titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 28.2.2008, Martin, poslanec: Zanovit Tomáš Mgr.

Zabetónovať, alebo zaasfaltovať chýbajúcu dlažbu na pešom plateau v Záturčí.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 25.3.2008, odpoveď:

V súčasnej dobe betónovanie vzhľadom na klimatické podmienky nie je možné. V prípade, že vonkajšie teploty stúpnu aj v noci nad + 5C sa započne s prácami. Je poškodených 175 kusov terasovej dlažby. Vyspravenie, odvoz poškodeného materiálu s poplatkom za likvidáciu na skládke stavebného odpadu v uvedenom rozsahu je v sume cca 14800 Sk aj s DPH.


2, dátum interpelácie: 28.2.2008, Martin, poslanec: Bernát Jozef Ing.

Podporil pripomienku poslanca Buocika, v súvislosti s poriadkom verejných priestranstiev v celom meste – urýchlene prehodnotiť fin.prostriedky vyčlenené na očistu.

stanovisko od: Plžik Vladimír Ing., funkcia: vedúci odboru komunálnych služieb, dátum odpovede: 25.3.2008, odpoveď:

Nakoľko zima v roku 2007/2008 bola veľmi mierna, dôkladná jarná očista v meste Martin sa začala skôr ako po minulé roky už od 26.2.2008. Jedná sa o nasledovné práce: - vyhrabávanie trávnatých porastov - zber papierov zo spevnených a nespevnených plôch - jarná očista komunikácii po ZÚ ( nie štátne cesty ) - zber a odvoz divokých skládok - dodanie veľkokapacitných kontajnerov na jarnú očistu podľa jednotlivých MČ. V rozpočte mesta Martin nie je vyšpecifikovaná zvlášť položka na jarnú alebo jesennú očistu. Vyhrabávanie trávnatých porastov je v rozpočte mesta zahrnuté v položke - 06.2.0.1 - údržba mestskej zelene. Ostatné vyššie uvedené položky sú zahrnuté v rozpočte mesta pod číslom - 05.1.0 06 02 - čistenie verejných priestranstiev. V roku 2007 boli na túto činnosť schválené fin. prostriedky vo výške 4 800 000.-Sk čo bolo nedostačujúce. Do konca roku 2007 bol nakoniec rozpočet na predmetnú činnosť upravený na sumu 7 284 000.-Sk. Na rok 2008 je schválený rozpočet na čistenie verejných priestranstiev ( vrátane jarnej a jesennej očisty )6 000 000.-Sk z čoho je evidentné, že znovu budeme musieť požiadať o úpravu predmetnej položky v rozpočte. Keďže je snaha o kvalitné služby a o to aby naše mesto naozaj nevyzeralo ako smetisko, navrhujeme o presun finančných prostriedkov z položky 05.1.0.3 - zimná údržba mestských komunikácií. Z plánovaných 7 mil. Sk bolo doteraz fakturovaných cca 520 tis. Sk. Určite bude potrebné nechať rezervu na november a december 2008 a bližšie nešpecifikovaná suma bude ešte doúčtovaná za doterajšie obdobie určite však v tejto rozpočtovej kapitole dôjde k šetreniu financií, pričom v pláne je presunúť financie z tejto kapitoly na čistenie verejných priestranstiev. Finančné prostriedky je možné presunúť pri najbližšej zmene rozpočtu po schválení v mestskom zastupiteľstve. Za účelom skrášlenia mesta v súčasnosti prebiehajú rokovania s firmou Brantner, ktoré majú za cieľ prehľadnejšie, operatívnejšie a kvalitnejšie vykonávať očistu mesta v nasledovnom období.


3, dátum interpelácie: 28.2.2008, Martin, poslanec: Buocik Marián Ing.

Interpeloval OKS v súvislosti s poriadkom verejných priestranstiev v celom meste – urýchlene prehodnotiť fin.prostriedky vyčlenené na očistu.

stanovisko od: Hanzel Emil Ing., funkcia: referent pre mestskú zeleň, dátum odpovede: 25.3.2008, odpoveď:

Nakoľko zima v roku 2007/2008 bola veľmi mierna, dôkladná jarná očista v meste Martin sa začala skôr ako po minulé roky už od 26.2.2008. Jedná sa o nasledovné práce: - vyhrabávanie trávnatých porastov - zber papierov zo spevnených a nespevnených plôch - jarná očista komunikácii po ZÚ ( nie štátne cesty ) - zber a odvoz divokých skládok - dodanie veľkokapacitných kontajnerov na jarnú očistu podľa jednotlivých MČ. V rozpočte mesta Martin nie je vyšpecifikovaná zvlášť položka na jarnú alebo jesennú očistu. Vyhrabávanie trávnatých porastov je v rozpočte mesta zahrnuté v položke - 06.2.0.1 - údržba mestskej zelene. Stanovisko od: Plžik Vladimír, vedúci OKS: Ostatné vyššie uvedené položky sú zahrnuté v rozpočte mesta pod číslom - 05.1.0 06 02 - čistenie verejných priestranstiev. V roku 2007 boli na túto činnosť schválené fin. prostriedky vo výške 4 800 000.-Sk čo bolo nedostačujúce. Do konca roku 2007 bol nakoniec rozpočet na predmetnú činnosť upravený na sumu 7 284 000.-Sk. Na rok 2008 je schválený rozpočet na čistenie verejných priestranstiev ( vrátane jarnej a jesennej očisty )6 000 000.-Sk z čoho je evidentné, že znovu budeme musieť požiadať o úpravu predmetnej položky v rozpočte. Keďže je snaha o kvalitné služby a o to aby naše mesto naozaj nevyzeralo ako smetisko, navrhujeme o presun finančných prostriedkov z položky 05.1.0.3 - zimná údržba mestských komunikácií. Z plánovaných 7 mil. Sk bolo doteraz fakturovaných cca 520 tis. Sk. Určite bude potrebné nechať rezervu na november a december 2008 a bližšie nešpecifikovaná suma bude ešte doúčtovaná za doterajšie obdobie určite však v tejto rozpočtovej kapitole dôjde k šetreniu financií, pričom v pláne je presunúť financie z tejto kapitoly na čistenie verejných priestranstiev. Finančné prostriedky je možné presunúť pri najbližšej zmene rozpočtu po schválení v mestskom zastupiteľstve. Za účelom skrášlenia mesta v súčasnosti prebiehajú rokovania s firmou Brantner, ktoré majú za cieľ prehľadnejšie, operatívnejšie a kvalitnejšie vykonávať očistu mesta v nasledovnom období.


...iný dátum interpelácií