titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 29.10.2009, Martin, poslanec: Markovič Milan Ing.

Interpeloval prednostku úradu a to v súvislosti s výzvou správcu
multifunkčného ihriska na ul. Sucháčkova (Ľadoveň) o opravu závad, ktoré sú na tomto ihrisku (spevnenie koberca a pod.)

stanovisko od: Katarína Katinová JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 24.11.2009, odpoveď:

Na základe interpelácie vykonalo mesto obhliadku detského ihriska, vyhotovilo fotodokumentáciu o poškodených prvkoch a v súlade s nájomnou zmluvou, uzatvorenou s Nadáciou spoločne pre región bola oslovená Nadácia so žiadosťou o vykonanie nápravy.


2, dátum interpelácie: 29.10.2009, Martin, poslanec: Keráčik Jozef Ing.

K ul. J. Kráľa sú požiadavky občanov, aby dopravné značky "zákaz zastavenie" a "zákaz státia" boli dané len z jednej strany ulice.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 24.11.2009, odpoveď:

Nie je účelné aby dopravné značky "zákaz zastavenie" a "zákaz státia" boli dané len z jednej strany ulice, pretože v zimnom období by bola ulica neprejazdná, a mimo zimného obdobia by tam parkovali autá z toho dôvodu, aby nemuseli ísť na platené parkoviská.


3, dátum interpelácie: 29.10.2009, Martin, poslanec: Vons Peter Paed. Dr.

Úrad by mal zmapovať ulice, ktoré nie sú dané do pôvodného stavu po rozkopávkach a riešiť ich nápravu.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 24.11.2009, odpoveď:

V súčasnosti sa vykonáva kontrola rozkopávok na základe kolaudačného konania, v rámci realizácie v prípade podnetov. Jednou z hlavných pracovných náplní v súčasnosti vyberaného pracovníka bude mimo iného i systémová vonkajšia fyzická kontrola stavu rozkopávok v priebehu realizácie.


4, dátum interpelácie: 29.10.2009, Martin, poslanec: Adamko Tibor

Prečo investor zabezpečujúci výstavbu Kauflandu nezabezpečuje čistenie ulíc, ktoré používajú a znečisťujú –občania sa neustále sťažujú
– žiadal osloviť investora, aby dodržiaval všetky podmienky výstavby.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 24.11.2009, odpoveď:

Výkon kontroly zabezpečovali príslušníci mestskej polície, ktorí, na základe podnetov vykonávali priebežne /25.10., 30.10., 1.11., 5.11./ niekoľkokrát kontrolu daného úseku cesty. Bolo zistené, že znečistenú vozovku čistia pracovníci firmy i mechanizmy firmy Brantner Fatra na základe dohody. Pri previerkach vykonaných MsP nebol zistený priestupok. Podmienky uvedené v stavebnom povolení boli pri kolaudácii 12.11.2009 kontrolované, pričom bolo konštatované, že boli splnené. Súhlas s vydaním kolaudačného rozhodnutia vyslovili všetky dotknuté orgány, pričom RUVZ v Martine uložil stavebníkovi vykonať priame meranie určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí v dotknutom území a vo vnútornom prostredí budov.


5, dátum interpelácie: 29.10.2009, Martin, poslanec: Morgoš Július Ing.

Kedy prebehne označenie doteraz neoznačených ulíc v MsČ Podháj - Stráne .

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 24.11.2009, odpoveď:

Na základe interpelácie Odbor majetku a služieb MsU Martin preveril stav v označovaní ulíc v mestskej časti Podháj – Stráne s nasledovným výsledkom: Zo zákona vyplýva mestu Martin povinnosť označiť každú ulicu jej názvom na prvom obytnom dome. Tento zákon ale nedáva povinnosť vlastníkovi danej nehnuteľnosti umožniť pracovníkom mesta označenie pripevniť na svoju nehnuteľnosť. Pretože v tejto časti mesta je veľký počet rekonštruovaných domov, ktoré sú väčšinou zatepľované, majitelia nesúhlasia s narušením obnovenej fasády (majú taký zákaz od stavebných firiem). Východiskom by bolo označenie ulíc na informačných stĺpikoch. V prípade súhlasného stanoviska VMČ s takýmto riešením MsÚ zaistí označenie ulíc do konca roku 2009. Riešenie tohto problému je v náplni Odboru majetku a služieb MsU Martin a preto je potrebné v prípade ďalších otázok obrátiť sa na tento odbor.


6, dátum interpelácie: 29.10.2009, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

Sťažnosť občanov k pešej zóne v Priekope 4 v súvislosti s vjazdom
bicyklov - prehodnotiť vjazd bicyklov do tejto časti.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 24.11.2009, odpoveď:

V Priekope 4 nie je označená pešia zóna, v prípade, že obmedzíme vjazd bicyklov v tejto lokalite, musíme označiť priestor dopravným značením ako pešiu zónu. Tento priestor sa pritom môže dopravným značením označiť ako pešia zóna so zákazom vjazdu všetkých vozidiel. V prípade verejného záujmu na základe zápisnice VMČ je možné obmedziť vjazd bicyklov na konkrétnej komunikácii, ktorú je potrebné bližšie špecifikovať.


7, dátum interpelácie: 29.10.2009, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

K doprave na ul. Priekopská – autobus pri zastavení na zastávke brzdí dopravu - požiadal,aby sa táto situácia riešila

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 24.11.2009, odpoveď:

Táto situácia sa dá riešiť iba zrušením autobusovej zástavky, nakoľko v danej lokalite nie je možné vybudovať odstavný pruh pre autobus. Pokiaľ na tejto požiadavke občania budú trvať, zástavka na Ul. Priekopskej (bývalá kováčovňa) môže byť zrušená.


8, dátum interpelácie: 29.10.2009, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

Medzi Vrútkami a Martinom – pri Turci ul. Nábrežná - sa zdržiavajú skupinky mladých ľudí, ktorí znečisťujú okolie – polícia by mala častejšie tento úsek monitorovať .

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 24.11.2009, odpoveď:

Interpelácia poslanca Ing. Majdu bola vybavená už dňa 06. 11. 2009, o čom bol pán poslanec vyrozumený písomne dňa 16. 11. 2009 (MP-1618/2009-VP) a zároveň bol tou istou písomnosťou vyrozumený Ing. Pľžik, vedúci OKS, MsÚ v Martine na vykonanie príslušných opatrení.


9, dátum interpelácie: 29.10.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Interpeloval Matru, n.o. - aby v termíne do 31.12.2009 predložil
podnikateľský plán výstavby budovania obytného domu v Turč. Tepliciach a súčasne žiada predložiť aj uznesenie z MsZ v Turč. Tepliciach súvisiace s poskytnutím predmetného pozemku.

stanovisko od: Gallo Ján Mgr., funkcia: riaditeľ Matra, n.o., dátum odpovede: 24.11.2009, odpoveď:

Vyjadrenie bude poskytnuté podľa požiadavky do 31.12.2009.


...iný dátum interpelácií