titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 24.9.2009, Martin, poslanec: Adamko Tibor

Vyslovil požiadavku, aby bol oslovený zástupcovia Kauflandu – nech používajú svoju komunikáciu a nie cestu ktorá slúži pre výstavbu domu, ktorý stavia Matra .

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 24.9.2009, odpoveď:

Zástupcovia stavebnej firmy boli viackrát ústne alebo telefonicky upozornení na uvedený problém. Následne bola stavebná firma HANT BA CZ, a. s., Ing. Jozef Bzdil, Hraniční 277, 739 61 Třinec Česká republika upozornená písomne mailom zo dňa 12. 10. 2009 na to, že bez predchádzajúceho súhlasu cestného správneho orgánu ako i investora stavby „ Bytový dom A3 – 32 b. j. na Ul. Kernova v Martine, Košúty II. “ používa staveništnú pozemnú komunikáciu z Ul. Košútska. Zároveň boli nainštalované zábrany na zamedzenie prejazdu. V prípade opakovaného porušovania bude mesto postupovať v zmysle platnej legislatívy.


2, dátum interpelácie: 24.9.2009, Martin, poslanec: Sekerková Zita

K parkovaniu aut na ul. Jilemnického zamestnancami armády SR – rokovať s vedením armády SR o tomto probléme.

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 24.9.2009, odpoveď:

Rokovanie so zamestnancami armády SR prebehlo a bol daný prísľub odstránenia parkovania osobných automobilov. Na základe upozornenia p. poslankyne Sekerkovej ku náprave nedošlo, bude požiadavka zaslaná písomnou formou.


3, dátum interpelácie: 24.9.2009, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

K mestskej zelene – mesto by malo mať mestského záhradníka, ktorý by sa staral o mestskú zeleň – koordinoval by práce pri výsadbe a údržbe mestskej zelene.

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 24.9.2009, odpoveď:

Vzhľadom na ekonomickú situáciu mesta nie je v súčasnosti možné zvyšovanie počtu zamestnancov MsÚ.


4, dátum interpelácie: 24.9.2009, Martin, poslanec: Vons Peter PeadDr.

K martinskému cintorínu – chýba tu prechod pre chodcov.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 24.9.2009, odpoveď:

Po upresnení konkrétneho miesta priechodu pre chodcov pri Národnom cintoríne na Ul. Sklabinská bolo zistené, že sa jedná o cestu III/065053, ktorej vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj (VÚC) a správcom je SC ŽSK závod TURIEC Martin. Písomne sme oslovili vlastníka cesty ŽSK, Odbor dopravy v Žiline o zabezpečenie vyznačenia priechodu pre chodcov v úseku pri Dome smútku v Martine.


...iný dátum interpelácií