titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 26.6.2008, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

Požiadal o opravu lampy vo vnútrobloku Ul. Mudroňova 40, upozornil, že na hlavnej ceste Ul. Hviezdoslavova 48 je prepadnutý kanalizačný poklop.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 26.7.2008, odpoveď:

- Lampa vo vnútrobloku Ul. Mudroňova 40 bola opravená v 29. týždni.
- Prepadnutý kanalizačný poklop na Hviezdoslavovej ulici 48 je súčasťou kanalizačnej siete vo vlastníctve vlastníka domu, ktorá je napojená na kanalizačnú sieť TurVod a.s. Martin. Oprava poklopu je záležitosťou vlastníka kanalizačnej siete v tomto prípade vlastníkov domu. Mesto upozorní na tento problém vlastníkov domu.


2, dátum interpelácie: 26.6.2008, Martin, poslanec: Ferenczová Gizela Mgr.

Opakovane žiadala o rekonštrukciu bezbariérového vstupu do zasadačky MsÚ.

stanovisko od: Kohut Branislav PaedDr., funkcia: vedúci odboru evidenčných a správnych služieb, dátum odpovede: 23.7.2008, odpoveď:

Odbor evidenčných a správnych služieb v Martine na základe interpelácie poslanca Mestského zastupiteľstva v Martine Mgr. Gizely Ferenczovej zo dňa 26. júna 2008 a v súlade s dikciou § 47, ods. 5) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Martine odpovedá na zadanú interpeláciu: Debarierizácia priestorov MsÚ Martin (konkrétne vybudovanie šikmej plošiny pred veľkou zasadačkou MsÚ) je v štádiu realizácie. Šikmá plošina bude dodaná a daná do prevádzky dňa 23. júla 2008. Zmluva o dielo, ktorej predmetom je dodávka a montáž šikmej plošiny, mohla byť uzavretá až po zmene rozpočtu v máji 2008, nakoľko dovtedy nebola táto požiadavka finančne krytá rozpočtom mesta.


3, dátum interpelácie: 26.6.2008, Martin, poslanec: Majda Vladimír Ing.

Chodník na Ul. Medňanského – už dlhodobo po oprave nie je daný do poriadku - kedy to mienia telekomunikácie upraviť. Popri Turci je pokosená tráva a ešte nebola odprataná.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 26.7.2008, odpoveď:

- Chodník na Ul. Medňanského sa začal opravovať v 28. týždni, ukončenie predpokladáme najneskôr do konca augusta tohto roku.
- Pokosenie trávneho porastu pri povodí rieky Turiec vykonalo Povodie Horného Váhu Piešťany, závod Ružomnberok. Podľa ich vyjadrenia pokosená alebo zmulčovaná tráva v celom prietočnom profile sa po kosbe neodstraňuje.


...iný dátum interpelácií