titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 24.4.2008, Martin, poslanec: Šuch Slavomír MUDr.

Požiadal o informáciu súvisiacu s umiestnením staveniska Váhostavu (čo idú robiť, ako dlhom, ako majú poriešené parkovanie, sociálne zariadenia a pod.)
- k Večierke, ktorá bola zatvorená a opäť sa otvorila , práve príchodom týchto
robotníkov Váhostavu – kto dal povolenie a kto je jej prevádzkovateľom.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 19.5.2008, odpoveď:

Na základe stavebného povolenia č.j. MSS- 1711/2008-Ig, zo dňa 07.03.2008 boli zahájené stavebné práce líniovej stavby „Prepojenie sústav CZT Martin a Priekopa – 1. časť“ na pozemkoch časti mesta Martin, v katastrálnom území Priekopa. Stavba rieši prepojenie CZT Martin – Priekopa horúcovodom. Stavebníkom je Martinská teplárenská a.s. Martin. Stavebník v konaní predložil aj Projekt organizácie výstavby, v ktorom bolo uvažované s iným umiestnením zariadenia staveniska v Košútoch, ako je reálne situované. Celá stavba bude uskutočnená najneskôr do 30.9.2009. Martinská teplárenská a.s. požiadala Mesto Martin o povolenie na dočasné umiestnenie prenosných unimobuniek na pozemku parc.č, KN 3002/153 k.ú. Priekopa. Zároveň požiadala o povolenie na dočasné uloženie humusu a predizolovaného potrubia na pozemku parc.č. KN 3002/126 k.ú. Priekopa. Mesto Martin dalo k tomuto súhlas a stanovilo poplatok za prenájom. Stavebný úrad v podmienkach stavebného povolenia uviedol aj nasledovné podmienky:
- Stavenisko treba zariadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami na dopravu materiálu tak, aby sa stavba mohla riadne a bezpečne uskutočňovať v súlade s osobitnými predpismi; Nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie osobitne hlukom, prachom a pod., ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách, znečisťovať pozemné komunikácie, ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k priľahlým stavbám alebo pozemkom, k sieťam technického vybavenia územia ( §13 vyhl. 532/2002 Z.z.).
- Pri vykonávaní prác je potrebné počínať si tak, aby čo najmenej bolo rušené užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
- Ak bude potrebné použiť priestor mimo nehnuteľnosti vo vlastníctve investora, resp. stavebníka, je povinný požiadať o vydanie súhlasu na zabratie priestranstva nehnuteľnosti-pozemku a pod. vlastníka danej nehnuteľnosti.
- Dodržať podmienky vyjadrenia Mestského úradu v Martine – odboru komunálnych služieb, odd. ŽP a dopravy zo dňa 07.03.2008, pričom investor je povinný požiadať príslušný cestný správny orgán :
- o zvláštne užívanie a obmedzenie premávky počas realizácie stavby a staveništné trasy aj pri pretláčaní
- o určenie dočasného prenosného dopravného značenia.

Časť stavby sa nachádza v zastavanom území mesta a preto sú potrebné zvýšené nároky na bezpečnosť práce a na existujúci život v okolí staveniska. Počas realizácie rozvodov je potrebné zrealizovať dočasné obojstranné oplotenie výkopov. Pre čiastočné použitie komunikácií navrhoval projektant použiť dočasné oceľové premostenia so zábradlím.
Stanovisko od: Kohút Branislav PaedDr, vedúci odboru evidenčných a správnych služieb 26.5.2008:
1) Na večierku ul. Alexyho Martin-Košúty II. Je riadne uzavretá nájomná zmluva č. 2006078 z 28.07.2006. Mesto povolilo aj predaj sudového vína.
2) Večierku skutočne prevádzkuje Jaroslav Smrečok, Martin-Priekopská 3.
3) Jaroslav Smrečok má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonanie epidemiologicky závažnej činnosti v zmysle §6, ods. 5, písm. j) zákona NR SR č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve č. R 2007/00613/225 zo dňa 16.04.2007 a je spôsobilý na výkon práce v potravinárstve.


2, dátum interpelácie: 24.4.2008, Martin, poslanec: Vons Peter Paed.Dr.

Na Kolónii Hviezda (na zákrute v tvare Y) – na odbočke na Ul. Fínska je vyvrátená dopravná značka. Pred Sokolovňou často dochádza k dopravným nehodám – odbočovanie k súdu – poriešiť to výrazným značením.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 19.5.2008, odpoveď:

Dopravná značka DZ C 1 na Ul. Fínska bola doplnená dňa 15. 5. 2008 Pred sokolovňou – jedná sa o štátnu cestu I. triedy, preznačenie nie je v kompetencii MsÚ. Odbor písomne požiadal zástupcu ODI OR PZ SR o stanovisko.


3, dátum interpelácie: 24.4.2008, Martin, poslanec: Török Peter

Požiadal, aby mesto vstúpilo do rokovania s Elektrárňami v Žiline o opätovnom zriadení pobočky aj v Martine.

stanovisko od: Hrnčiar Andrej Mgr. art., funkcia: primátor mesta, dátum odpovede: 24.4.2008, odpoveď:

Reagoval na interpeláciu s konštatovaním, že vedenie mesta už zrealizovalo rokovanie a záver bol ten, že zatiaľ to nie je reálne.


4, dátum interpelácie: 24.4.2008, Martin, poslanec: Kašuba Peter Ing.

K Ul. Medňanského – žiadal prednostku, aby vstúpila do jednania s telekomunikáciami, ktorý rozkopali chodník na tejto ulici aby to doriešili (chceli spolufinancovať s mestom – oni zafinacujú živičný kryt a mesto by malo zafinancovať záhradné obrubníky)

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 19.5.2008, odpoveď:

Dokončenie chodníka na Medňanského ul. – je v riešení. Podľa dohody z minulého roka by mala firma, ktorá kládla potrubie pre T-COM (Unitel) na vlastné náklady zrealizovať aj pokládku asfaltového povrchu. Mesto by malo u tej istej firmy objednať položenie záhonových obrubníkov a vyriešenie vjazdov. Vyskytla sa sporná otázka položenia podkladnej betónovej vrstvy pod liaty asfalt, ktorú je v súčasnosti v riešení.


5, dátum interpelácie: 24.4.2008, Martin, poslanec: Morgoš Július Ing.

Mal pripomienku k výtlku na Ul. Jesenského pri Daňovom úrade – odstrániť – riešiť ak je komunikácia VUC-ky , tak to riešiť v spolupráci s nimi

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 19.5.2008, odpoveď:

Výtlk pred Daňovým úradom – písomne bola na tento problém upozornená 12.5. 2008 SSC IVSC Žilina , pričom odpoveď na mestský úrad zatiaľ nebola doručená.


6, dátum interpelácie: 24.4.2008, Martin, poslanec: Zanovit Tomáš Mgr.

Zámer urobiť chodník od Včelína až po Ul. A. Stodolu – stroskotal na tom, že geodet ktorý to mal robiť uvádzal, že je tu katastrálna chyba a preto to nie je možné riešiť – po zistení sa došlo k záveru, že tento chodník nebol z úradu podaný na riešenie, na základe tohto konštatovania požiadal prednostku úradu, aby sa toto dalo do poriadku.

stanovisko od: Kohút Branislav PaedDr., funkcia: vedúci odboru evidenčných a správnych služieb, dátum odpovede: 26.5.2008, odpoveď:

Vo veci chodník Záturčie (Včelín – A. Stodolu): Geometrický plán vypracoval Ing. Nechuta. Momentálne na Správe katastra Martin prebieha Konanie o oprave katastrálnej chyby, ktoré vedie Bc. Tomáš Turenec. Lehota katastru uplynie 30. mája 2008, po nej bude geometrický plán zapísaný. Informáciu dnes opätovne telefonicky potvrdil Bc. Turanec.


7, dátum interpelácie: 24.4.2008, Martin, poslanec: Sovík Peter Ing.

Požiadal o opravenie U-rampy v Záturčí.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 19.5.2008, odpoveď:

Dňa 12.5.2008 bola vykonaná obhliadka technického stavu U-rampy, ktorá mala byť umiestnená za Základnou školou A. Stodolu v Záturčí. Pri obhliadke bolo zistené: v priestore sa nachádza iba ohrada, rampa na stanovišti sa nenachádza. Rampa je v depozite u správcu športových zariadení. Dňa 14.5.2008 sa konala verejná schôdza občanov v Záturčí, kde niektorí vyslovili nesúhlas s umiestnením rampy v tejto lokalite. Ďalšou možnosťou umiestnenia rampy by mohol byť priestor pri obchodnej jednotke Tulip. VMČ Záturčie bude na tento návrh reagovať po porade výboru.


8, dátum interpelácie: 24.4.2008, Martin, poslanec: Horecký Bruno Mgr.

Požiadal na detských ihriskách, v areáloch škôl a v parkoch umiestniť označenia „Zákaz vodenia psov“.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 19.5.2008, odpoveď:

Upravené všeobecné záväzné nariadenie č. 53 o verejnom poriadku nadobudlo účinnosť začiatkom roka 2006. Pre mesto vyplýva z neho možnosť určiť miesta, do ktorých je vstup so psom úplne zakázaný, resp. je zakázaný voľný pohyb psa. Tieto vytipované lokality majú byť označené príslušnou tabuľkou, čo vyžaduje investíciu zo strany mesta.

Odbor komunálnych služieb sa koncom roka 2005 rozhodol využiť finančnú rezervu vo výške 100 tisíc korún na výrobu zákazových tabuliek. Počet tabuliek, vyrobených za túto sumu však predstavoval len malú časť z celkového počtu potrebných tabuliek.

Zákazové tabuľky tejto prvej série v celkovom počte 130 kusov boli v termíne do 31. apríla 2006 nainštalované na najexponovanejších objektoch, teda tam, kde zákazy vstupu so psom a voľného pohybu psa sú jednoznačne opodstatnené, t.j. pešia zóna, cintoríny, parky, predškolské a školské zariadenia. Na inštalácii sa podieľali firma VL Média – 80 kusov tabuliek a správca Útulku pre zvieratá, ktorý mimo rámca svojej pracovnej náplne osadil 50 tabuliek. Po šiestich mesiacoch, v októbri 2006, vykonal správca útulku fyzickú previerku všetkých nainštalovaných tabuliek. Výsledky previerky: 55 tabuliek bolo odstránených neznámymi osobami, 23 tabuliek bolo poškodených a 20 významovo znehodnotených sprayermi. Rovnakú kontrolu previedol správca útulku aj v decembri roku 2007 a skonštatoval, že z celkovo osadených 130 tabuliek existuje už iba 18 tabuliek.

Na základe uvedených faktov je nevyhnutné opätovne sa pokúsiť o inštaláciu novej kolekcie zákazových tabuliek, ktoré budú zároveň označené doplnkovým textom, upozorňujúci na možné sankcie v prípade ich poškodenia alebo odstránenia. Začiatkom mája sa na výzvu pána primátora uskutočnilo pracovné stretnutie na túto tému, po ktorej vypracoval OKS návrh, ako v tomto smere pokračovať nielen v najbližšom čase, ale aj v horizonte budúcich rokov. K tomu je však potrebné pridelenie finančných prostriedkov na výrobu a inštaláciu zákazových tabuliek v rozsahu podľa rozpočtu, ktorý je súčasťou návrhu riešenia chovateľských problémov v meste. Nakoľko nemožno očakávať úplne zastavenie vandalizmu, pod ktorý možno zaradiť aj likvidáciu a poškodzovanie tabuliek, je potrebné vyrobiť aj rezervný počet náhradných tabuliek a dopĺňať ich tam, kde bude zistené ich odstránenie. Do konca júna tohto roku by mali byť tabuľky v počte cca 300 ks vyrobené a postupne podľa požiadaviek najmä VMČ nainštalované v jednotlivých lokalitách.


...iný dátum interpelácií