titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 29.5.2008, Martin, poslanec: Török Peter

Interpeloval vedúceho odboru komunálnych služieb v súvislosti s dokončením rekonštrukcie chodníka na pešom plateau v Záturčí.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 27.6.2008, odpoveď:

Na pešom plato v Záturčí bola dňa 25.6.2008 vykonaná obhliadka poškodenej dlažby a rozsahu prác s dodávateľom Profit Industry s.r.o. Martin. Cenová ponuka predložená do 2.7. 2008 bude prekonzultovaná a odsúhlasená s VMČ Záturčie a následne začatá oprava. Práce dozoruje Viktor Tomčík, referent investičnej výstavby.


2, dátum interpelácie: 29.5.2008, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Prečo za začína z prácami na pešej zóne, keď sa v nich nepokračuje (dlažba sa rozobrala a nepokračuje sa ) a prečo bolo vrátené zádržné stavby z II. časti – II. etapy PZ – prečo stavba nie je zabezpečená proti prejazdu vozidiel

stanovisko od: Hrnčiar Andrej, Mgr. art., funkcia: primátor mesta Martin, dátum odpovede: 27.6.2008, odpoveď:

Na pešej zóne bola vybratá popraskaná a vydutá dlažba všade tam, kde hrozili úrazy pre chodcov. Zároveň boli u firmy Stamart Martin s.r.o. reklamované aj poškodené miesta. Vzhľadom na to, že sa jedná o veľkoplošné poškodenie dlažby a nielen lokálne narušenia, v súčasnosti prebiehajú rokovania zástupcov mesta Martin s dodávateľom stavebných prác na komplexnom riešení problémov pešej zóny. Vzhľadom k tomu, že boli splnené zmluvné podmienky pre vyplatenie zádržného a došlo k dohode o urovnaní dňa 16.10.2007 bola firme Stamart Martin vyplatená zadržaná finančná čiastka dňa 17.12.2007. Vjazd do pešej zóny je povolený na základe VZN č. 62 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V siedmej časti uvedeného VZN v §§ 33 – 40 sú uvedené oprávnenia vjazdu vozidiel do pešej zóny, pre koho, za akých podmienok a kedy. Tieto povolenia je oprávnená kontrolovať mestská polícia. Vzhľadom na citované VZN nie je možné absolútne znemožniť prejazd vozidiel.


...iný dátum interpelácií