titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 26.3.2009, Martin, poslanec: Kollár Rudolf Ing.

Interpeloval p. Ing. Plžika – zástreky špár vo vozovkách (ul. Goliana, Viesta) – preveriť akým spôsobom a v akej kvalite sa realizovali tieto práce (dočistiť to)

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 20.4.2009, odpoveď:

Práce postrekom vykonávala v roku 2008 firma Bitunova a.s. Zvolen, tieto práce boli reklamované u konateľa uvedenej firmy Ing. Luptáka, s ktorým bolo dohodnuté, že závady budú odstránené v mesiaci máj a jún 2009.


2, dátum interpelácie: 26.3.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Interpeloval prednostku úradu, aby zopakovala výber dodávateľa cyklotrasy Flámskej ul. - prečo nie sú do výberov zahrnutí aj predchádzajúci záujemcovia o tieto práce – prečo nie sú k dispozícii projektové práce – žiada písomnú odpoveď

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ Martin, dátum odpovede: 28.4.2009, odpoveď:

Dodávateľ cyklotrasy Flámskej ul. bol opakovane vyberaný v rámci procesu verejného obstarávania : - jar 2008 - prieskum trhu 3 spoločnosti - na základe interpelácie p. poslanca došlo ku opakovanému prieskumu trhu, pri ktorom boli oslovené ďalšie veľké spoločnosti, ktoré o stavbu neprejavili záujem - december 2008 rozšírenie prieskumu trhu na základe požiadaviek o ďalšie 3 spoločnosti - prieskum trhu je v súčasnosti ukončený Projektová dokumentácia je súčasťou procesu verejného obstarávania a kým nie je verejné obstarávanie ukončené podklady sú dôverné. V opačnom prípade je projektová dokumentácia k nahliadnutiu u odborného referenta. Nakoľko sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou, zákon o verejnom obstarávaní nevyžaduje prieskum trhu a tento je vykonávaný na základe prísnych vnútorných predpisov. V prípade neexistencie vnútornej smernice by dokonca bolo možné zadať zákazku priamym zadaním.


3, dátum interpelácie: 26.3.2009, Martin, poslanec: Košalko Ľudovít Ing.

K odpadu – aj MsP by mala v tomto smere zvýšiť intenzitu kontrol

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 24.4.2009, odpoveď:

1. MsP v Martine riešila problematiku odpadov v I. štvrťroku 2009 – 8 priestupkov a od začiatku II. štvrťroku 2009 už 5 priestupkov, 2. MsP vykonáva denné kontroly v rámci pochôdzkovej činnosti a vo vybraných lokalitách vykonáva kontroly formou skrytého pozorovania s použitím videokamery.


4, dátum interpelácie: 26.3.2009, Martin, poslanec: Košalko Ľudovít Ing.

K sprejerom – bolo sľúbené, že sa im poskytnú priestory, kde sa budú môcť realizovať – vyčleniť im takýto priestor
- k parkovaniu pred panelákmi – pre jeden byt by malo byť poskytnuté jedno parkovacie miesto

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ Martin, dátum odpovede: 20.4.2009, odpoveď:

Platná STN 736056 - Odstavné a parkovacie plochy sa odvoláva na STN 736110 (projektovanie miestnych komunikácií) podľa ktorej na 1 bytovú jednotku sa projektuje jedno parkovacie miesto, na čo je aj v súčasnosti pri stavebných konaniach prihliadané.


5, dátum interpelácie: 26.3.2009, Martin, poslanec: Adamko Tibor

Uskutočnilo sa stretnutie v Košútoch so zdravotnej postihnutými občanmi – majú problém sa dopraviť do mesta – zmapovať trasy, hlavne na ul. Jilemnického , aby sa dostali do mesta (bezbariérové chodníky a pod.)

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 20.4.2009, odpoveď:

Pre telesne postihnutých vozičkárov sa na trase Košúty - centrum pešia zóna popri Ul. Jilemnického a Osloboditeľov treba upraviť 3 priechody pre telesne postihnutých (2 x uUl. Tehelná, 2 x pri kasárňach, 2 x pri sokolovni, 2 x na Ul. Novomestského),celkové náklady 2 400 € x 8 priechodov = 19 200 € /¢ca 578 tis. Sk/. S realizáciou sa začne v tomto roku, pričom ukončenie je závislé od momentálnych finančných možností mesta.


...iný dátum interpelácií