titulna > odpovede na interpelácie

odpovede na interpelácie


1, dátum interpelácie: 24.1.2008, Martin, poslanec: Ferenczová Gizela Mgr.

Žiada informovať o realizácii bezbariérového vstupu do veľkej zasadačky MsÚ - k tejto požiadavke už bolo prijaté uznesenie č. 129/07 z 30.7.2007 a s termínom plnenia do 30.10.2007.

stanovisko od: Katinová Katarína JUDr., funkcia: prednostka MsÚ, dátum odpovede: 24.1.2008, odpoveď:

Stavebné riešenie bezbariérového vstupu vyžaduje celkové dispozičné riešenie priestorov foyeru veľkej zasadačky. Odbor komunálnych služieb zabezpečil spracovanie štúdie "Modernizácia auly MsÚ" - autori: Ing.arch.Lukáčová,Ing.arch.Lukáč. Navrhované riešenie bolo postúpené na odsúhlasenie a pripomienkovanie Útvaru hlavného architekta. Na základe schválenej štúdie je možné pokračovať v príprave celej investície spolu s vydaním stavebného povolenia. Štúdia je k nahliadnutiu na odbore komunálnych služieb u Ing.Povodu alebo u Ing.arch.Šubjakovej. Vzhľadom na nevyhnutnosť riešenia vstupu do zasadačky MsÚ formou debarierizácie v čo najkratšom čase, bude do času celkovej debarierizácie foyeru nainštalovaná zdvíhacia plošina, ktorá umožní vstup pohybovo znevýhodneným občanom do tohto priestoru. V mesiaci február 2008 prebieha verejné obstarávane na dodávateľskú spoločnosť, ktorá uvedené zariadenie dodá a nainštaluje.


2, dátum interpelácie: 24.1.2008, Martin, poslanec: Dobríková Zuzana Mgr.

Žiada odbor komunálnych služieb o zabezpečenie bezpečných a zvýraznených prechodov cez cesty na Ul. Jilemnického a úseky pri kat. kostole k Fatre a prechody k Tescu a Tulipu.

stanovisko od: Rovňáková Mária, funkcia: referent ŽP pre odpady a osvetlenie, dátum odpovede: 24.1.2008, odpoveď:

V záujme o zvýšenú bezpečnosť a zvýraznenie prechodu pre chodcov, na ul. Jilemnického, bolo v mesiaci december 2007 namontované skúšobne nové osvetľovacie teleso na už existujúci stĺp verejného osvetlenia, pri obchodnom dome „Kocka“. Toto riešenie je nevhodné a nedostačujúce. V prípade vybudovania nového osvetlenia, ktoré je priamo nad každým prechodom pre chodcov ( viď. prechody na ul. Francúzskych partizánov – Vrútky ) je potrebné vyriešiť financovanie projektu. Podľa odborného posúdenia zamestnanca fi. Brantner Fatra s.r.o., p. Jozefa Kudju to činí cca 1 200 000.-Sk. Stanovisko od: Hana Halasová, referent prevádzky a údržby miestnych komunikácií:Pre zvýraznenie cestných priechodov na Jilemnického ul., v úseku medzi ulicami Severnou/Kozmonautov a OD BILLA sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu nadštandardného dopravného značenia (z finančných prostriedkov Mesta Martin – OKS) a po jej spracovaní požiadame o ich osadenie správcu komunikácie – to je Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina pre cestu I. triedy I/65. - Na Ul. Ul. Pltníky, v úseku medzi Priekopskou ul. a železničným priecestím Ráztoka požiadame správcu pre cestu III. triedy č, III/06559, to je Správa ciest žilinského samosprávneho kraja Žilina.


3, dátum interpelácie: 24.1.2008, Martin, poslanec: Majda Viliam Ing.

Žiada rokovať s riaditeľom SŠZ o možnosti rozšírenia hodín pre verejné korčuľovanie.

stanovisko od: Balošák Štefan Bc., funkcia: riaditeľ Správy športových zariadení, dátum odpovede: 24.1.2008, odpoveď:

Snahou Správy športových zariadení mesta Martin je zvýšiť využitie športovísk verejnosťou. Dôkazom toho je zavedenie dvojhodinových blokov verejného korčuľovanie za cenu jednej hodiny. Pri súčasnej vyťaženosti ľadovej plochy hokejovým klubom však nie je možné zaviesť pravidelné hodiny verejného korčuľovania a to najmä z dôvodu zápasov hokejistov. Pri väčšej koncentrácií domácich zápasov našich hokejistov nie je priestor pre zvýšenie počtu hodín pre verejné korčuľovanie v tejto sezóne. Počas zimných prázdnin však nedostatok priestoru na ľade čiastočne kompenzovala umelá ľadová plocha na Divadelnom námestí. Problém s priestorom na ľade by však vyriešilo dobudovanie tréningovej ľadovej plochy, ktorá by vytvorila priestor nielen pre denné zaradenie verejného korčuľovania, ale aj pre rozvoj krasokorčuľovania v Martine.


4, dátum interpelácie: 24.1.2008, Martin, poslanec: Morgoš Július Ing.

Žiada odbor komunálnych služieb o zabezpečenie odstránenia poškodeného kanalizačného poklopu pred Poliklinikou na Ul. Škultétyho.

stanovisko od: Halasová Hana, funkcia: referent prevádzky a údržby miestnych komunikácií, dátum odpovede: 24.1.2008, odpoveď:

Poškodený poklop na Škultétyho ul., pred budovou Polokliniky I. (jedná sa o poklop I. teplárenskej a. s.) bol dňa 7. 2. 2008 zadaný k oprave firme Servis pre pozemné komunikácie, Ing. Miroslav Fabšík


...iný dátum interpelácií