titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 28.5.2009, Martin, poslanec: Keráčik Jozef Ing.

Požiadal náčelníka Mestskej polície o pravidelnú kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu do ulice Jeleňova, predovšetkým v ranných a odpoludňajších hodinách. Ide o vstup do ZŠ Jahodnícka, zo sídliska Jahodníky.

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 23.6.2009, odpoveď:

MsP v Martine vykonáva v rámci výkonu služby pravidelne kontroly Ul. Jeleňovej v Martine a to z podnetu p. poslanca Ing. J. Keráčika (zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel).


2, dátum interpelácie: 28.5.2009, Martin, poslanec: Sovík Peter Ing.

Či má mesto možnosť nastaviť daňový systém tak, aby sa dali znížiť dane tým, ktorí si udržujú okolie svojich domov.

stanovisko od: Grajciarová Vlasta Ing., funkcia: vedúca ekonomického odboru, dátum odpovede: 28.5.2009, odpoveď:

Mesto Martin vyrubuje daň z nehnuteľnosti a ostatné miestne dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Platná legislatíva nedovoľuje znížiť daň tým občanom, ktorí si udržujú okolie svojich domov.


3, dátum interpelácie: 28.5.2009, Martin, poslanec: Lettrich Ľudovít

K Fornigovu – doručovanie pošty – či sa jednalo s poštou a v akom je to štádiu

stanovisko od: Mráz Ivan Ing., funkcia: vedúci oddelenia správy a evidencie maje, dátum odpovede: 25.6.2009, odpoveď:

Pošta nemôže byť na Fornigove zriadená, pretože nespĺňa základné podmienky zavedenia - minimálny počet obyvateľov (nad 50 ľudí) a minimálnu vzdialenosť od miesta posledného doručovania.


4, dátum interpelácie: 28.5.2009, Martin, poslanec: Lettrich Ľudovít

Ul. Šoltésovej – dopr. značenie „40“ – pozor deti – nie je opodstatnená – je potrebné to prehodnotiť.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 28.5.2009, odpoveď:

Po konzultácii s OR PZ ODI SR bolo dohodnuté, že uvedené dopravné značenie bude odstránené. Požiadavka bola zaslaná na firmu, ktorá uvedené činnosti pre mesto zmluvne zabezpečuje a v dohľadnej dobe bude uvedené realizované.


5, dátum interpelácie: 28.5.2009, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

K inštalácii pošt.schránok na zdravotnom stredisku, či boli odstránené a prečo ?

stanovisko od: Mráz Ivan. Ing., funkcia: vedúci oddelenia správy a evidencie maje, dátum odpovede: 28.5.2009, odpoveď:

Po prerokovaní s riaditeľstvom Slovenskej pošty v Prievidzi, pani Strobl, oznamujem, že poštovú schránku umiestnenú na budove zdravotného strediska v Košútoch I. pošta odstránila z dôvodu jej opakovaného poškodzovania vandalmi. Pokiaľ by mesto (mestská časť Košúty) zabezpečilo možnosť inštalácie poštovej schránky vo vestibule zdravotného strediska, resp. inom chránenom mieste v lokalite Košúty I., je pošta pripravená schránku znova inštalovať.


6, dátum interpelácie: 28.5.2009, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

K slovenskej pošte – osloviť opakovane poštu o jej zriadenie v Košútoch.

stanovisko od: Mráz Ivan Ing., funkcia: vedúci oddelenia správy a evidencie maje, dátum odpovede: 23.6.2009, odpoveď:

Po prerokovaní s riaditeľstvom Slovenskej pošty v Prievidzi oznamujem, že o znovuzriadení pobočky pošty v Košútoch I. rozhodne Slovenská pošta , Partizánska cesta 9, 97 599 Banská Bystrica, za podmienky , že sa jej zašle oficiálna žiadosť so zdôvodnením a ponukou priestorov na jej umiestnenie. Do preskúmania oficiálnej žiadosti k zriadeniu pobočky sa pošta nechcela vyjadriť.


7, dátum interpelácie: 28.5.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

V akej výške sú pohľadávky v správe Matra, n.o.

stanovisko od: Gallo Ján Mgr., funkcia: riaditeľ Matra, n.o., dátum odpovede: 23.6.2009, odpoveď:

Pohľadávky voči nájomníkom vo výške 10 454 tis. Sk k 31.12.2008 - z toho bývajúci – 4 170 tis. Sk, nebývajúci – 6 284 tis. Sk


8, dátum interpelácie: 28.5.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

K pohľadávkam – koľko je z toho na živých bytoch a koľko na vyprataných.

stanovisko od: Gallo Ján Mgr., funkcia: riaditeľ Matra, n.o., dátum odpovede: 23.6.2009, odpoveď:

Pohľadávky voči nájomníkom k 31. 12. 2008 - z toho bývajúci – 4 170 tis. Sk, nebývajúci – 6 284 tis. Sk


9, dátum interpelácie: 28.5.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Interpeloval Matru – koľko návrhov na vypratanie sa realizovalo v tomto roku

stanovisko od: Gallo Ján Mgr., funkcia: riaditeľ Matra, n.o., dátum odpovede: 23.6.2009, odpoveď:

Organizácia Matra, n .o. podala 24 návrhov na vypratanie bytu v roku 2009.


...iný dátum interpelácií