titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 27.11.2008, Martin, poslanec: Majda Viliam, Ing.

Vyslovil poďakovanie za dovybudovanie ihriska.
K problematike týkajúcej sa meškania MHD - nájsť spôsob ako tomu zamedziť – rokovať so SAD-kou.

stanovisko od: Katinová Katarína, JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 16.12.2008, odpoveď:

Meškania spojov bolo podrobne prerokované na zasadnutí Komisie výstavby a dopravy konanej dňa 10.11.2008 za účasti zástupcu SAD Žilina Ing. Šufliarskeho, pričom záver je nasledovný:
V súčasnosti SAD nesleduje meškanie on-line, neumožňuje to technický systém, ale na základe podnetu alebo sťažnosti overia či autobus meškal, alebo mal predčasný odchod na základe času predaja lístkov na jednotlivých zastávkach. V súvislosti so zavedením eura SAD inštaluje v autobusoch nové strojčeky. Zastávky v systéme GPS sú zamerané, pričom v blízkej budúcnosti bude možné vybudovať on-line dispečerské pracovisko a aj dokumentovať každé meškanie. Vybudovanie on-line dispečerského pracoviska nie je závratná investícia, treba však počítať so zvýšenými prevádzkovými nákladmi, kvôli využívaniu dátových sietí.
Zároveň :
1. Meškania vznikajú predovšetkým kvôli zvyšujúcej sa intenzite dopravy v mestách Martin, Vrútky, problémom je aj situácia na ceste 1/18 a výjazd autobusov na túto cestu predovšetkým linky č.11, ale aj 24,27 – tieto meškania sú ťažko ovplyvniteľné.
2. Na meškanie majú aj vplyv jazdné doby jednotlivých spojov a vyrovnávacie časy pred a po každom spoji. Tieto časy sú v špičke malé, niekedy prakticky nulové a tak v prípade problému počas spoja dochádza aj k meškaniu následného spoja (optimalizácia navrhovala dokonca tieto časy medzi spojmi ešte viac skrátiť) Ak by bol záujem zabezpečiť predĺženie jazdných dôb a predĺžiť časy medzi spojmi, malo by to za následok požiadavku na zvýšenie kapacity čo znamená zaradiť viac vozidiel do obehu a zvýšenie nákladov.
3. Ďalej na meškanie má vplyv pomerne vysoký podiel cestujúcich platiacich v hotovosti. Toto sa snažíme riešiť i tým, že ceny cestovného v MHD pri bezhotovostných platbách zostali nezmenené, čím by mohol narásť podiel občanov platiacich cez čipové karty.


2, dátum interpelácie: 27.11.2008, Martin, poslanec: Bernát Jozef, Ing.

Občania z ul. Fornigovo – nie je tam doručovaná pošta - žiadajú rokovať s poštou o riešení tejto problematiky.
Vyzdvihol OKS v súvislosti s vybudovaním parkovísk v ich MsČ.

stanovisko od: Katinová Katarína, JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 16.12.2008, odpoveď:

Rokovanie so zástupkyňou Slovenskej pošty, a.s. - p. Vědunou Vačokovou, vedúcou oblastného zastúpenia, sa uskutočnilo v pondelok 15. 12. 2008. Bola oboznámená so všetkými požiadavkami zástupcov Mesta Martin voči Slovenskej pošte, a.s. (otvorenie pobočky v Košútoch, rozšírenie otváracích hodín na Severe, obnovenie doručovania zásielok vo Fornigove). Po ich prerokovaní so svojimi nadriadenými bude mestu Martin stanovisko pošty oznámené.


3, dátum interpelácie: 27.11.2008, Martin, poslanec: Sovík Peter, Ing.

Požiadal o úpravu plochy terasy pred poštou na Záturčianskej ulici.

stanovisko od: Plžik Vladimír, Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 16.12.2008, odpoveď:

Na základe požiadavky bola daná objednávka na opravu vrátane vybudovania rampy pre vozíčkárov a detské kočíky s nákladom cca 90.000,-Sk (85.681,-Sk) vrátane DPH, pričom samotná oprava bude realizovaná ešte do 20.12. 2008.


4, dátum interpelácie: 27.11.2008, Martin, poslanec: Markovič Milan Ing.

K parkovacím miestam pre ZŤP – týchto miest pri poliklinike je málo – treba zvýšiť ich počet.

stanovisko od: Plžik Vladimír, Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 16.12.2008, odpoveď:

MPS (martinský parkovací systém) má 4 % PM (parkovacie miesto) vyhradené pre ŤZP s osobitným označením vozidla č. O1. Pred MfNsP prevádzkuje parkovisko Turiec a.s. Martin. Na tržnici je vytvorených 59 PM z toho 2 PM pre ŤZP s s osobitným označením vozidla č. O1 a na ul. Kollárova je 58 PM z toho 1 PM pre ŤZP s osobitným označením vozidla č. O1. Pred Poliklinikou 1 na ul. Škultétyho je zónová dopravná značka D 56a posunutá tak, aby mesto nevyberalo parkovné od návštevníkov Polikliniky 1, ktorými sú zväčša chorí návštevníci polikliniky a v tomto priestore je vyznačené jedno PM pre ŤZP. Vo všeobecnosti je v našom meste počet parkovacích miest pre ŤZP dostatočný v súlade s platnou normou.


5, dátum interpelácie: 27.11.2008, Martin, poslanec: Haščík Peter, Ing.

Na Ul. Hviezdoslavova - ako končí chodník na Ul. Novomestského je 30 m jama, bolo by vhodné ju zasypať.

stanovisko od: Plžik Vladimír, Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 16.12.2008, odpoveď:

Chodník bol opravený začiatkom decembra asfaltovou zmesou.


6, dátum interpelácie: 27.11.2008, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana, Mgr.

Tlmočila požiadavky z verejnej schôdze občanov – vyvolať rokovanie so Sl.poštou o zriadenie pobočky v Košútoch.
Požiadala o odsúhlasenie odpredajov pozemkov pod bytovými domami.

stanovisko od: Katinová Katarína, JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 16.12.2008, odpoveď:

Rokovanie so zástupkyňou Slovenskej pošty, a.s. - p. Vědunou Vačokovou, vedúcou oblastného zastúpenia, sa uskutočnilo v pondelok 15. 12. 2008. Bola oboznámená so všetkými požiadavkami zástupcov Mesta Martin voči Slovenskej pošte, a.s. (otvorenie pobočky v Košútoch, rozšírenie otváracích hodín na Severe, obnovenie doručovania zásielok vo Fornigove). Po ich prerokovaní so svojimi nadriadenými bude mestu Martin stanovisko pošty oznámené.


7, dátum interpelácie: 27.11.2008, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

Požiadala o informácie ohľadom kolaudácie ihriska na ZŠ Hurbanova.

stanovisko od: Katinová Katarína, JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 8.12.2008, odpoveď:

Ihrisko sa realizovalo na základe stavebného povolenia z roku 1987 bývalej KBV na výstavbu ZŠ pod číslom ÚPA 1743/87/ks zo dňa 22.10.1987 „Združený objekt školských a predškolských zariadení-TV + Výťahy“ na pozemku č.508/154 k.ú Záturčie. Vodoprávne rozhodnutie OÚ ŽP v Martine –č.ŽP-2006/01607-vod.Za zo dňa 3.10.2006 na SO 03 - odvodnenie ihriska. Začatie prác podľa zmluvy bolo 22.6.2006, ukončenie 22.9.2006. Odovzdanie do skúšobnej prevádzky: dňa 20.10.2006. V súčasnosti pred dokončením stavby bola stavba uvedená do skúšobnej prevádzky, ktorá skončí meraním hodnôt osvetlenia a hluku počas užívania ihriska 06/2007-12/2008.
Zmena stavby pred dokončením: Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia objektov školy ZŠ Hurbanova, ktoré majú slúžiť ako vonkajšie športoviská sa neúmerne predlžovala pre nedostatok finančných prostriedkov na ich realizáciu, objekty vonkajších športovísk, medzi ktoré patrí aj futbalové ihrisko, boli realizované s oneskorením takmer dvadsať rokov. Za toto obdobie sa podstatne zmenili nároky na samotnú hraciu plochu ihriska ako i materiály na konštrukciu ihriska, čo má za následok zmenu pôvodnej stavby pred jej dokončením. Hracia plocha sa volila taká aby spĺňala kritériá Slovenského futbalového zväzu, ktorý na ňu prispel čiastkou tri milióny korún, a zároveň mala perspektívu užívania viac ako tridsať rokov. Konanie o zmene stavby sa vykoná ako súčasť kolaudácie stavby, s tým že na toto konanie budú prizvané dotknuté orgány verejnej správy a určený okruh účastníkov konania dotknutých stavbou. Stavebný úrad pre túto stavbu bol určený stavebný úrad Vrútky. Kolaudácia stavby bude uskutočnená v jednom konaní so zmenou stavby s predpokladaným termínom do konca apríla 2009.


...iný dátum interpelácií