titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 26.1.2009, Martin, poslanec: Zuberec Ján Mgr.

K sporu okolo kotolne – požiadal prednostku MsÚ o prehľad súdnych sporov, ktoré vedie mesto a predpoklad ich vyriešenia (aké fin. nároky v prípade neúspešnosti z nich plynú pre mesto) – prehľad žiada predložiť do 30.3.2009

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ Martin, dátum odpovede: 25.2.2009, odpoveď:

Prehľad bude spracovaný a predložený na MsZ v mesiaci marec 2009.


2, dátum interpelácie: 26.1.2009, Martin, poslanec: Keráčik Jozef Ing.

Mapa mesta na web. stránkach – neponúka aktuálne údaje (napr. nám. J.C. Hronského)

stanovisko od: Matuska Milan Mgr. , funkcia: vedúci oddelenia informatiky, dátum odpovede: 23.2.2009, odpoveď:

Vašou interpeláciou sme sa zaoberali. Na www stránke mesta neprvádzkujeme vlastnú orientačnú mapu mesta, ale využívali sme odkaz na komerčnú službu jedného z poskytovateľov. Nakoľko sme pri prieskume podobných služieb zistili u viacerých poskytovateľov rôzne nedostatky (chýbajúce adresy, chýbajúce body záujmu a pod.) rozšírili sme ponuku odkazov na mapu mesta na našej www stránke na šesť služieb od rôznych poskytovateľov.


3, dátum interpelácie: 26.1.2009, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

Vyjadril sa ku koncepcii dopravnej oblasti mesta Martin a s tým súvisiacim parkovaním, odporučil aby sa upravil ÚP tak, aby sa vyžadovali od investorov pri budovaní v rodinných domoch 2 parkovacie miesta a pri byt. domoch administratívnych budovách podzemné garáže.

stanovisko od: Dúbravec Róbert Mgr. art., funkcia: riaditeľ ÚHA mesta Martin, dátum odpovede: 26.1.2009, odpoveď:

-


...iný dátum interpelácií