alexyho 2, 4 najlepšie ako vieme.


9, dátum interpelácie: 30.11.2009, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

Ako sa chce zabezpečiť očista komunikácie Košútska ,
ktorá býva znečistená a nie sú dodržiavané hodiny výstavby.

stanovisko od: Gallo Ján Mgr., funkcia: riaditeľ Matra, n.o., dátum odpovede: 30.11.2009, odpoveď:

Našim cieľom a snahou je sústavne minimalizovať obťažujúcu hlučnosť a prašnosť, ktorá vzniká pri prejazde stavebných mechanizmov a áut zabezpečujúcich dovoz materiálu pre realizáciu stavby. Taktiež počas celej realizácie stavby sme zaviazali zhotoviteľa na udržiavanie čistoty komunikácie Košútska ulica v zmysle platných predpisov a podľa rozhodnutia zo dňa 19.08.2009. Po konzultácii a vyjadrení zodpovedného pracovníka stavby: „... bolo v poslednom období následkom okolitej výstavby sťažené udržiavanie čistoty miestnej komunikácie, ale aj tak sme sa to snažili zabezpečovať v čo najväčšej miere minimálne 2x denne, resp. podľa potreby , a v krátkom čase predpokladáme dokončenie hrubej stavby, v dôsledku čoho bude predmetnou komunikáciou prechádzať menej automobilov, ktoré by spôsobovali znečistenie povrchu miestnej komunikácie.“ Vzhľadom k nasledujúcemu obdobiu sviatkov sa plánuje v dátume 18.12.2009 vykonanie väčšieho čistenia danej komunikácie.


10, dátum interpelácie: 30.11.2009, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr. art.

Prechod pre chodcov Ul. Jilemnického – zvýrazniť ho (aké je finančné riešenie a aké sú dopady)

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 30.11.2009, odpoveď:

Na uvedený problém sme upozornili správcu uvedenej komunikácie Slovenskú správu ciest v Žiline na rokovaní v marci 2009 i listom zo dňa 24.9.2009, v ktorom sme ho požiadali o zabezpečenie doplnenia chýbajúceho dopravného značenia na uvedenej ulici. Vzhľadom k tomu, že doteraz sme neobdržali odpoveď, uvedený list sme urgovali 8.12.2009, zatiaľ bez výsledku. Mesto Martin v minulosti dalo vypracovať projekt. Na jeho základe mesto zrealizovalo nadštandartné osvetlenia prechodov pre chodcov v sume cca 40 tis. € /1,2 mil. Sk/. Na doplnenie dopravného značenia a úpravu bezbariérových prechodov pre chodcov pre nevidiacich je potrebných ďalších cca 33 tis. € /1 mil. Sk/.


11, dátum interpelácie: 30.11.2009, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

Požiadala o informáciu či sa bude riešiť v ÚP aj iný chodník pre peších medzi Košútmi I.a II. .

stanovisko od: Dúbravec Róbert Mgr. art., funkcia: riaditeľ ÚHA, dátum odpovede: 30.11.2009, odpoveď:

V rámci rozpracovanosti územného plánu zóny Košúty počítame s alternatívnym peším prepojením medzi Košútami I. a Košútami II. O tejto problematike sme na rokovaniach hovorili aj s investorom centra obchodu a služieb Kaufland o možnom spolufinancovaní chodníka. O výsledkoch budeme priebežne informovať poslancov za mestkú časť.


12, dátum interpelácie: 30.11.2009, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

Poprosila o informáciu či bude počas zimnej údržby zabezpečená aj údržba chodníka, či by bolo možné ho oplotiť (chodník ku Kauflandu).

stanovisko od: Hrnčiar Andrej Mgr. art., funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: 30.11.2009, odpoveď:

Ku kruhovej križovatke dodal, že sa evidujú sťažnosti občanov a bolo vyvolané rokovanie – dohoda je taká, že keď sa Kaufland otvorí odsleduje sa situácia do konca roku a začiatkom januára sa stretne aj s investorom a bude sa snažiť vyriešiť táto nepriaznivá situácia.


13, dátum interpelácie: 30.11.2009, Martin, poslanec: Zuberec Ján Mgr.

K rekonštrukcii centrálnej Pošty – bola podaná požiadavka na úpravu priestorov pošty aj na Severe – prosí o predloženie tejto požiadavky na vedenie pošty.

stanovisko od: Hrnčiar Andrej Mgr. art., funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: 30.11.2009, odpoveď:

Riešil to so zástupcami pošty – bolo odporučené, aby to riešili písomnou žiadosťou, zatiaľ odpoveď nebola daná.


...iný dátum interpelácií