titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 27.3.2008, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

Požiadal o vyčistenie kanálov na štátnej ceste pred objektom Lidl.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 16.4.2008, odpoveď:

Uličné v puste pri OD Lidl v Priekope boli vyčistené v mesiaci marec. Na opätovnú požiadavku MČ Priekopa bola v 15. týždni počas dažďa vykonaná obhliadka uličných vpustí za účasti zamestnanca MsÚ Martin Ing. Greguša a fy Branter Fatra s.r.o. Miestnou obhliadkou nebolo zistené, že by niektorá uličná vpusť neodtekala. Súčasne bolo dohodnuté, že ďalšia kontrola UV bude vykonaná počas ďalších dažďov.


2, dátum interpelácie: 27.3.2008, Martin, poslanec: Košalko Ľudovít Ing.

V akom štádiu je objekt fy. Helios v Priekope ?

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 16.4.2008, odpoveď:

Správa o stave stavby Sanatórium Helios

1/Stavebník Sanatórium HELIOS SK, s.r.o., ul.D.Michaelliho 2, Martin podal dňa 08.08.2006 na mestskom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba a stavebné úpravy materskej školy na sanatórium Helios – neštátne zdravotné zariadenie, Ul.Uzlovská v Martine“ na pozemkoch parc.č.1190/100, 1190/101, 1190/141 k.ú. Priekopa. Uvedeným dňom začalo stavebné konanie zlúčené s územným konaním a so zmenou užívania existujúcej stavby materskej škôlky na neštátne zdravotnícke zariadenie.

2/Stavebné povolenie na túto stavbu bolo vydané 18.10.2006 pod MSS-3536/2006-Vč s právoplatnosťou od 23.11.2006. Prípojky inžinierskych sietí pre stavbu boli povolené na základe nájomnej zmluvy s Mestom Martin. Vodnú a dopravnú stavbu povolili špeciálne stavebné úrady. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá, t.j.do 23.11.2008.

3/ Stavebný úrad nemá vedomosti o tom, či bola zahájená stavba, nakoľko stavebník túto skutočnosť, určenú v podmienkach rozhodnutia ani vybraného dodávateľa stavby na stavebný úrad nenahlásil. Taktiež nepredložil realizačný projekt a odborné vyjadrenie Technickej inšpekcie, ktoré mal povinnosť predložiť pred začatím realizácie prác.

4/ Na základe úlohy z porady odboru KS bude v dohľadnej dobe vykonaný štátny stavebný dohľad extravilánu stavby.


3, dátum interpelácie: 27.3.2008, Martin, poslanec: Sekerková Zita

Požiadala či sa ráta z plynofikovaním Ul. Komenského (dať odpoveď do 15.5.) - požiadala prednostku úradu, aby písomne oslovila vedenie plynární

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 23.4.2008, odpoveď:

V 16. týždni vykonal pracovník MsÚ Martin p. Tomčík prehliadku s majstrom SPP Prievidza stredisko Martin ohľadom možného rozšírenia plynofikácie na ul. Komenského v Martine, pričom je potrebné zabezpečiť nasledovné.

1. Vzhľadom na ekonomickú efektívnosť je v prvom rade potrebné zistiť záujemcov o odber plynu, o čom boli informované i osoby, ktoré vzniesli požiadavky /p. Harhajová/.

2. V prípade dostatočného počtu záujemcov na odber a prípade súhlasu mestského zastupiteľstva mesto v rozpočte musí vyčleniť financie na predmetnú akciu a dať vypracovať projektovú dokumentáciu. Zároveň je potrebné uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve na odpredaj novo vybudovaného plynového rozvodu v prospech SPP, pričom náklady spojené s výstavbou by mal mestu SPP na základe zmluvy o budúcej zmluve preplatiť.


4, dátum interpelácie: 27.3.2008, Martin, poslanec: Markovič Milan Ing.

Interpeloval náčelníka MsP – kedy sa rozhoduje na povolenie prevádzkovania pabov, herní – kto rozhoduje o otváracej dobe – pri udeľovaní súhlasu upozorniť na dodržiavanie poriadku.

stanovisko od: Ťapaj Jozef JUDr., funkcia: náčelník MsP, dátum odpovede: 27.3.2008, odpoveď:

Interpelácia bola prejednaná s Ing. Milanom Markovičom dňa 18. 04. 2008 na MsÚ v Martine. K otváracím hodinám - platí VZN č. 65/2007.
Vyjdrenie od: PaedDr. Branislav Kohút, vedúci odboru evidenčných a správnych služieb - Na základe novely zákona o obecnom zriadení č. 453/2001 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2002 bol zmenený § 4, ods. 3), písm. d) tohto zákona v tom zmysle, že mesto vydáva súhlas k umiestneniu prevádzky na území mesta len vtedy, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Na prevádzkovanie pohostinstiev a podobných zariadení sa súhlas mesta nevyžaduje., Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb pri podnikateľskej činnosti, ochranu obyvateľov pred rušením nočného pokoja a zabezpečenie verejného poriadku na území mesta Martin upravuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 65 zo dňa 24. mája 2007, účinné od 11. júna 2007. Všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú bez výnimky povinné ho dodržiavať.


5, dátum interpelácie: 27.3.2008, Martin, poslanec: Vons Peter PaedDr.

Požiadal o prehodnotenie označenia ulíc v meste. Nie je dobré.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 17.4.2008, odpoveď:

Označenie ulíc je upravené v legislatíve a to v § 1 ods. 3 vyhlášky č. 31/2003 : 3) Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len "budova"), ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce, a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova pri takomto vyústení ulice. Označenie ulíc na mestskom úrade je v kompetencii odboru evidenčných a správnych služieb konkrétne p. Štúrikovej č.tel. 4204144. Označenie ulíc je riešené i miestnym informačným systémom, ktorý sa na základe zmluvy s firmou Hakom s.r.o. Martin v najbližších rokoch obnoví, pričom v tomto roku sa bude jednať o hlavný ťah prechádzajúci mestom Martin.


6, dátum interpelácie: 27.3.2008, Martin, poslanec: Adamko Tibor

Požiadal o úpravu na Ul. Rázusovej v Košútoch I., kde je vyvalená lampa, pri katastri je vyvalený stľp.

stanovisko od: Rovňáková Mária, funkcia: referent ŽP pre odpady a osvetlenie, dátum odpovede: 27.3.2008, odpoveď:

Stĺp verejného osvetlenia na ul. Rázusovej je naklonený, nakoľko na tento stĺp bol namontovaný kábel, ktorý zaťažuje a deformuje stĺp verejného osvetlenia. Vlastníkom kábla je firma SPP, ktorá bola dňa 8.4.2008, písomne požiadaná o odstránenie predmetných káblov zo stĺpov verejného osvetlenia . Stĺp pri katasri bol opravený 1.4.2008.


7, dátum interpelácie: 27.3.2008, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Požiadal o vyčistenie priechodu na Ul. Robotníckej

stanovisko od: Rovňáková Mária, funkcia: referent ŽP pre odpady a osvetlenie, dátum odpovede: 27.3.2008, odpoveď:

Robotnícka ulica bola vyčistená aktivačnými pracovníkmi 27.3.2008 a následné firmou Brantner Fatra s.r.o. boli odvezené vrecia s vyzbieraným odpadom.


...iný dátum interpelácií