titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 26.2.2009, Martin, poslanec: Markovič Milan Ing.

Aká je situácia so zberom separovaného odpadu – jedná sa o plasty.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 17.3.2009, odpoveď:

V meste Martin sa separovaný zber ( plasty ) i naďalej uskutočňuje v zmysle Zákona č.223/2001 o odpadoch, § 39 odst.14 a VZN č. 77 o odpadoch § 7 t.j. harmonogram vývozu je dodržiavaný i napriek tomu, že momentálne nastala problémová situácia s odberom vytriedeného odpadu ( plasty ) od spracovateľov na celom území Slovenskej republiky. V prípade, že nastanú zmeny v legislatíve, budú občania Martina včas informovaní prostredníctvom médií.


2, dátum interpelácie: 26.2.2009, Martin, poslanec: Markovič Milan Ing.

Interpeloval náčelníka MsP – k parkovacím miestam vo večerných hodinách na Ľadovni – veľa miest je zabraných služobnými autami – urobiť opatrenia a zlepšiť kontrolu.

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 17.3.2009, odpoveď:

V zmysle čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá“. Státie motorových vozidiel na sídlisku Ľadoveň je upravené dopravnými značkami IP 24a Zóna s dopravným obmedzením (zákazom státia) pre nákladné automobily, autobusy a traktory v čase od 22:00 h do 06:00 h. Z uvedeného vyplýva, že státie ostatných vozidiel (do 3500 kg) pri dodržaní príslušných predpisov vyplývajúcich zo všeobecnej úpravy cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je povolené, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o motorové vozidlá, ktorých držiteľmi sú fyzické osoby (súkromné autá), alebo právnické osoby (služobné, resp. firemné autá). Mestská polícia (ani Policajný zbor) preto voči vodičom, resp. držiteľom týchto vozidiel nemá žiadny zákonný dôvod k vykonaniu zákroku a ani iných opatrení. Mestská polícia mesta Martin si je vedomá faktu, že na sídlisku Ľadoveň a ani v iných mestských častiach nie je dostatočný počet parkovacích miest, ktoré by zabezpečovali patričný komfort obyvateľom mesta vlastniacim, resp. užívajúcim motorové vozidlá. Preto vždy víta iniciatívy poslancov Mestského zastupiteľstva smerujúce k postupnému rozširovaniu parkovacích miest na území mesta Martin. K čiastočnému riešeniu predmetného problému iste prispeje aj uvádzanie do praxe Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinného od 1. apríla 2009, na základe ktorého mesto umožní občanom – držiteľom motorových vozidiel prenajať si vyhradené parkovacie miesto pred svojím bytovým domom (sadzba dane: 180 € / rok), ktoré tak bude patriť výlučne im a ktoré im nebude môcť nik iný beztrestne obsadiť, a to ani súkromným, ani firemným motorovým vozidlom.


3, dátum interpelácie: 26.2.2009, Martin, poslanec: Adamko Tibor

Ukončenie chodníka (Ul. Jilemnického – Ul. severná) – bol robený ako bezbariérový, ale toto nie je vhodné pre stojacu vodu – poprosil o riešenie tejto situácie.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 17.3.2009, odpoveď:

Bolo posúdené deň po mestskom zastupiteľstve zodpovedným pracovníkom OKS MsU Martin. Bezbariérový prístup je realizovaný v zmysle normy, po vyčistení kanalizačnej vpuste bol čiastočne vyriešený i problém so stojacou vodou na prechode. Odbor zahrnul do plánu ešte i povrchovú úpravu prechodu, ktorú zrealizujeme pri vhodných klimatických podmienkach.


4, dátum interpelácie: 26.2.2009, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Interpelácia k Matre n.o. - prečo sú nájomné zmluvy v nájomných bytoch uzatvárané na 1 rok, koľko finančných prostriedkov je na fonde opráv Ul. Ševčenkovej.

stanovisko od: Gallo Ján Mgr., funkcia: riaditeľ Matra n.o., dátum odpovede: 17.3.2009, odpoveď:

K bodu 1 - Dom Ševčenkova 7,8 je nájomný dom, ktorý Matra, n.o. spravuje na základe Zmluvy o výkone správy. V zmysle čl. III tejto zmluvy sa Matra má povinnosť starať o zverený majetok so starostlivosťou riadneho hospodára, udržiavať majetok v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a viesť o majetku účtovníctvo v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Matra, n.o. nevytvára oddelene pre jednotlivé bytové domy „fond opráv“, čiže ani Ševčenkova 7,8 nemá samostatne vytvorený tzv. fond opráv. Pri hospodárení s finančnými prostriedkami Matra, n.o. dodržiava zmluvu o výkone správy a v tomto prípade konkrétne vyššie citovaný čl. III tejto zmluvy. K bodu 2 - Prideľovanie nájomných bytov, na výstavbu ktorých bola použitá dotácia z MVRR a úver zo ŠFRB upravuje smernice č. 01/07/NO. V zmysle čl. 3 bod 1. cit.: “Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú jeden rok s možnosťou opakovaného predĺženia jej platnosti vždy o jeden rok ďalší rok za predpokladu splnenia všetkých podmienok uvedených v čl. 2“.


5, dátum interpelácie: 26.2.2009, Martin, poslanec: Zanovit Tomáš PaedDr.

Požiadal o zintenzívnenie osvetlenia prechodu cez hlavnú cestu v Záturčí – opakujú sa tam dopr. nehody.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 17.3.2009, odpoveď:

Osvetlenie prechodu pre chodcov pri Compeli je urobené na základe vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval elektrotechnik špecialista - projektant el. zariadení p. Souček. Pre osvetlenie sú použité osvetľovacie telesá typ Koffler 2 SGP100AFC, CON R-A-R, 1xSON-TPP100W,IP65/43 so špeciálnou optikou pre osvetľovanie prechodov pre chodcov. Výpočet osvetlenia bol urobený výpočtovým programom "DIALUX 4.4", ktorý rešpektuje normy pre osvetlenie. Dopravné nehody sa opakujú aj na úsekoch, kde je nainštalované nadštandardné osvetlenie v úseku ul. Jilemnického aj v úseku mesta Vrútky ul. Francúzskych partizánov, žiaľ je to zapríčinené nedisciplinovanosťou vodičov motorových vozidiel ale i chodcov.


...iný dátum interpelácií