titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 25.9.2008, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

- kanál na ul. Škultétyho 20 je potrebné vyčistiť
- výtlky – Mudroňova-Škultétyho –rohový chodník je zničený
- zničený chodník od SSE k Štúrovému námestiu
- poďakoval p. Kováčovi za činnosť, ktorú vynaložil na príprave projektu EHMK – vyzdvihol činnosť n.o. Doty a spojenia

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 24.10.2008, odpoveď:

- Kanálové vpuste boli vyčistené na celej Ulici Škultétyho v 41.týždni
– chodník bol opravený v 42. týždni aj s novými cestnými obrubníkmi
- zničený chodník od SSE k Štúrovému námestiu - opravený nástrekom bitunovej zmesy 9. 10 2008, kompletná oprava pravej strany chodníka smerom do Štúrovej štvrte bude zrealizovaná najneskôr v budúcom roku


2, dátum interpelácie: 25.9.2008, Martin, poslanec: Török Peter

Schody a cesta pred poštou na Záturčianskej ulici – či by nebolo možné to ešte v tomto roku opraviť – je to v dezolátnom stave

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 24.10.2008, odpoveď:

Oprava cesty bude riešená najneskôr v roku 2009, podľa klimatických podmienok je možné i riešenie v tomto roku. V rámci vyriešenia bezbariérového prístupu na poštu v Záturčí bude vypracovaná projektová dokumentácia do 30.11.2008 a následne, po schválení, v roku 2009 bude uvedená akcia zrealizovaná.


3, dátum interpelácie: 25.9.2008, Martin, poslanec: Benko Milan MUDr.

K parkovaniu ul. Mudroňova od ľudovej školy v smere ku pošte – bola vypracovaná štúdia v dvoch variantoch – kedy sa začne z realizáciou tohto zámeru, tak aby sa situácia v parkovaní riešila

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 24.10.2008, odpoveď:

V súčasnosti je spracovávaný projekt parkovania na Ul. Mudroňovej , ktorý realizuje firma Hakom Martin za účasti pripomienok UHA Martin, Turiec a.s. Martin a OKS MsU Martin. Súčasťou projektu bude i rozpočet, ktorý bude predložený mestskému zastupiteľstvu na schválenie a vyčlenenie finančných prostriedkov


4, dátum interpelácie: 25.9.2008, Martin, poslanec: Haščík Peter Ing.

Na prednádraží došlo k výpadkom elekrického osveltenia - zistiť skutkový stav prečo dochádza k týmto výpadkom – prípadne odstrániť vzídené nedostatky

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci OKS, dátum odpovede: 24.10.2008, odpoveď:

Výpadky elektrickej energie na Ulici Nováková boli spôsobené poruchovým ističom v rozvodnej skrini. Poruchový istič bol objednaný u dodávateľa, oprava sa uskutoční do 30.10.2008.


5, dátum interpelácie: 25.9.2008, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Žiadal vyvolať rokovanie komisie na premenovanie ulíc, aby urobili odsúhlasili stanovisko k premenovaniu ulice medzi Pribinovou a Poničanovou (spojnica) – návrh je na pomenovanie ul. Gorazdova

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 24.10.2008, odpoveď:

Na základe interpelácie pána poslanca Jozefa Bernáta a požiadavky VMČ Jahodníky – Ľadoveň – Tomčany na pomenovanie spojnice ulíci Pribinova – Poničanova na Starej Ľadovni na ul. Gorazdova bol na MsÚ začatý legislatívny proces spracovania a schvaľovania všeobecne záväzného nariadenia. Nevyhnutnosť schválenia VZN pri pomenovaní ulíc vyplýva z vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc. Nakoľko pri MsZ nepôsobí komisia na premenovanie ulíc, nie je možné žiadať od nej stanovisko.


...iný dátum interpelácií