titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 18.12.2008, Martin, poslanec: Sovík Peter Ing.

Požiadal o informáciu, kedy bude zrealizovaná oprava osvetlenia prechodu v Záturčí pri Compeli.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 18.12.2008, odpoveď:

Montáž stĺpov bola realizovaná v novembri 2008. 11.12.2008 v tomto mieste došlo k dopravnej nehode, kedy bol poškodený už nainštalovaný stĺp. Nakoľko bol stĺp úplne zdemolovaný bolo potrebné objednať nový. Nový stĺp je už na firme Brantner, ale momentálne sa nedá betónovať kvôli nevhodnému počasiu /mráz/. Osvetlenie bude zrealizované ihneď ako to dovolia poveternostné podmienky.


2, dátum interpelácie: 18.12.2008, Martin, poslanec: Haščík Peter Ing.

Požiadal o odstránenie stavebného odpadu na Ul. Holubyho a Ul. Záborského.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 18.12.2008, odpoveď:

Odpad bude zlikvidovaný do 16.01.2009 firmou Brantner Fatra s.r.o. Martin


3, dátum interpelácie: 18.12.2008, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

Žiada ÚHA vypracovať štúdiu na aktivity ich VMČ a to: riešiť obsluhovú komunikáciu – vnútroblok medzi šk. jedáleňou a ZUŠkou na Ul. Mudroňa + parkovacie plochy a takisto aj parkovanie na Ul. Bjornsonovej
- navrhol, aby zatiaľ bol vyššie uvedený priestor za ZUŠkou - riešiť to makadamom (teraz si to zabezpečili samí zamestnanci školy).

stanovisko od: Dúbravec Róbert Mgr. art., funkcia: riaditeľ ÚHA, dátum odpovede: 18.12.2008, odpoveď:

-


4, dátum interpelácie: 18.12.2008, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

Požiadal o realizáciu osvetlenia pri Slovenskom národnom múzeu

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 18.12.2008, odpoveď:

Osvetlenie bolo zrealizované 29.12.2008. Bola realizovaná oprava káblovej poruchy, čím došlo k sfunkčneniu jednej lampy. Po celej časti schodov k SNM boli v tomto termíne vymenené svietidlá za funkčnejšie so zvýšenou svietivosťou. Zároveň bolo vykonané opílenie tují z hľadiska lepšej viditeľnosti. Najneskôr do 15.2.2009 bude osvetlenie pri schodoch tesne nad cestou riešené dodaním nových výložníkov, čím bude zabezpečený väčší rozptyl svetla na schody. V I. štvrťroku 2009, v prípade priaznivých poveternostných podmienok , bude ešte dobudované osvetlenie smerom ku budove SNM v počte 2 kusov lámp .


...iný dátum interpelácií