titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Sovík Peter Ing.

Upozornil na chodník pozdĺž Turca - kríky sú neorezané- požiadal o nápravu.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

Odbor zabezpečil vypracovanie cenových ponúk. Najlacnejšia je za cca 950 €. Po rokovaní bolo dohodnuté, že očistu budeme riešiť pri budovaní ďalšej etapy cyklotrasy od podchodu do Záturčia. V prípade doriešenia financovania je možné skoršie riešenie.


2, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Adamko Tibor

Ku Kauflandu dodal, že sú sťažnosti na veľký hluk po 22.00 hod. – zvýšiť monitoring zo strany MsP – náčelník reagoval – ako náhle im bude daný podnet zo strany občanov budú konať.

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

Ako náhle im bude daný podnet zo strany občanov týkajúci sa veľkého hluku po 22.00 hod., Mestská polícia bude tento podnet okamžite riešiť.


3, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Adamko Tibor

Na Ul. Hodžovej je šachta parovodu odokrytá – urobiť nápravu, aby nedošlo k úrazu.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

Dňa 16. 09. 2009 bolo písomne oznámené a. s., MARTICO, Martin, že je poškodená šachta na Ul. Hodžova v zeleni . Bolo zistené, že sa jedná o šachtu, ktorá bola funkčná počas výstavby KBV KOŠÚTY I. a je prepojená so sekundárnou trasou HVN. Opravu, resp. zabetónovanie dier v šachte zabezpečí a. s., Martico, Martin.


4, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

Požiadala o zabezpečenie zvislého dopravného značenia na prechody pre chodcov pred Katolíckym kostolom, Billou, a Renaultom.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

Zvislé dopravné značenie prechodov je realizované na Ul. Jilemnického, ktorej správcom nie je mesto Martin. Napriek tomu mesto hľadalo možnosti financovania nadštandartného značenie prechodov /v tomto roku mesto realizovalo bezbariérové úpravy prechodov, v minulom roku osvetlenie prechodov/, v súčasnosti však, vzhľadom na finančnú náročnosť daného projektu /cca 1 mil. Sk/ a s ohľadom na skutočnosť, že v rozpočte nie sú na tento účel vyčlenené finančné prostriedky, nie je možné realizovať túto akciu. Po doriešení financovania je možné uvedenú akciu doriešiť v budúcom roku.


5, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

Požiadala p. prednostku, aby pri jednaní so Sl. Poštou sa nezabudlo na Košúty – ani tu nie je pošta a občania sa jej dožadujú.

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

Jednanie so Slovenskou poštou prebehlo v minulosti a na základe dohovoru bola osadená poštová schránka v Košútoch I. Nakoľko bola opakovane ničená, došlo ku jej odstráneniu. Na základe žiadosti zo strany mesta na otvorenie pošty v lokalite Košúty, bolo zaslané stanovisko pošty, že nové pošty sa väčšinou otvárajú v hypermarketoch. Vzhľadom ku súčasnej výstavbe Kauflandu v predmetnej lokalite, bude zo strany primátora mesta pri rokovaní s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty predložená táto požiadavka.


6, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Interpeloval OKS – odstrániť torzo stĺpov pri pohostinstve „ u Jakuba“ a vyššie.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

Torzo stĺpov bolo odstránené 14.9.2009


7, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Interpeloval prednostku aby do MsZ bol predložený návrh na výnimku dane za užívanie plechových garáží (už je ich len minimum).

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

Mesto Martin nemá zavedenú daň za užívanie verejného priestranstva zastavaného plechovými garážami. V súčasnosti je parkovanie osobnými motorovými vozidlami na sídliskách riešené vo VZN č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 19 ako daň za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska. Sadzba dane je určená vo výške 180 EUR / za rok pri 12,5 m2 parkovacej plochy. Problematika umiestnenia sklápacích garáží na pozemkoch vo vlastníctve mesta je upravená v Čl. 4 ods. 2 písm. bod 2. Pravidiel na určovanie nájmu nehnuteľností, ktoré tvoria prílohu č. 1 k VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta Martin ako nájom pozemkov používaných na nepodnikateľské účely, vedené ako verejné priestranstvo (spevnené plochy), zastavané sklápacími garážami. Ročný nájom bol stanovený na 335,- EUR ( 1,099,20 Sk). Výška nájmu sa oproti pôvodne stanovenému nájmu, ktorý bol vo výške 10.000,- Sk, prepočítal na eurá a zaokrúhlil. Pri stanovovaní výšky nájmu sa vychádzalo zo skutočnosti, že sklápacia garáž zaberá väčšiu plochu ako parkovacie miesto, a to 1,5 parkovacieho miesta. Pôvodne malo „vyhradené parkovacie miesto“ na základe nájomnej zmluvy 90 občanov – vlastníkov sklápacích garáží. Z dôvodu úľav, ktoré boli týmto nájomcom poskytnuté, ročný príjem mesta bol len vo výške 223.000 Sk, z toho len 2 vlastníci garáži platili stanovený ročný poplatok, ostatní využívali rôzne úľavy. V súčasnosti bolo uzatvorených 16 nájomných zmlúv. Podľa platnej právnej úpravy si teda každý občan môže vybrať medzi parkovacím miestom s technickou zábranou alebo parkovacím miestom so sklápacou garážou.


8, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Interpeloval prednostku o hľadanie možností montáže výťahu do Turčianskej galérie.

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

O problematike nevyhnutnosti montáže výťahu do Turčianskej galérie mesto má vedomosť a snaží sa hľadať možnosti jeho montáže. Vzhľadom na skutočnosť, že v tohtoročnom rozpočte mesta Martin nie sú finančné zdroje na predmetnú akciu, bude pri návrhu rozpočtu na rok 2010 táto požiadavka zahrnutá do návrhu rozpočtu, ktorý bude predmetom rokovania MsZ.


9, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Interpeloval riaditeľa Matry – chýba mu písomná odpoveď z májového MsZ

stanovisko od: Gallo Ján Mgr., funkcia: riaditeľ MATRA,n.o., dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

Pohľadávky voči nájomníkom k 31.12.2008 z toho bývajúci - 4 170 tis. Sk nebývajúci - 6 284 tis. Sk


10, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Benko Milan MUDr.

K hlavnej ceste 1/18 - cesta pri Compeli je veľmi riziková – vyvolať rokovanie so SSC ohľadom vybudovania nástupného ostrovčeka – takisto rizikový je aj ďalší úsek a to pri OMF – ul. Robotnícka - tu by sa malo odstrániť zábradlie (cyklisti sú na tomto úseku veľmi ohrození, nakoľko je tu veľmi zúžený úsek na prejazd)

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

Požiadavka na SSC bola vznesená a v súčasnosti prebieha rokovanie za účelom možnosti zaradenia do investičných plánov na rok 2010. Predpoklad odpovede zo strany SSC je do konca roka 2009.


11, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Vons Peter Paed.Dr.

V priestore Útulku pre bezdomovcov urobiť kanalizáciu - požiadal p. Diškanec.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

V súčasnosti sa pracuje na projektovej dokumentácii, riešenie odkonzultované pracovníkmi TurVod-u s pánom Diškancom.


12, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Vons Peter Paed.Dr.

Požiadal o informáciu ako ďaleko sú práce na križovatke pod partizánskym cintorínom

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

K dnešnému dňu, t. j. 17. 09. 2009 je vybratý zhotoviteľ elektronickou aukciou, vydané povolenie v zmysle stavebného zákona a bola podaná žiadosť na zvláštne užívanie cesty I/18 a cesty III/018254 k realizácii pretláčania popod cesty pre výstavbu verejného osvetlenia a osvetlenia priechodov pre chodcov. Po obdržaní povolení od príslušných cestných správnych orgánov bude zhotoviteľovi odovzdané stavenisko k realizácii prác, ktorých investorom je mesto. Uvedené bude vykonané na základe posledných dohovorov v pondelok 28.9.2009. V súčasnosti už prebiehajú práce na ceste III/018254 /realizuje Žilinský samosprávny kraj/, náväzne na to budú vykonané práce na ceste I/18 /realizuje IVSC Žilina/ a práce na chodníkoch a verejnom osvetlení, ktoré, v náväznosti a súčinnosti s prácami na oboch cestách, ktorých správcom a ani investorom nie je mesto, zrealizuje mesto Martin.


13, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Vons Peter Paed.Dr.

Pripraviť rokovanie s VUC-kou hľadom ihriska v Priekope – dovybudovať ho.

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

Požiadavka na VUC bude zo strany mestského úradu vznesená do konca októbra 2009.


14, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

Bar múzeum v SNM – požiadal, aby sa riešilo osvetlenie – pri
schodoch a dve lampy sú zakryté stromami (orezať kríky) – osvetlenie namieriť na schody.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

Tuje boli orezané 10.9.2009. Po fyzickej obhliadke, za prítomnosti firmy Brantner bolo dohodnuté, že do 30.10.2009 bude namontovaný jeden stožiar s verejným osvetlením.


15, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Adamko Tibor

Firma, ktorá robí výkopové práce pre Telekom na ukladanie káblov - pri preberaní stavby majiteľa upozorniť, aby rozkopávky boli dané do pôvodného stavu.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

Slovak Telekom, a.s. a dodávateľská firma Martel Slovakia, s.r.o. boli a sú priebežne upozorňovaní prostredníctvom kontaktných osôb /Ing. Raučina, Ing. Belan/ na to, aby vykonané rozkopávky boli riadne zhutňované a dané do pôvodného stavu v zmysle podmienok vydaných rozhodnutí. Preberanie daných rozkopávok nie je ešte /21.9.2009/ aktuálne, stavba je ešte v termínoch realizácie.


16, dátum interpelácie: 27.8.2009, Martin, poslanec: Adamko Tibor

Informoval o liste od zástupcov SVB-čiek z ul. Hurbanova –sťažnosť na prevádzku futbalového ihriska (parkovanie, hluk, požívanie alkoholu, nie sú
zabezpečené sociálne zariadenia pre fanúšikov, ktorí sa zúčastňujú futbalových zápasov) – požiadal riaditeľa SŠZ riešiť tento problém.

stanovisko od: Bc. Štefan Balošák, funkcia: riaditeľ SŠZ mesta Martin, dátum odpovede: 22.9.2009, odpoveď:

Dňa 28.8.2009 bol písomne vyzvaný futbalový klub Fomat Martin, aby dodržiaval platný prevádzkový poriadok futbalového ihriska s umelou trávou v Košútoch. V prípade, že bude zistené opakované porušovanie prevádzkového poriadku , pristúpime ku odňatiu kľúčov od ihriska. V súčasnosti je ihrisko v skúšobnej prevádzke do 31.10.2009. Na ihrisku sa vykonávajú opakované akustické a osvetľovacie skúšky. Po ich vyhodnotení bude rozhodnuté o ďalšom možnom spôsobe prevádzkovania ihriska. Parkovanie hostí plavárne a pred obytnými domami a v priestoroch materskej škôlky nespadá do pôsobnosti SŠZmM.


...iný dátum interpelácií