titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 25.6.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Požiadal o zvolanie rokovania ohľadom výmeníkovej stanice Ul. Benkova.

stanovisko od: Katarína Katinová JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 25.6.2009, odpoveď:

-


2, dátum interpelácie: 25.6.2009, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

Na Ul. Kukučínovej je nové státie a nedá sa tam vytáčať do podzemných garáží.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 25.6.2009, odpoveď:

Dňa 24.7.2009 bola na základe interpelácie uskutočnená obhliadka za účasti pracovníčky MsU Martin a pracovníka OR PZ SR ODI Martin. Na základe skutkového stavu bolo skonštatované, že stávajúce dopravné značenie je v súčasnosti postačujúce a vjazd do podzemných garáží nie je obmedzený resp. kolízny.


...iný dátum interpelácií