titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 30.4.2009, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

K parkovaniu na tráve – požiadal MsP robiť v tomto smere kontroly.

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 27.5.2009, odpoveď:

V období od 01.01.2009, do 25. 05. 2009 MsP v Martine hliadkovou činnosťou zistila na území mesta Martin 144 prípadov parkovania motorových vozidiel na verejnej zeleni (parkovanie na tráve), ktoré riešila ako priestupky v blokovom konaní, z toho v mestskej časti Priekopa bolo zistených a riešených 32 priestupkov.


2, dátum interpelácie: 30.4.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Požiadal o odstránenie orezávok jabloní pri záhradkách v Košútoch.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 20.5.2009, odpoveď:

Orezanie korún jabloní na pozemku patriaceho Agromajetku Sučany nevykonalo mesto Martin. Obhliadkou bolo zistené, že orezaná drevná hmota sa nachádza na pozemku po celej dĺžke od začiatku až po koniec záhradkárskej osady. Po osobnom jednaní s predsedom VMČ Košuty MUDr. Slavomírom Šuchom bolo odporučené, aby MsU v tejto veci s likvidáciou drevnej hmoty počkal, nakoľko je potrebné túto žiadosť prerokovať vo výbore mestskej časti. O výsledku jednania bude VMČ mesto informovať. Dňa 22.5.2009 bola požiadaná Mestská polícia Martin o vykonávanie častejších kontrolných obchádzok v danej lokalite, nakoľko záhradkári zo svojich záhrad vynášajú organický odpad ( t.j. aj konáre zo stromov ) na cudzí pozemok a likvidujú odpad v rozpore s platnou legislatívou.


3, dátum interpelácie: 30.4.2009, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

Požiadal o orezanie gaštanov na mestskom cintoríne (nad národným cintorínom).

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 20.5.2009, odpoveď:

Obhliadkou zo dňa 21.5.2009 bolo zistené, že orezávka pagaštanov konských na mestskom cintoríne v Martine požaduje nepatrné zásahy do korún drevín, nakoľko tieto boli radikálne orezané v jeseni roku 2007. Orezávka bude vykonaná 27.5.2009 spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o. Martin s likvidáciou drevnej hmoty v spoločnosti EBA Sučany.


4, dátum interpelácie: 30.4.2009, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

Ku krytom CO, čo sú v Štúrovej štvrti – občania prejavili o ne záujem ak nie sú už funkčné .

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 27.5.2009, odpoveď:

V mestskej časti Štúrova štvrť, mesto Martin spravuje celkove 12 ochranných stavieb, čiže úkrytov CO, ktoré sa nachádzajú v suterénoch obytných domov. Všetky kryty sú funkčné a vybavené zariadením na filtráciu a vetranie vzduchu, v rokoch 2001 až 2004 boli v týchto úkrytoch vykonané kompletné rekonštrukcie rozvodov elektrickej energie, aby vyhovovali platnej legislatíve. Mesto Martin nemôže zrušiť CO kryty ako ochranné stavby, o zrušení rozhoduje len krajský úrad v Žiline. V zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. je povinnosťou obce zriaďovať dostatočný počet ochranných stavieb pre ukrytie obyvateľstva. Za určitých podmienok je možné kryt CO dať do prenájmu, ale vzhľadom k tom, že v obytných domoch sú spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorí tiež o tom rozhodujú, všetky takéto pokusy stroskotali práve na nesúhlasnom stanovisku vlastníkov bytov. Hlavnou podmienkou prenájmu je opätovné sprevádzkovanie do 12 hod. od vyhlásenia mimoriadnej situácie.


5, dátum interpelácie: 30.4.2009, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

V herni Las Vegas zvýšiť kontrolu mladistvých (znečisťujú okolie a rušia nočný kľud)

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 27.5.2009, odpoveď:

Dňa 22. 05. 2009 spoločne s príslušníkmi PZ SR bola vykonaná spoločná akcia zameraná na konzumáciu alkoholických nápojov mládežou v podnikoch dislokovaných na pešej zóne, bez zistenia priestupku. V jednom prípade bol preverený v Štúrovej štvrti telefonický podnet na rušenie nočného pokoja, ktorý nebol potvrdený. Okrem toho MsP samostatne, alebo v spolupráci s PZ SR vykonáva minimálne dve, až štyri takéto akcie mesačne, ktoré sú zamerané na túto problematiku. Okrem toho, od 01. 05. 2009, do 27. 05. 2009 bolo v Štúrovej štvrti a okolí Vegasu vykonaných hliadkami MsP 50 kontrol, pri ktorých bolo zistených 15 priestupkov, ktoré boli riešené v blokovom konaní na sumu 205.- €


6, dátum interpelácie: 30.4.2009, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

Zvýšiť pozornosť vjazdu z ul. Hviezdoslavova do Štúrovej štvrti - odstrániť dopravnú značku pre cyklistov (dať značku len pre chodcov) a tú pre cyklistov dať na cestu kde chodia autá.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 27.5.2009, odpoveď:

Pre prejazd cyklistov na Nám. Ľ. Štúra slúžia chodníky, ktoré sú vyznačené ako spoločné pre peších aj cyklistov. Vzhľadom k tomu, že prejazd pre cyklistov je po pešej zóne zakázaný, je táto trasa jednou z hlavných trás v koridore sever - juh. Z dôvodu, že mestské komunikácie sú v tejto časti úzke a je na nich obojsmerná premávka, môže dôjsť k ohrozeniu cyklistov motorovými vozidlami. Z uvedeného dôvodu so zmenou dopravného značenia vyjadril nesúhlas pracovník OR PZ SR ODI v Martine ako i pracovník OKS MsU Martin. Požiadavka bola prerokovaná dňa 19.5.2009.


7, dátum interpelácie: 30.4.2009, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

K psíčkarom – urobiť akciu, tak ako v predchádzajúcom období (značne znečisťujú verejné plochy a zeleň)

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 27.5.2009, odpoveď:

Na úseku zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sú denne vo výkone služby monitorované všetky lokality mesta a vyhodnotenie monitoringu a počty zistených priestupkov za prvý polrok roku 2009 bude vykonané v Správe o činnosti Mestskej polície za prvý polrok roku 2009, ktorá bude predkladaná do MZ v mesiaci august 2009. Na riešenie tejto problematiky je využívaná kamera, ako aj inštitút skrytého pozorovania.


8, dátum interpelácie: 30.4.2009, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

K MsP - občania žiadali zavedenie cyklohliadok, sledovať pohyb áut po pešej zóne - prevádzať kontroly.

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 27.5.2009, odpoveď:

Cyklohliadky MsP v Martine boli zavedené do výkonu služby už od 01. 04. 2009 a pokračujú doposiaľ, sú pravidelne plánované v plánovacích dokumentoch pre výkon hliadkovej služby, do cyklohliadok je zaradených 10 policajtov, ktorí využívajú dva bicykle. Cyklohliadky nie sú postavené do výkonu služby len v prípade nepriaznivého, daždivého počasia. Ich pôsobnosť je na území celého mesta, ako aj v lesoparku a skanzene v Martine, Jahodnícke háje. Je predpoklad, že v prípade priaznivého počasia budú využívané až do konca septembra, resp. októbra 2009. Pešia zóna je monitorované prevažne pešími hliadkami MsP pravidelne denne.


...iný dátum interpelácií